WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Аналіз дидактичного аспекту уроку - Реферат

Аналіз дидактичного аспекту уроку - Реферат

Аналіз дидактичного аспекту уроку

Дидактичний аспект уроку включає такі основні компоненти: зміст освіти та навчання, закономірності та принципи навчання, методи та засоби навчання, форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів

Зміст освіти та навчання

Дефініцію "зміст освіти" М. М. Фіцула розкриває так: "Зміст освіти - система наукових знань, умінь і навичок, оволодіння якими забезпечує всебічний розвиток розумових і фізичних здібностей учнів, формування їх світогляду, моралі та поведінки, підготовку до суспільного життя та праці".

Зміст освіти повинен відповідати на запитання "чому навчати?", тобто якими знаннями, уміннями та навичками повинні оволодівати учні сучасної школи.

"Зміст освіти є системотворним компонентом навчального процесу, базисом освіченості, культури всього населення", - зазначає О. Я. Савченко. Він зорієнтований на забезпечення державного стандарту загальної середньої освіти всім учням загальноосвітніх навчальних закладів та понад ним забезпечення талановитих і здібних, які мають нахили до певних галузей наук, додатковими знаннями з різних галузей наук і дисциплін.

Зміст освіти детермінується в основному навчальними планами та програмами, розробленими Міністерством освіти і науки України, та реалізується безпосередньо в навчально-виховному процесі через підручники, посібники, інші дидактичні матеріали. Навчальні плани варіюються залежно від специфіки закладу освіти, тобто вони подані в кількох варіантах. Разом із тим спільним для всіх навчальних планів є наявність двох складових - інваріантної та варіативної. Інваріантна складова (державний компонент) забезпечує базову освіту і є обов'язковою для її реалізації в кожному закладі освіти. Варіативна складова (шкільний компонент) забезпечує поглиблене вивчення окремих навчальних предметів, нових курсів і спецкурсів, у тому числі із допрофесійної підготовки учнів. Навчальний пан детермінує об'єм навчальних предметів, який закладається в навчальних програмах.

Мета спостереження та аналізу: раціональність вибору й ефективність реалізації змісту освіти та навчання на уроці.

У процесі реалізації змісту освіти та навчання на уроці слід зосередити увагу на таких параметрах:

відповідність змісту навчання навчальному плану та програмі;

чіткість формулювання теми, мети та завдань уроку, мотивації навчальної діяльності учнів;

вибір і реалізація навчального матеріалу відповідно до теми та завдань уроку;

вибір методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів, які забезпечують реалізацію змісту навчального матеріалу та досягнення мети уроку;

диференціація та індивідуалізація навчання на уроці;

реалізація внутрішньопредметних і міжпредметних зв'язків;

інтеграція навчання;

інтенсифікація навчання;

демократизація навчання;

гуманізація навчання;

гуманітаризація навчання;

національна спрямованість навчання;

упровадження ефективних технологій навчання;

контроль і корекція знань, умінь і навичок учнів у навчальному процесі.

Викладені вище параметри використані нами при розробці технології спостереження й аналізу ефективності реалізації змісту освіти та навчання на уроці.

Принципи навчання

Принцип - це основоположення, керівна ідея, основне правило поведінки, діяльності. Принципи навчання - це положення, на основі яких здійснюється процес навчання. Вони відображають загальні вимоги до змісту й організації навчально-виховного процесу, вибору та реалізації методів і засобів навчання, форм організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

Ефективність принципів навчання залежить від знання їх суті, класифікації, уміння розробляти раціональні способи їх реалізації. У педагогічній літературі висвітлюються декілька класифікацій дидактичних принципів. Їх обґрунтування й трактовка обумовлені зміною парадигм освіти, навчання та виховання підростаючого покоління на тому чи іншому етапі розвитку суспільства, умов функціонування та розвитку системи освіти, проблем і перспективи наукових досліджень, потреб і вимог практики.

Принцип науковості навчання

Принцип науковості навчання спирається на закономірні зв'язки змісту науки та навчального предмета.

Способи реалізації принципу науковості навчання:

проаналізувати програмний матеріал і виявити його науковий потенціал;

у разі необхідності посилити науковий рівень навчального матеріалу за рахунок добору інформації з додаткових джерел чи самостійної розробки;

забезпечити діалектичний підхід до вивчення явищ, процесів оточуючої дійсності, законів природи та розвитку суспільства;

у процесі викладання навчального предмета, конкретної теми уроку формувати в учнів науковий світогляд, озброювати їх методами наукового пізнання та науково-пошукової діяльності;

диференціювати та інтегрувати наукові знання у процесі навчання;

розкривати суть і хибність антинаукових теорій, течій, ідей тощо, формувати критичне ставлення учнів до псевдонауки.

Принцип доступності навчання

Принцип доступності навчання передбачає вибір і реалізацію змісту та методів навчання з урахуванням вікових індивідуальних особливостей учнів.

Способи реалізації принципу доступності навчання:

підготувати навчальний матеріал, доступний для сприйняття й засвоєння учнями з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей;

забезпечити доступність форм, методів і засобів навчання, що використовуються на уроці;

підібрати (розробити) та реалізувати диференційований навчальний матеріал з метою усунення прогалин у знаннях учнів і способах діяльності з метою переведення їх на більш високі рівні засвоєння: із зони ближнього розвитку в зону актуального розвитку;

озброювати учнів раціональними способами діяльності та наукової організації навчальної праці;

забезпечити відповідність загального темпу просування учнів у навчанні та індивідуальної швидкості просування в учінні окремих учнів;

підібрати доступний та оптимальний зміст і обсяг домашнього завдання;

визначити та використати комплекс інших принципів навчання, що сприяють успішній реалізації доступності засвоєння учнями навчального матеріалу.

Принцип наочності навчання

Принцип наочності навчання спирається на діалектико-матеріалістичну теорію пізнання, суть якої полягає у сходженні від живого споглядання до абстрактного мислення, а від нього до практики.

Способи реалізації принципу наочності навчання:

вибрати необхідні засоби наочності (ТЗН, таблиці, графіки, схеми, малюнки, транспаранти, комп'ютер) і раціонально використати їх на уроці з метою оптимального розвитку слухових, зорових, тактильних та інших відчуттів учнів;

раціонально використовувати засоби наочності для концентрації уваги учнів на основному, істотному в навчальному матеріалі;

засобами наочності формувати та розвивати конкретне й образне мислення учнів у процесі навчання;

забезпечити раціональне поєднання у процесі навчання різних засобів наочності (натуральні об'єкти, образотворчі, схематичні, аудіовізуальні тощо);

забезпечити педагогічно доцільне поєднання слова вчителя й наочності.

Принцип проблемності навчання

Принцип проблемності навчання сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів, формуванню їх творчих здібностей.

Способи реалізації принципу проблемності навчання:

аналіз програмного матеріалу з метою визначення тих тем, які доцільно реалізувати проблемним способом;

виділення тієї частини, блоку, дози навчального матеріалу, на основі якого буде висунута проблема, поставлені проблемні питання;

створення проблемної ситуації у процесі вивчення нового матеріалу;

здійснення педагогічного управління процесом розв'язання поставленої проблеми, тобто управління пошуково-пізнавальною діяльністю учнів;

дотримання послідовності етапів проблемного навчання як творчого процесу (постановка проблемних завдань, сприйняття й усвідомлення проблеми учнями, власне вирішення проблеми з використанням неординарних способів);

вибір і реалізація раціональних методів і засобів, форм організації пошуково-пізнавальної діяльності учнів.

Принципи самостійності й активності учнів у процесі навчання

Реалізація даного принципу навчання забезпечує умови для оптимального прояву учнями пізнавальної та творчої активності у процесі засвоєння знань, вироблення вмінь і навичок, застосування їх у практичній діяльності.

Відрізняють чотири рівні самостійної продуктивної діяльності учнів: перший рівень - копіюючі дії учнів за заданим зразком; другий рівень - репродуктивна діяльність, спрямована на відтворення інформації про різні властивості об'єкта вивчення; третій рівень - продуктивна діяльність самостійного застосування набутих знань для розв'язання навчальних завдань; четвертий рівень - самостійна діяльність, спрямована на перенос знань при розв'язанні навчальних завдань в абсолютно нових ситуаціях. Відповідно до рівнів сформованості умінь і навичок самостійної роботи учнів виділяються чотири її типи: репродуктивна, реконструктивно-варіативна, евристична і творча.

Способи реалізації принципу самостійності й активності учнів у процесі навчання:

посилення соціально-педагогічної мотивації вчіння та набуття освіти учнями;

раціональний вибір змісту, методів, засобів навчання та форм організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності учнів;

максимальне включення учнів на уроці в різні види самостійної діяльності з володіння й застосування знань, умінь і навичок;

формування в учнів умінь і навичок бачити проблему, осмислювати її суть розробляти гіпотези та знаходити раціональні шляхи її розв'язання;

озброєння учнів навичками самостійного отримання інформації, обробки та її аналізу, використання у практичній діяльності;

формування в учнів стійкої потреби в самоосвіті та оволодінні способами її здійснення.


 
 

Цікаве

Загрузка...