WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

1. Процес розробки посібника з якості

Розробка посібника починається з постановки задачі уповноваженій особі, групі осіб з одного чи кількох функціональних підрозділів. Після одержання задачі розроблювач повинен:

скласти перелік задач і процедур системи якості або розробити програми для них;

прийняти рішення про те, які елементи системи якості застосовувати відповідно до обраного стандарту;

налагодити одержання даних про систему якості від усіх її користувачів;

поширити анкети й узагальнити результати з існуючої практики;

запросити й одержати додаткову інформацію від підрозділів;

визначити форму та структуру посібника;

класифікувати документи відповідно до вибраної форми та змісту;

приступити до написання посібника.

Для зменшення обсягу варто застосовувати посилання на існуючі стандарти чи документи.

2. Процес затвердження, видання й управління посібником з якості

Перед виданням посібника його варто проаналізувати для того, щоб забезпечити чіткість, точність і належну структуру. Передбачувані користувачі також повинні мати можливість познайомитися з проектом посібника та внести свої пропозиції, виправлення, висловити зауваження. Дозвіл на випуск посібника дає той керівник, який несе відповідальність за його застосування в цілому (або за застосування окремих розділів).

Правильного управління посібником можна досягти, проставляючи номери серії на екземплярах для одержувачів. Необхідно організувати ознайомлення всіх користувачів зі змістом посібника.

Надалі застосовується механізм внесення змін у посібник з якості (у рамках управління документацією). При цьому також потрібні аналіз проекту виправлення та процедура схвалення. Усі екземпляри повинні бути враховані для того, щоб виключити можливість користування застарілими, недіючими або не схваленими документами (розділами).

3. Структура посібника з якості

а) Найменування, галузь діяльності та сфера застосування посібника. Тут також визначається застосування елементів системи якості. Можуть перелічуватись випадки, на які не поширюється посібник; ситуації, коли його не треба застосовувати.

б) Зміст. Містить найменування розділів і вказує місця їх розташування. Нумерація і/або система кодування розділів, підрозділів, сторінок, малюнків, рисунків, прикладів, діаграм, таблиць і т. п. повинна бути чіткою та логічною.

в) Вступна частина. Загальні відомості про школу (найменування, місцезнаходження, адреса й засоби зв'язку; інформація про рід діяльності, чисельності персоналу й учнів, коротка історична довідка), про самий посібник з якості (номер видання, дата випуску або вступу в силу, у т. ч. внесених змін); короткий опис порядку перегляду керівництва - хто переглядає і як часто, хто повноважний вносити зміни і хто має право затверджувати посібник; короткий опис процедур, використовуваних для управління розподілом посібника з якості - містить чи не містить конфіденційні відомості, чи можна його використовувати тільки всередині школи чи за її межами; підписи про затвердження осіб, відповідальних за реалізацію посібника з якості.

г) Політика у сфері якості та задачі школи. Містяться зобов'язання школи з якості, описуються загалом її задачі. Цей розділ повинен демонструвати, як політика у сфері якості стає відомою та зрозумілою всім працівникам, як вона здійснюється й підтримується на всіх рівнях. Конкретні заяви про політику у сфері якості можуть також розташовуватись під відповідним елементом системи якості.

ґ) Опис організації, відповідальності й повноважень. Опис вищого рівня структури школи. У підрозділах описуються відповідальність, повноваження та ієрархія служб школи, які здійснюють загальне керівництво, виконання й перевірку роботи, що впливає на якість. Можна навести організаційну схему школи, що показує структурний взаємозв'язок, повноваження й відповідальність.

д) Елементи системи якості. Опис усіх застосовуваних елементів системи якості у вигляді окремих розділів, опису процедур чи посилання на них. Відповідно до вимог стандартів ISO у розділі роз'ясняється, як школа збирається впроваджувати елементи системи якості, реалізовувати їх і керувати ними.

При визначенні найбільш прийнятного підходу варто враховувати такі аспекти: характер діяльності школи, кваліфікацію кадрів і ресурси. Також варто визначитися з документацією системи якості, тобто встановити розходження між видами політики, процедурами та робочими інструкціями; вибрати варіант носія для посібника (паперовий або електронний).

У підсумку посібник з якості повинен відбивати методи, що використовуються у школі, і/або засоби виконання вимог, установлених стандартом ISO, та елементами системи якості. Методи та засоби, за допомогою яких школа збирається виконувати і/або забезпечувати виконання вимог, повинні бути ясними для користувачів посібника.

є) Визначення. Цей розділ краще розмістити після розділу "Сфера діяльності та сфера застосування". Містить визначення й терміни, включені в термінологічні документи з якості або словники загального призначення. Варто наводити тільки ті терміни та поняття, що використовуються винятково в цьому посібнику з якості.

Визначення повинні забезпечувати повне, єдине й недвозначне розуміння змісту посібника з якості. Рекомендується застосовувати посилання на поняття, термінологію, визначення та стандарти зі стандартів ISO (наприклад, ISO 8402).

ж) Путівник по посібнику з якості. Може бути покажчик або розділ, що містить перехресні посилання розглянутих питань і/або ключових слів з указівкою розділів і/або номерів сторінок. Тут можна навести коротке резюме по кожному розділу посібника.

з) Додаток з додатковою інформацією. Містить додаткові дані до посібника з якості.

Політика школи у сфері якості (на прикладі гімназії № 92 Санкт-Петербурга)

Якість освіти є найважливішим пріоритетом адміністрації й педагогічного колективу гімназії.

У сфері якості гімназія ставить перед собою та досягає таких цілей:

забезпечення якості освіти на рівні кращих шкіл Санкт-Петербурга та Росії;

збереження лідерства в Росії в розробці науково-методичних основ управління якістю шкільної освіти;

усіляке поширення ідей і принципів управління якістю на основі міжнародних стандартів якості ISO серії 9000 : 2000;

послідовна розробка та впровадження ефективної внутрішньошкільної системи якості.

Гімназія приймає на себе такі зобов'язання з якості освіти:

високий рівень навченості випускників у сполученні з якостями громадянина та патріота, якостями особистості, що гарантують успішність у професійній сфері, стійкість у світі, що змінюється;

безумовне врахування при здійсненні освітньої діяльності вимог, запитів, очікувань, що відносяться до якості освіти учасників освітнього процесу, різних станово-професійних груп населення мікрорайону, їх реалізація на всіх рівнях і стосовно різних аспектів внутрішньошкільного життя;

створення атмосфери довіри до гімназії з боку батьків та учнів, різних соціальних партнерів у відношенні якості освіти, прийняття таких заходів для її забезпечення, що виключають можливість нанесення збитку здоров'ю учнів, деформації їхньої ціннісно-мотиваційної сфери.

Проголошені цілі та прийняті на себе зобов'язання гімназія буде прагнути виконати за допомогою й на основі такого:

упровадження в освітній процес сучасних передових технологій;

створення творчого, високопрофесійного колективу вчителів, які приймають ідеї управління якістю освіти;

висування й виконання конкретних програм якості, особливо у відношенні ключових процесів та інновацій;

сполучення адміністрування, програмно-цільового управління із самоврядуванням, елементами рефлексивного управління;

ефективного використання й управління всіма видами ресурсів, включаючи кадрові, інформаційні, методичні, матеріально-фінансові.

Дійсні положення політики гімназії у сфері якості після їх схвалення та прийняття повинні лягти в основу практичної діяльності представників адміністрації, учителів, усього обслуговуючого персоналу гімназії, знайти відбиття в системі нормативних документів, скласти концептуальне ядро ієрархії документів системи якості гімназії.


 
 

Цікаве

Загрузка...