WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

Алгоритм упровадження системи якості у школі - Реферат

оновлюваність системи норм, стандартів, критеріїв, що регламентують ОП, з орієнтацією на динамічно мінливі суспільні потреби, кращі вітчизняні й закордонні досягнення;

залученість членів педагогічного колективу в інноваційний процес.

Критерій свободи (А. Субетто, 1991) відбиває реалізацію різних "свобод" у розвитку ОП, що визначають потенціал його саморозвитку. Він містить у собі такі напрями оцінки:

рівень свободи школярів у виборі профілю своєї спеціалізації;

рівень свободи вчителів у виборі навчальних програм, моделей навчання та їх зміні;

баланс свобод і взаємної відповідальності вчителів та учнів в ОП;

рівень розвитку діалогових структур в ОП (семінари, гуртки, "круглі столи", ділові й інтелектуальні ігри й т. п.);

рівень автономності школи.

Критерій потенціалу та реалізації інновацій в єдності відбиває потенціал розвитку та ступінь його реалізації. Він розкривається через таку систему показників:

наявність комплексних, перспективних, цільових програм розвитку й відновлення ОП;

функціонування механізмів і підрозділів, що забезпечують упровадження інновацій в ОП;

наявність механізму відстеження ефективності окремих інновацій (банки даних, моніторинг).

Критерій системності й комплексності відбиває якість розвитку ОП як системного об'єкта в єдності всіх його підсистем, компонентів, зв'язків і відносин.

Проектування технології впровадження системи якості розглядається нами як проектування способів досягнення необхідного рівня якості шкільної освіти шляхом здійснення послідовних взаємозалежних процедур та операцій. Ці процедури й операції зводяться до прогнозування та планування очікуваних результатів (з фіксацією часу, ресурсів та умов їх досягнення), а також до оцінки реального стану процесу та результату навчання й виховання.

Відповідно до термінології міжнародних стандартів, якості процедури являють собою опис процесу, послідовності його здійснення у вигляді алгоритмів, технологій, стандартів.

При проектуванні системи якості для освітньої установи найважливіше значення має розробка таких процедур, технологій і стандартів:

стандартів контролю й оцінки якості освітньої системи;

стандартів контролю й оцінки якості освітнього процесу;

стандартів роботи з кадрами (вимоги до рівня кваліфікації, професіоналізму, продуктивності діяльності);

стандартів роботи з контингентом учнів (оцінка рівня освіченості, діагностика навчальних можливостей і здібностей школярів, фіксація їхніх особистісних досягнень);

технології експертної оцінки освітніх і навчальних програм, навчальних планів, технологій навчання, реалізації навчальних програм у системі додаткової освіти;

способів і процедур оптимізації управління школою;

механізму впровадження й застосування оцінно-критеріальних комплексів;

алгоритм моніторингового супроводу освітнього процесу;

способів фіксації результатів освітнього процесу, особистісних досягнень його учасників;

процедур оцінки результатів освітнього процесу, діяльності школи;

процедури експертизи педагогічних інновацій;

методики оцінки психолого-валеологічного супроводу освітнього процесу;

технологій інформаційного забезпечення освітнього процесу;

процедури прийняття управлінських рішень.

Дані процедури застосовуються на визначеному етапі управлінського процесу з визначеною періодичністю. Процедура, як визначена послідовність дій, характеризується чітким фіксуванням послідовності етапів, ступенем участі в них суб'єктів управління.

При їх проектуванні передбачається фіксація всього спектра складових якості освіти (якість процесів, результатів, функціонування, що протікає, розвитку освітньої системи й ін.).

Безпосереднє впровадження системи якості здійснюється на реалізаційному етапі.

Алгоритм упровадження системи якості містить у собі такі кроки:

Крок 1. На підставі комплексної оцінки реального стану системи освіти розробляється стратегія розвитку школи, визначається політика у сфері якості. Здійснюються аналіз і коректування освітніх програм; видів освітніх послуг, необхідних для введення у практику школи.

Крок 2. Оцінюються результати роботи школи за встановленими критеріями та показникам:

престиж школи в очах громадськості, споживачів освітніх послуг (за рівнем комплектування навчального закладу й освітньої підготовки випускників);

якість підготовки випускників (за їхньою задоволеністю школою, повнотою реалізації особистісного потенціалу; за задоволеністю представників сфер професійного використання й освіти; за особистісними досягненнями випускників);

рівень ресурсного забезпечення освітньої установи.

Крок 3. Оцінюється стан освітнього процесу за критеріями, розробленими для кожного його компонента. На підставі оцінки робляться висновки:

які педагогічні технології не забезпечують досягнення задовільного рівня засвоєння навчального матеріалу;

за якими освітніми сферами зміст не відповідає вимогам освітнього стандарту;

які сторони освітнього процесу вимагають оновлення чи розробки нової навчально-програмної документації.

Крок 4. Аналізуються умови, що призвели до невідповідності бажаного й реального результату (кадрове, науково-методичне, матеріально-технічне, фінансове забезпечення). Для аналізу ресурсного забезпечення можна скористатися запропонованою нижче процедурою проведення освітньою установою самообстеження за якістю освіти.

Крок 5. Здійснюється впровадження розробленої системи якості. Можливі фронтальний і послідовний способи впровадження системи якості. Найбільш доцільний послідовний спосіб упровадження (з розумінь недостачі або відсутності у школах підготовчих кадрів для проведення роботи у сфері якості).

Аналіз результатів анкетування педагогічних працівників ряду шкіл, здійсненого для вивчення їхньої думки про впровадження системи якості в їх освітніх установах, дозволяє зробити висновок про те, що найбільш значущими організаційно-педагогічними умовами для реалізації даного процесу є такі:

1. Наявність нормативної документації, що регламентує діяльності освітньої установи у сфері якості.

2. Створення інструментарію оцінки якості освітнього процесу.

3. Наявність організаційних структур, що відповідають за забезпечення якості освітнього процесу.

4. Мотивація та стимулювання педагогічних працівників до підвищення якості освіти.

Порядок розробки та зміст методичних указівок з якості як основного документа системи якості школи

Вказівки з якості - документ, що викладає політику у сфері якості та описує систему якості організації.

Порядок розробки та вимоги до змісту посібника з якості визначені в одному зі стандартів сімейства міжнародних стандартів якості ISO 10013 "Провідні вказівки щодо розробки посібників з якості".

Посібник з якості повинен містити опис процедур системи якості, що, як відзначалось вище, призначений для загального управління видами діяльності, які впливають на якість усередині організації.

Кожна задокументована процедура повинна охоплювати логічно окремий компонент системи якості, такий як завершений елемент системи якості чи його складова частина, або послідовність взаємодій, пов'язаних з кількома елементами системи якості.

Цілі посібників з якості:

а) виклад політики у сфері якості процедур і вимог;

б) упровадження ефективної системи якості;

в) забезпечення поліпшення управління процедурами та полегшення діяльності із забезпечення якості;

г) створення задокументованої бази для перевірок системи якості;

д) забезпечення безперервності функціонування системи якості й реалізації її вимог при зміні умов;

е) підготовка персоналу у сфері вимог системи якості та методів їх реалізації;

ж) презентація своєї системи якості для зовнішніх цілей, у різних договірних ситуаціях.

Розділи вказівок з якості повинні відповідати елементам системи якості. Це забезпечує швидкий пошук розглянутої проблеми.

Можуть бути такі різновиди посібників з якості:

а) пряма компіляція процедур системи якості;

б) вибірка або блоки процедур системи якості;

в) серія процедур для конкретного призначення і/або застосування;

г) добірка з кількох документів або рівнів документації;

д) єдиний документ із додатками;

е) інші різновиди, виходячи зі специфіки та потреб організації.

Будь-який посібник з якості повинен визначати функції адміністрації, містити опис системи якості і/або процедур і коротко охоплювати всі застосовувані вимоги стандарту на систему якості (наприклад, ISO 9001).


 
 

Цікаве

Загрузка...