WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Індивідуальний педагогічний супровід учнів - Реферат

Індивідуальний педагогічний супровід учнів - Реферат

В Україні було прийнято загальне "Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти", затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 434 від 6 вересня 2004 року. У ньому робиться акцент на ролі класного керівника як організатора класного колективу, який "сприяє забезпеченню умов для засвоєння учнями (вихованцями) рівня та обсягу освіти, а також розвитку їх здібностей" (п. 2.4). Як бачимо, завдання розвитку індивідуальності відсуваються на задній план.

Проте цей документ надає деякі можливості тим педагогічним колективам, які прагнуть трансформувати традиційну роль класного керівника; у п. 2.3 Положення говориться: "Функціональні обов'язки класного керівника розробляються відповідно до цього положення з урахуванням типу закладу та завдань навчально-виховного процесу і затверджуються директором навчального закладу".

Вихователь-наставник (тьютор) - якісно нова педагогічна позиція в освітньому просторі гімназії

О. В. Плахотник схиляються до позиції тьютора як "дійсно нової фігури в педагогічному просторі, котра відноситься до освіти всіх ступенів". Він стверджує: "Серед педагогічних позицій можна виділити такі, до яких людина надсилає "запити" до змісту освіти, і ті, що формують у людини потреби створення цих самих "запитів". Інакше кажучи, тьютора можна визначити як проблематизатора, який ставить проблему перед учнем, і той, унаслідок її розв'язання, набуває критеріїв "запитів" до всіх педагогічних позицій. Позиція тьютора вирізняється серед усіх інших тим, що людина взаємодіє з нею, виходячи з власного самовизначення, тоді як з усіма іншими педагогічними позиціями вона взаємодіє згідно зі своєю освітньою програмою. І якщо самовизначення можна сформулювати як момент, що виникає на стику культурного та індивідуального просторів, то буде цілком логічно припустити, що тьютор - це точка, яка з'єднує ці два простори. Позиція тьютора має відношення до індивідуально орієнтованої педагогіки.

Її особливість полягає в тому, що немає чітко розробленої освітньої програми для людини, зміст якої від неї не залежить, а є лише сама особистість, і якою вона зробить свою освіту, такою вона і буде".

Розуміння саме такого тлумачення тьюторства викладене В. А. Конєвим: "Учитель-тьютор - це не предметник, це Педагог, або Вчитель у власному значенні цього слова і з великої літери, який працює не зі значенням-інформацією, а з культурною ситуацією, при якій в учня народжується знання-думка..."

Нагальною вимогою сьогодення є перехід від традиційної монологічної школи, яка є ретранслятором заздалегідь визначених "готових" знань, до школи, головною цінністю якої стає діалог людей (і учнів, і педагогів, і батьків), які здійснюють спільну освітню подорож. Доктор психологічних наук, керівник проекту "Вероятностное образование" Олександр Лобок стверджує: "У діалозі людина сама є ініціатором свого освітнього руху і сама є автором тієї траекторії, яку вона вибудовує всередині тієї чи іншої культурної реальності".

Класне керівництво є типовим для радянської педагогіки, опорою якої є колективістський підхід і форми роботи: батьківські збори замість індивідуальних консультацій, зосередженість на показових "класних" заходах замість "невидимої" індивідуальної роботи з учнями. Для вихователя головним завданням була і є організація позаурочної активності учнів як колективної форми проведення часу.

Перехід до тьюторства викликаний об'єктивною потребою переходу до індивідуально орієнтованої системи навчання. Це робота не з колективом учнів, а перш за все - з індивідом.

Трансформація традиційних ролей класного керівника і вихователя групи подовженого дня у принципово нову педагогічну позицію тьютора зумовлена переходом:

від репродуктивного і пристосувального характеру освіти до продуктивного і розвиваючого, що дозволить учневі не тільки "вписатись" у зміни, але й творити, реалізувати ці зміни;

від домінування авторитарних форм взаємин між учителями та учнями до школи співробітництва, свободи вибору й самовизначення;

від державно-бюрократичного керівництва, побудованого на диктаті зверху і спроб тотальної регламентації діяльності гімназії до громадсько-державних демократичних засад управління гімназією, що є моделлю громадянського суспільства, демократичного самоврядування;

від уніфікованих програм до гімназії як відкритої системи, що пропонує різноманітні освітні "меню";

від індивідуалізації як пристосування учня до визначених "зверху" програм до особистісно зорієнтованого навчання, щодозволить кожному учневі рухатись за індивідуальною освітньою траєкторією;

від орієнтації на отримання і відтворення знань до дієвої й полікультурної освіти, розрахованої на різноманітну й багатовимірну інтелектуальну, художню, духовну, практичну діяльність;

від псевдоакадемічного і нерезультативного змісту освіти до прагматичного й ефективного (реалістична математика тощо).

На думку директора школи "Эврика-развитие" (м. Томськ) Людмили Долгової, "тьютор впливає на устрій школи, типи взаємодії на заняттях, організаційні форми школи як соціокультурного інституту, тобто на її найбільш рухливі частини". Тож, у цій школі тьютор є людиною, яка впливає на освітню політику, виконує роль "агента" інноваційних змін. Впроваджуючи різноматні проекти, він доводить нові форми взаємодії до норм і традицій, фактично створює новий уклад школи. Прикладом такого проекту, що висвітлює норми і правила життя підлітків у школі "Эврика-развитие", є тьюторський проект підліткової школи.

Вихователям-наставникам належить провідна роль і в процесі самоорганізації дитячо-дорослої громади гімназії, залученні учнів у самоорганізацію навчального процесу шляхом самостійного вибору рівня вивчення того чи іншого предмету, факультативних курсів, об'єднань за інтересами, творчих робіт, конкурсів та проектів тощо.

Вихователь-наставник (тьютор) уважно вивчає соціокультурні очікування батьків щодо освіти дітей, "дооформлює" їх до рівня потреб і створює на цьому матеріалі програму подальшого розвитку школи, у якій відображаються запити батьків.

Таким чином, однією із функцій тьютора є організація спілкування з батьками щодо оформлення їх соціального замовлення на школу, де б віддзеркалювалися освітні потреби. Тьютор допомагає батькам відстежити динаміку індивідуального руху учнів в процесі вивчення того чи іншого предмету, переконує їх у тому, що для реалізації їх побажань слід використати той чи інший проект, разом із батьками робить пропозиції щодо варіантів участі дитини в цьому проекті.

Тьюторська педагогіка є педагогікою "знаків питання", адже викликати в учня питання: "Навіщо я це роблю?" - є найважливішим завданням тьютора-професіонала.

Тьюторський ефект полягає в тому, що учні не тільки ставлять собі усвідомлені запитання про сенс власних дій, а й, зрештою, знаходять внутрішні стимули для навчання. Вони відкривають для себе, що, наприклад, вивчення історії Тетяні потрібне з однієї причини, Саші - з іншої. Таким чином, тьютор допомагає учневі стати суб'єктом власної діяльності, освіти.

Дуже не просто перекваліфікуватись із традиційного педагога, який завжди оперує відповідями, у тьютора, який замість того, щоб пропонувати відповіді, пробуджує бажання запитувати. Ще одна функція тьютора - диспетчерська. Він, знаючи схильності учнів, має віднайти в освітньому просторі гімназії (чи за її межами) місце, де їх можна розвивати.

Вихователь-наставник (тьютор) - особливий педагогічний фах, що слід опановувати. Це не тільки інші педагогічні технології роботи з учнями, а багато в чому інший світогляд. Адже в традиційній педагогіці досить поширеним орієнтиром у визначенні змісту освіти було впровадження моделі випускника школи, тобто прагнення формувати особистість із заздалегідь визначеними типовими характеристиками.

Замість прагнення до уніфікації вихователь-наставник націлений на збереження та культивування різноманітності, підтримку та розвиток індивідуальності, вивчення індивідуального стилю навчально-пізнавальної діяльності кожного учня та надання йому адресної допомоги в подоланні тих чи інших проблем.

Так, підсумовуючи сказане, можна виділити три головні завдання тьютора, пов'язані з входженням у технологію індивідуально орієнтованої освіти:

здійснювати індивідуальну педагогічну підтримку учнів;

надавати консультативну допомогу при побудові учнем власної індивідуальної освітньої програми та визначенні індивідуального темпу її опанування;

вести педагогічний супровід руху учня за індивідуальною освітньою траєкторією.

Педагогічна підтримка в особистісно зорієнтованій освіті

"Під педагогічною підтримкою ми розуміємо процес спільного з дитиною визначення її власних інтересів, цілей, можливостей, шляхів подолання перепон і проблем, що заважають їй зберегти свою людську гідність і самостійно досягнути бажаних результатів у навчанні, самовихованні, спілкуванні, образі життя", - таке визначення дав автор концепції "Педагогічна підтримка дитини в навчанні" О. С. Газман.

Головна мета педагогічної підтримки - розвиток самостійності дитини, поступове і цілеспрямоване просування до здатності управляти власним життям.

Відмінність педагогічної підтримки як особливої професійної діяльності від звичайної людської підтримки полягає в тому, що педагог при виникненні проблеми може її перетворити на освітню ситуацію, створюючи умови для розвитку здібностей дитини.

Займаючи особливу педагогічну позицію, доросла людина може стати "умовою" для освіти учня, допомогаючи переконструювати проблему в низку завдань, зрозумілих й прийнятних для дитини. Але це стає можливим лише тоді, коли сам педагог уявляє себе в якості цієї умови і визначає свою позицію, яка, у свою чергу, зумовлює мету і завдання специфічної професійної діяльності - індивідуальної педагогічної підтримки.

У цьому полягає суть його особистісно-професійного самовизначення як тьютора.

Таким чином, професійне самовизначення педагога спрямоване на те, щоб діяти в інтересах подальшої освіти дитини, тобто навчитися використовувати будь-яку проблемну ситуацію як освітній ресурс.


 
 

Цікаве

Загрузка...