WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів - Реферат

Добір вправ і завдань з розвитку образного мовлення російськомовних учнів - Реферат

Реалізацією оперативного методу навчання образного мовлення виступають вправи та завдання другої групи. В основі їх лежать процеси спостереження та функції аналізу й синтезу, а навчальна мета пов'язана з виявленням та конструюванням. Стосовно вихідного художнього тексту, то він використовується без зміни та із зміною мовного матеріалу.

За місцем формування навичок вправи і завдання є мовними та передмовленнєвими, а за дидактичною метою у структурі роботи – вступні та тренувальні. Вправи цієї групи орієнтовані на аудіювання, читання і письмо.

З метою забезпечення позитивного переносу знань, умінь і навичок використовується такі вправи і завдання:

  1. Замініть виділені у тексті слова на синоніми (антоніми ).

  2. Випишіть з художнього тексту зорові та слухові словесні образи.

  3. Прочитайте уривок. Використовуючи знання з рідної мови, випишіть прикметники, що виступають у ролі епітетів.

  4. Прочитайте текст. Використовуючи знання з рідної мови, знайдіть в ньому члени речення, яким автор надає особливе значення, виділяє їх інтонвцією, тобто обособлює.

При вивченні матеріалу, що не збігається, вправи та завдання мають бути спрямовані на диференціацію інтерферентних явищ. Особливої уваги заслуговують контрастивні види роботи, які здійснюють розмежування явищ у двох споріднених мовах. Вправи мають бути різноманітними та розраховані на самостійність учнів. Багато учених уважають, що оволодіння мовленнєвими навичками перебувають у прямій залежності від правильної роботи учнів на етапі виконання таких вправ, прикладами яких можуть бути:

  1. Виразно прочитайте уривок. Поясніть зміст виділених образних висловів. При утрудненні зверніться до перекладного словника.

  2. При списуванні доповніть художній текст епітетами, скориставшись словничком українських епітетів.

  3. У художньому тексті замініть синонімами слова ополонка, хурделиця, оселя, остигати.

Системою таких вправ і завдань передбачається збагачення словникового запасу, вироблення в учнів мовного чуття, ознайомлення з емоційно-експресивною лексикою, що створює підвищену виразність. Наприклад: Прочитайте текст, замініть слова, що не відповідають стилю. Скористайтесь при цьому словничком, що додається: відлуння, відгук, відголос, відгомін, луна, піти, почвалати, почухрати, повіятися, поплентатися, пошкандибати, чкурнути, шморгнути.

Значне місце у роботі з попередження та подолання негативного впливу рідної мови на розвиток образномовленнєвих навичок посідають вправи-переклади, які широко використовуються у підручниках. Велику роль у процесі перекладу грає оперативна пам'ять учня, оскільки мовний переклад пов'язаний із специфічними мислительними процесами переключення з однієї мовної на базу іншої. Якщо в слуханні та читанні характер обробки елементів образності носить перцептивний характер, а в говорінні та в письмі – продуктивний, то переклад характеризується як рецептивно-продуктивна діяльність. Складність вправ-перекладів виявляється в запобіганні (вірогідному прогнозуванні) на основі лінгвістичного досвіду та ситуації спілкування. Такі вправи змушують учня школи з російською мовою викладання заглибитися в потаємну семантику слова на рівні його конотацій, розвивають чуття мови, спрямовують дітей до самовдосконалення та внутрішнього прагнення до краси.

Загальновідомо, що через вправи-переклади з рідної мови відбувається нормалізація свідомого застосування набутих знань. Крім перекладу з рідної мови використовуються переклад з мови, що вивчається, на рідну мову та двосторонній переклад. Це можуть бути переклади: а) окремих слів, які використовують для з'ясування акцентологічних, лексичних чи інших особливостей слів (крислатий, веремія, дошкуляти) - вони сприяють формуванню навичок добору доречного слова; б) окремих словосполучень чи речень (Чумацький шлях, водити колодія) - вони формують навички добору адекватних варіантів, форм, конструкцій; в)зв'язного тексту, який дає можливість тренувати учнів у доборі мовних засобів, акцентує увагу учнів на співвідношенні мовних засобів рідної та виучуваної мови.

При повному перекладі художнього тексту забезпечується активізація мовних засобів стилю, збагачується словниковий запас ( поглиблена робота над синонімікою, співставленням близьких за змістом структур, типічними способами побудови тексту рідною мовою). Види робіт, що забезпечують переклад художнього тексту, можуть бути такими: Прочитайте тексти М.Гоголя та Марка Вовчка про Україну. Визначте тип і стиль мовлення. Яка роль складних речень у текстах? Перекладіть текст М.Гоголя українською мовою. Звірте його з перекладом фахівця.

У монографії В.Мельничайка „Творчі роботи на уроках української мови" [9] виділяються вправи на членування тексту, зміну мовного матеріалу, побудову мовних одиниць, відтворення деформованого тексту, навчальне редагування, переклад, що пов'язані з креативною діяльністю школярів. У системі роботи з розвитку образного мовлення знаходять місце й вправи на членування тексту, зміну мовного матеріалу, побудову мовних одиниць, відтворення деформованого тексту, редагування та інші, що пов'язані з креативною діяльністю школярів. При цьому оперативний метод зумовлює такі види завдань, у яких школярі вдаються до асоціативного мислення, функцій аналізу і синтезу, активного спостереження, наприклад: асоціативні диктанти, редагування тексту за стильовою ознакою, переконструювання тексту за типологічною ознакою, творче списування, творчий диктант, конструювання тексту за початком, серединою, кінцем, першим словом та ін. Ефективними є програмовані вправи на створення моделей, добір ключових образних висловів до певної ситуації з використанням комп'ютера та без нього. Наприклад: „Відремонтуємо вірш" (вставте, де потрібно пропущені епітети); "Кмітливе око" (у тексті замініть слова, які порушують стиль); "Наведімо лад"(вибудуйте фрагменти так, щоб у вас вийшов текст-розповідь); "Кошик" (із запропонованих образних виразів доберіть лише ті, які знадобляться при створенні опису "Осінь простягає віти" та ін.

Отже, основне призначення вправ другої групи – закріпити набуті теоретичні знання про виразники образності, сформувати навчально-пізнавальні та нормативні уміння та навички, забезпечити перенос знань, умінь і навичок з російської мови та формувати уміння діяти за готовим зразком, розвивати мовне чуття, створювати базу для розвитку самостійних образномовленнєвих умінь і навичок.

Метод продукування реалізується у вправах та завданнях третьої групи, що спрямовані на здійснення мовленнєвих операцій та комунікацію. За навчальною метою – це творчі вправи, за формою – усні та письмові, пов'язані з усіма видами мовленнєвої діяльності, комунікацією. Вони акумулюють у собі все, що створено системою попередніх вправ.

Особливе місце у роботі з розвитку зв'язного мовлення в практиці шкільної освіти посідають перекази з творчим завданням, роботі над якими свої праці присвятили (А.Буяновер, Г.Іваницька, О.Караман, В.Мельничайко, М.Стельмахович). Цей вид роботи є найефективнішою формою підготовки до самостійного написання творів і тлом для розвитку образномовленнєвих навичок учнів. У зв'язку з переказуванням тексту художнього стилю висуваються завдання: поширити авторський текст через уведення розповіді, роздуму чи опису; змінити особу оповідача; змінити структури тексту; зробити перестановку частин тексту для більшої логічності і компактності викладу; надати оцінку подіям, про які розповідається в тексті; висловловити своє ставлення до дійових осіб, подій, явищ; розповісти про те, що найбільше сподобалося у тексті і чому; доповнити текст, зберігаючи авторський стиль викладу; продовжити основний тест переказу становлять окрему самостійну частину роботи.


 
 

Цікаве

Загрузка...