WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Напрямки соціально-педагогічної діяльності й умови формування культури здоров'я ліцеїста-медика - Реферат

Напрямки соціально-педагогічної діяльності й умови формування культури здоров'я ліцеїста-медика - Реферат

Учбово-дослідницька і науково-дослідницька робота ліцеїстів (УДР і НДР) - також одна з важливих умов успішності формування культури здоров'я. Вона розроблена в ліцеї досить глибоко. Залучення ліцеїстів до НДР й УДР найефективніше формує мотивацію використання знань і компетентності з метою навчитися ставити задачі, шукати алгоритм їхнього розв'язання й успішно розв'язувати.

Для цього рекомендується теоретичний розбір матеріалу вести з позицій системного підходу з максимальним аналітико-синтетичним навантаженням: уміла постановка проблеми (з інтригою, гострим протиріччям), реферати у вигляді аналітичних оглядів, проблемні ситуації в окремих публікаціях або думках, історичні довідки, структурно-логічна схема тощо. На етапах обговорення актуальності, формулювання мети, завдань, висування гіпотез і вибору методик дослідження необхідно відзначати новизну роботи і її спрямованість на особистісний і професійний ріст. Такий підхід сприяє також розробці й удосконалюванню нових ефективніших форм навчально-виховної діяльності. При організації цієї роботи можна скористатися технологією Л. Александрова, що припускає чітке виділення етапів роботи [1].

Саме УДР і НДР дозволяють ліцеїстові відчути роль учителя (керівника) у створенні емоційного, соціально-психологічного, духовного мікроклімату в неформальній дослідницькій мікрогрупі. Завжди можна виділити час, місце й створити необхідний стан мікрогрупи, щоб поділитися своїми знаннями, досвідом з питань культури здоров'я, способу життя, "висвітлити" складну проблему через якийсь цікавий епізод, підвести, підштовхнути учня до бажання самостійно попрацювати над питанням, завданням і над собою.

Планова науково-дослідницька робота (найважливіший чинник) у ліцеї виконується спільно з кафедрами фізіології, гігієни, інформатики й спрямована на оптимізацію навчально-виховної діяльності ліцею. У роботі беруть активну участь викладачі ліцею та ліцеїсти. Медична спрямованість НДР забезпечує стійку мотивацію роботи ліцеїстів як майбутніх медиків.

Актуальність обраної наукової складової у навчанні пов'язана з тим, що перехід на більш доконані форми навчання (ліцей) обумовив створення відповідного вищого рівня навчальних планів і програм. Це, у свою чергу, спричинило інтенсифікацію й ускладнення навчальної діяльності учнів. Було встановлено, що значно зріс обсяг навчального навантаження: число досліджуваних предметів, тижневе й денне навантаження, інформаційна насиченість занять.

Суттєво змінилася й організація навчальних занять у ліцеї: підвищилася щільність занять (до 70 - 90 %), збільшилася питома вага самостійної роботи, спрямованої на освоєння й закріплення нового матеріалу (до 40 %). Труднощі навчального процесу обумовлені також таким суб'єктивним фактором, як його монотонність (іноді лише 4 - 6 видів діяльності на занятті).

З огляду на ці обставини, важливим завданням планової НДР залишається науково обґрунтована регламентація навчальної діяльності ліцеїстів, що базується на створенні фізіологічно, педагогічно й соціально раціональних умов і особистісно орієнтованої організації навчально-виховного процесу.

У рамках планової НДР ліцеїсти виконують разом з викладачами й вихователями груп конкретні завдання з оцінки значущих психофізіологічних характеристик ліцеїстів. Використовувані при цьому методики цілком доступні для засвоєння старшокласниками, вони добре апробовані й стали частиною науково-методичної системи ліцею. Це дозволяє вести моніторинг основних особистісних характеристик ліцеїстів, а також параметрів і факторів успішності навчального процесу як для всього потоку, так і окремо для кожного з ліцеїстів. Основні результати цієї роботи публікуються. Ліцеїсти вже на першому курсі мають можливість залучатися до дослідницької діяльності, здобувати навички наукової праці в наукових гуртках кафедр університету, вести практичну роботу на кафедрах, здійснювати наукові дослідження в рамках Малої академії наук. Таким чином, ліцей стає науково-дослідною й творчою лабораторією, у якій здібні діти під керівництвом викладачів і вчених університету проводять дослідження, роблять експерименти, наукові доповіді на конференціях, пишуть сценарії свят, готують публікації.

У цілому ж, методична, регулярна підготовка найбільш здібних дітей до олімпіади, розв'язання задач медико-біологічної спрямованості, практична робота на медичних кафедрах університету, міжпредметні зв'язки курсів, домашні експериментальні завдання, участь у плановій НДР, цілеспрямована робота кураторів і психолога - всі ці види діяльності включають елементи творчості, підвищують мотивацію навчально-виховного процесу, пізнавальну активність ліцеїста, але головне, дозволяють спілкуватися зі старшими й вирішувати загальні соціально значущі завдання, формують установку на самостійність як при постановці, так і при розв'язанні життєвих задач. Саме в такій діяльності прищеплюються основи самовиховання й самовдосконалення, а формування культури здоров'я й установок на здоровий спосіб життя стає природним і обов'язковим елементом навчально-виховної й професійної діяльності.

Основні рекомендації досліджень апробовані й впроваджені в практику ліцею Донецького медичного університету. Це дозволило суттєво (в 1,5 рази) знизити психоемоційну напруженість (тривожність, депресивність); поліпшити показники загального стану (число скарг на самопочуття зменшилося в 1,3 рази); підвищити працездатність: інтервали стійкої працездатності протягом тижня збільшилися на 15-20%, підвищилася відвідуваність, значно (в 2 рази) скоротилося число невідпрацьованих занять; незамічено зниження гострих захворювань. Значимо підвищилася успішність навчання в цілому: зросли освітній і культурний рівні, ефективність реалізації творчих здібностей та інтерес до наукової діяльності. Ця робота ліцею, за відгуками батьків, викладачів університету і практичних лікарів, приносить відчутні практичні результати.

Література:

1. Александрова Л.М., Маслов А.В., Александров Н.Г. Технология развития творческого мышления при подготовке научных работ учащихся // Актуальні проблеми бесперервної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Харків, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2003. С. 3.

2. Алфiмов В.М. Сучасний україньський ліцей. – К., 1995. – 136 с.

3. Латышева Т.В., Тарапата Н.И., Попов Б.Г. и др. Медико-педагогическая оптимизация учебно-воспитательной деятельности в учебных заведениях нового типа // Вестник гигиены и эпидемиологии. - Том 5, № 2, Донецк - 2001, С. 216 – 219.

4. Латышева Т.В., Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Попов Б.Г., Латышев В.В. Факторы формирования эколого-валеологической культуры лицеиста-медика //Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук. пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків-Донецьк: ХДАДМ, 2004. №18. – С. 283-289.

5. Манжелеев Г.Н., Латышева Т.В, Антонов В.А. и др. Проблема формирования эколого-валеологической культуры лицеиста-медика // Фізичне виховання – здоров'я студентів: Материалы Международной научно-практической конференции. – Донецьк: ІПШІ "Наука і освіта". – 2005. – С. 43 – 45.

6. Максимович В.А., Максимович М.В. Математическое моделирование психики: Монография, - Черкассы: Брама –Украина, 2006. – 184 с.

7. Методика и технология работы социального педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Б.Н. Алмазов, М.А. Беляева, Н.Н. Бессонова и др.; под ред. М.А. Галагузовой, Л.В. Мардахаева. – М.: Издательский центр "Академия", 2002. – 192 с.

8. Руководство практического психолога: Психологические программы развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. И.В. Дубровиной. – 4-е изд., стереотип. – М.: Издательский центр "Академия", 2000. – 128 с.

9. Тарапата Н.И., Манжелеев Г.Н., Латышева Т.В. и др. Динамика отношения к жизненным ценностям и формирование личности старшеклассника // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: Зб.наук пр. за ред. Єрмакова С.С. – Харків-Донецьк: ХДАДМ, 2005. - №10. – С. 116-119.

10. Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В. Дубровиной. М., 1989.


 
 

Цікаве

Загрузка...