WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Напрямки соціально-педагогічної діяльності й умови формування культури здоров'я ліцеїста-медика - Реферат

Напрямки соціально-педагогічної діяльності й умови формування культури здоров'я ліцеїста-медика - Реферат

1. Формування цілісного подання цілей, завдань і методів формування культури здоров'я. Це забезпечують розділи таких навчальних дисциплін як: вступ до спеціальності, біологія, валеологія, екологія, науки про людину й ноосферу. Окремі заняття можуть бути спрямовані на розвиток діяльнісного, творчого підходу до свого здоров'я, розвитку фізичних, психічних, соціально-психологічних і духовних здібностей і можливостей людини. Більше того, елементи знань (підходів) цих дисциплін можуть бути подані в робочих програмах практично всіх навчальних предметів ліцею.

2. Для узгодження діяльності педагогів необхідно періодично уточнювати графи логічної структури міжпредметних зв'язків і наступності навчально-виховної діяльності (як по вертикалі, так і по горизонталі), виходячи з необхідності й на основі:

- розвитку мотивації самоформування культури здоров'я;

- створення комфортного фізкультурно-оздоровчого й навчально-виховного простору;

- соціально-психологічної підтримки.

Логічна структура зв'язків кожного предмета з іншими повинна передбачати:

- узгодження проблем, цілей, завдань і конкретних питань, що мають медичну, валеологічну й екологічну спрямованість;

- установлення поняттєво-часових зв'язків розглянутих тем;

- можливо більшу уніфікацію понять і термінів;

- установлення наступності в змісті й рівні знань, вимог, контролі;

- усунення прямого дублювання;

- установлення зв'язку між теоретичною й практичною підготовкою;

- формування світогляду на основі принципів пріоритетності людини в природній світобудові, здоров'я як благополуччя людини й середовища, здоров'я як вищої цінності тощо;

- еколого-валеологічні аспекти кожного із предметів (варіативний компонент, методичні матеріали);

- контроль засвоєння.

3. Університет, Головне управління освіти, Інститут післядипломної педагогічної освіти виступають як експерти в оцінці міжпредметних програм еколого-валеологічної спрямованості, програм тренінгів й інтерактивних занять, спрямованих на формування культури здоров'я.

4. Інтеграція на базі ідеї підвищення еколого-валеологічної компетентності при викладанні конкретної дисципліни припускає розвиваючий і виховуючий аспекти навчально-виховної діяльності, що орієнтує ліцеїстів на саморозвиток і самооздоровлення на базі самопізнання й правильної самооцінки свого організму. Можна виділити творчі групи рішення цієї дидактичної проблеми, наприклад, за планом НДР університету:

- наповнення занять новим (екологічним, валеологічним) змістом шляхом інтегрування матеріалу;

- використання інтерактивних методів навчально-виховної діяльності;

- робота в малих групах змінного складу;

- суб'єкт-суб'єктна взаємодія, збалансовані ініціативи, орієнтація на процес, а не на результат тощо.

5. При рішенні завдань інтеграції використовуються такі форми й засоби організації навчально-виховної діяльності:

- неформальний обмін думками викладачів;

- спільні семінари й методрозробки;

- спільне керівництво НДР університету й НДР ліцеїстів;

- взаємовідвідування занять;

- загальні звіти про методичну роботу;

- складання інтегрованих програм;

- створення банку завдань і питань, що мають міждисциплінарний або пролонгований характер тощо.

6. Наступна обов'язкова умова інтеграції навчально-виховної діяльності при формуванні культури здоров'я - це розробка й викладання спецкурсів (елективних курсів і курсів за вибором): "Вступ до спеціальності", "Основи наукових досліджень (теорія й методи наукових досліджень)", "Культура здоров'я й спосіб життя", "Машинні методи обробки медико-біологічної інформації" тощо.

З огляду на ту обставину, що НДР у ліцеї є важливим чинником інтелектуального розвитку педагогічного колективу, з 1997 року в ліцеї введений спецкурс "Теорія й методи наукових досліджень". Перша частина спецкурсу передбачає ознайомлення учнів з методологією й найбільш загальними науковими методами, виявляється взаємозв'язок наук і місце медичної науки в системі знань. Ця частина спецкурсу значною мірою засвоюється також на заняттях з обов'язкових дисциплін, тому що їхніми програмами передбачені розділи, що стосуються взаємозв'язків досліджуваної дисципліни з медициною [5, 6].

У другій частині програми представлений розділ основ медичної метрології як складової частини загальної системи вимірювань. Він має особливе значення у зв'язку з підвищенням вимог до якості медичних вимірювань, рівня їхнього метрологічного забезпечення. Курс формує культуру діагностичних вимірювань і досліджень, закладає у ліцеїстів основи дослідницьких навичок, логіки мислення майбутнього лікаря, дозволяє розуміти й спілкуватися із професійними дослідниками.

При вивченні обов'язкових дисциплін передбачені відповідні медичні додатки метрології. Так, у кожній групі, як правило, проводиться науково-практичне заняття з методів вимірювання звукових сигналів і оцінки слуху та слухової пам'яті. Результати цих вимірювань як складова частина даних психофізіологічних вимірювань заносяться до таблиці матриці табличного процесора і можуть використатися для подальших досліджень, обробки і аналізу даних.

Особливість такої форми занять полягає в тому, що учні виконують дослідження своїх власних характеристик на психофізіологічному рівні з використанням апаратури [5, 6]. Отримані результати мають безпосередню наукову цінність. Така форма занять підвищує їх мотивацію, формує установки на самооцінку й самостійну роботу.

Таке заняття має й чисто науковий аспект. На конкретному прикладі вдається показати можливості багатьох методів дослідження: фізичних - звуковий генератор й осцилограф; психофізіологічних - слухові відчуття; кваліметричних - психофізіологічна суб'єктивна й об'єктивна оцінка слухових відчуттів; статистико-математичних - починаючи від обчислення середніх значень і закінчуючи побудовою рівнянь регресії.

У рамках даного спецкурсу може ефективно координуватися частина планової дослідницької роботи і ліцеїстів, і викладачів. Обробка отриманих даних планових наукових досліджень дозволяє виявити дітей, схильних, зокрема, до точних наук, знакових систем, природничих наук, наук про людину тощо.

Значна частина творчої дослідницької роботи виконується ліцеїстами в рамках загального спецкурсу "Вступ до спеціальності", що включає, зокрема, латинську мову, медсестринську справу, основи нормальної анатомії, ембріології, фізіології. Окремо ведуться заняття за курсом "Введення в психологію". Деякі заняття проводяться на базі лікарні ім. Калініна м. Донецька й кафедр Донецького державного медичного університету.

Особливий розділ роботи з корекції культури здоров'я - це цілеспрямована практична діяльність кураторів груп. Вона, зокрема, розвивається за такими напрямками:

1. Колективна творча робота (організація свят, конкурсів, виступів художньої самодіяльності, робота в гуртках тощо).

2. Мотивація й організація самостійної навчальної діяльності кожного ліцеїста.

3. Робота із сім'єю.

4. Залучення батьків-медиків до навчально-виховного процесу.

5. Участь у плановій НДР.

6. Інтерактивні заняття й тренінги за темами, спрямованими на корекцію способу життя.

7. Робота за програмами інших організацій. Для поглиблення теоретичних знань і розвитку установок на самостійність і самореалізацію, безумовно, необхідно працювати в природному й виробничому середовищі поза ліцеєм (наукові лабораторії кафедр, заповідники, клініки, промислові підприємства, госпрозрахункові групи та ін.)

У виховній роботі куратори ліцею широко використовують відому методику колективної творчої діяльності, яка найбільш відповідає організаційно-методичним умовам університету й ліцею. Тематика заходів (свят, тем досліджень, кураторських годин) вибирається переважно ліцеїстами; творчими групами розробляються сценарії їхнього проведення, плануються етапи підготовки. Формування такої системи педагогічної взаємодії вимагає значно більше часу для спілкування з учнями, високого професійного рівня педагогів. Акцентація виховного впливу на підготовчий період заходів максимально сприяє створенню умов для творчого самовираження кожного учня. Досвід, що здобувається, є підсумком власної активної роботи, включення до виконання різної соціально значущої діяльності. Для педагога постає складне завдання: не тільки забезпечити якісне засвоєння знань, умінь і навичок, але й спеціально організувати провідну для старшокласника діяльність, створити всередині цієї діяльності атмосферу співробітництва, взаємної довіри й допомоги. Саме таке соціокультурне середовище затверджує настанови на здоровий спосіб життя й формує культуру здоров'я.


 
 

Цікаве

Загрузка...