WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів - Реферат

Інтерактивні прийоми у роботі з розвитку образномовленнєвих умінь і навичок учнів - Реферат

Практикується й колективна робота. Наприклад, створення художнього або публіцистичного тексту вимагає від усіх учасників знань техніки текстотворення та вияву індивідуальних рис: образної пам'яті, здатності до імпровізації, природного хисту до слова. При цьому береться до уваги неформальність стосунків учителя й учнів, психологія сприйняття й розуміння дітей. Продемонструємо це на фрагменті уроку:

Учитель: Відомо, що реклама рухає торгівлю, але у шкільних заняттях немає місця торгу. Не секрет, що деякі з вас забувають заглядати до підручника, а слід би! Ось і завдання : зробити рекламу підручників.

Далі учні висловлювалися на задану тему.

Учень: Підручник "Українська мова" – це вияв любові до українського слова, української мови. У цієї книжки немає канікул і вихідних. Її можна відкрити завжди - щоб прочитати хороший текст чи згадати правило.Сучасна, невеликого розміру, естетично гарно оформлена. Вона легко вкладається у портфель, її не хочеться "забути" вдома.

Ігрові ситуації, як правило, створюють хороше емоційне тло, бажання дітей реалізувати свої творчі резерви. Вдалими, на нашу думку, є ігри-перевтілення, коли група обирає і готує до виступу одного свого представника. Так, у 9 класі після знайомства на уроці літератури з творчістю П.Куліша учні "змагаються" з письменником: моделюється ситуація виборів гетьмана, і дев'ятикласники перевтілюються в образи історичних героїв, виголошують свої думки. А під час гри "Гомін віків" учні висловлюють свої враження від імені рахівниці, калькулятора, комп'ютера, мобільного телефона. Пропоновані завдання водночас і загальнорозвивальні, бо включають у роботу емоції, логіку, наочність та абстракцію у комплексі.

Щоб діти оволоділи не фрагментами, а системою знань, слід ураховувати їх вікові особливості, природний процес розвитку умінь і навичок, особливості засвоєння знань української мови як другої. Усі завдання розташовуються в послідовності, що відповідає певним етапам психічного процесу засвоєння знань, не допускаються випадкові набори однотипних дій, чітко планується етапність у напрямку до ускладнення.

Так пошукова робота школярів спрямовується на набуття інтегративних знань про засоби образності. Наприклад, лінгвістичні знання про прикметник як частину мови стають основою для створення поняття про експресивні функції цієї частини мови, роль епітетів у художньому тексті. Посутньою ознакою пошукових вправ і завдань є поєднання особистісного асоціативного досвіду учнів з лінгвістичними та літературознавчими знаннями про виразники образності (прикметник – означення – образне означення, або епітет; іменник – переносне значення - метафора; іменник (предмет) - образ – ознака (зіставлення), які впритул підводять їх до свідомого розуміння тропів. Наведемо приклади таких вправ і завдань:

1.Підстановчого характеру: "Садівники"(у тексті замість пропусків вставте доречні числівникові фразеологізми);„Наведімо лад" (користуючись зноскою, заповніть текст звичними синонімами та контекстуальними синонімами); "Весела подорож" (наповніть потяг-текст пасажирами-виразниками образності згідно з придбаними квитками); „Чарівний квітник" (доберіть порівняння до назв квітів, наприклад, барвінок, наче настирний павучок...); „Мандрівка картою України"(містам, зображеним на карті, дайте образну характеристику, наприклад, сонцесяйний Севастополь, залізнорукий Дніпропетровськ).

2.Асоціативні диктанти: запишіть образні висловлювання, які є вашою реакцією на слова (словосполучення): Київ, Україна, степ; хвороба, здоров'я, людина; вечір, день, ранок; слово, думка, книга.

3.Ситуативні завдання: доберіть образні вислови, якими можна скористатися під час опису осінньої сльоти; занотуйте ключові слова, які ви зможете використати під час радіопередачі "Портрет друга";запишіть опорні слова, які знадобляться вам під час переказу тексту твору, що зараз вивчаєте на уроках літератури.

Такі завдання допомагають закріпити теоретичні знання про образність, формують навчально-пізнавальні уміння і навички, забезпечують позитивний перенос знань з рідної мови, збагачують виразниками образності словниковий запас учнів, формують уміння діяти за готовим зразком та розвивають мовне чуття.

Словесній творчості учнів сприяють завдання, безпосередньо підпорядковані комунікації, в основі яких теж лежить ситуативний прийом :

1. Напишіть етюд, який має прозвучати перед телевізійним прогнозом погоди.

2. Створіть замальовку до місцевої газети з теми "Чарівний куточок нашого міста".

3. Створіть і виголосіть текст у формі монологу на відкритті картинної галереї у вашій школі.

4. До Дня матері створіть словесний портрет своєї матусі, що має прозвучати в радіопередачі чи у прямому ефірі на телебаченні.

5. Напишіть текст у художньому стилі, з яким ви маєте виступити на шкільному святі слов'янської писемності.

Подібна діяльність допомагає закріпити знання учнів про функціонально-комунікативні можливості образного слова, сприяють активізації словника та формують уміння свідомо добирати словесні засоби, ураховувати об'єкт комунікації, виховувати увагу до образних можливостей української мови.

Отже, образне мовлення для учнів основної ланки шкіл з російською мовою викладання може залишитися абстрактним, якщо вони не прийдуть до нього самі, через свої відкриття, розчарування та невдачі. Лише такий шлях може зробити абстрактну картину особистісною. Якщо атмосфера уроку носить творчий характер, то й сам процес мовотворчості набуває особистісного характеру, пов'язується з інсайтом ( творчим осяянням). Такий підхід сприяє оволодінню культурою спілкування, вона ж стає життєво необхідною умовою удосконалення особистості.

У процесі мовленнєвого продукування враховується відповідний рівень сформованості психофізіологічних механізмів пам'яті та мотиви навчання, здійснюється стимуляція активної мисленнєвої діяльності та розвиток творчого потенціалу учнів, виробляється нетривіальний погляд на абстрактні поняття. Прийоми візуалізації, інтерпретації, драматизації, мізкової атаки дозволяють активізувати уже набуті знання про образність для більш плідного продукування (створення власних висловлювань на задану тему, текстів художнього стилю, у тому числі есе, замальовок, етюдів, мініатюр). Активно задіяні усі види мовленнєвої діяльності, визначальними стають мовленнєве спрямування, визначення об'єкта комунікації, стилістичний контроль.

Отже, висвітлення окремих аспектів проблеми образного мовлення дало підставу стверджувати, що феномен „образне мовлення" – явище спорадичне, повновартісне, специфічне та багатоаспектне, зважаючи на те, що воно входить до кола досліджуваних проблем різних наукових галузей. З-поміж окремих питань в царині лінгводидактики актуальною залишається проблема роботи над образним словом, і саме інтерактивні прийоми сприяють піднесенню рівня доступності в навчанні, активізації пізнавальної діяльності учнів, поліпшенню якості знань про виразники образності та їх роль у художньому зображенні дійсності.

Література:

  1. Асмолов А.Г. Психология личности. –М.: Изд-во МГУ, 1990.– 397 с.

  2. Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. – М.: Учпедгиз, 1956. – 695 с.

  3. Кубрякова Е.С. Модели порождения речи и главные отличительные особенности речепорождающего процесса // Человеческий фактор в языке: Язык и порождение речи. – М.: Наука,1991. –С.21-81.

  4. Стельмахович М.Г. Творчі роботи на уроках української мови. – К.: Вища школа, 1981. – 148 с.

  5. Yiehweger D. Illokutions wissen und Textinterpretatio//Vocabdruck der Plenar vortrage ХІУ Internationalen Linguistenkongress. – Berlin, 1987. – S. 78-81.


 
 

Цікаве

Загрузка...