WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Методологія розробки ділової гри:

  1. обгрунтувати вибір гри

  2. точно визначити її цілі

  3. розібрати методи прийняття рішень і вибрати метод

  4. визначити систему проблемних ситуацій

  5. вигадати сюжет гри (визначити задання, склад гравців, можливості учасників)

  6. визначити послідовність подій і структуру взаємозв"язку (визначити критерії успішних дій, встановити правила гри, скласти керівництво для ведучого і учасників гри)

  7. стадія гри

  8. стадія оцінки

  9. стадія модифікації

240.Методика проведення "мозкового штурму".

МШ засновані на відомому психологічному ефекті колективної активації розумової діяльності. Коли взяти групу 5-10 чоловік та поставити перед ними завдання за 15-20 хвилин то за індивідуальної роботи буде видане 10-15 ідей, а за колективного обговорення за правилами МШ –50-100 ідей

Метод мозкового штурму включає 2 етапи, кожний з яких також включає по 2 кроки:

Перший етап:

1крок - Вступ, формулювання проблеми

 • Постановка завдань (через певний проміжок часу 5-10 хвилин).

2крок - Висловлення суджень, ідей

- Реєстрація ідей

Другий етап:

3крок – Обгрунтування своєї ідеї тими, хто висловив пропозиції щодо вирішення проблеми

- Загальна дискусія навколо поставлених цілей (правильність, реальність тощо)

4крок - вибір найкращої ідеї

- обгрунтування остаточного вибору

- підбиття підсумків заняття, підкреслення моментів, що мають важливе дидактичне значення.

Представлена структура може бути змінена залежно від ситуації.

241.Система організації контролю знань при вивченні економічних дисциплін.

Порівняно з проблемами організації уроків, самостійної роботи, практичних занять проблема оцінки та контролю та оцінки в навчанні найбільш складна

Контроль включає в себе: перевірку - виявлення знань, умінь і навичок; оцінювання - вимірювання знань, умінь навичок; облік – фіксування результатів оцінювання у вигляді оцінок. Основними функціями контролю є: контролююча, навчальна, виховна, розвиваюча. Контроль має стимулювати розвиток учнів. А для цього необхідно враховувати рівень їхнього розвитку. Надміру високі вимоги гальмують розвиток занижені не активізують розумові д-сть. Щоб успішно стимулювати розвиток учнів контроль повинен відповідати таким вимогам:

об'єктивність перевірки та оцінки;

індивідуальний характер контролю;

систематичність, регулярність контролю;

гласність контролю;

всебічність перевірок;

диференційованість перевірок;

різноманітність форм контролю;

етичність ставлення до учня.

242.Модульна система організації навчання та рейтинговий контроль знань.

Суть системи полягає в тому, що навчальний матеріал розподіляється на модулі –блоки, які є базою для рейтинговий оцінки знань. Рейтинг – це сума балів, що набирає учень виконуючи якусь самостійну працю. Рейтингова система оцінювання знань охоплює таки види контролю: тестові завдання, самостійні і контрольні роботи та інше. Рейтинг по кожному окремому модулю визначається виходячи з середнього балу по всіх видах звітності з урахуванням кількості годин, що відвідані на цей блок. Ця система дозволяє перевести оцінки з номінальної шкали до порядкової, що дозволяє зняти протиріччя між самооцінкою учня і оцінкою викладача. Дуже важливо, що система привчає до самореалізації в умовах певної свободи поведінки, до вироблення стратегії і тактики індивідуального навчання. Дидактичний аналіз блочно модульного навчання і рейтинговий системи показує, що вони базуються на діяльнісній концепції. Проте рейтинг – це оцінка, її можна ввести тільки за наявності великого обсягу навчальної роботи. Суперечливим і невирішеним є також те, що набирання балів носить дещо формальний характер. Це можна згладити надавши творчий характер змісту і системі рейтингових оцінок.

243.Оцінка ефективності різних прийомів та методів контролю при вивченні економічних дисциплін.

Педагогічні вимоги до контролю:

 1. Об'єктивність перевірки і оцінювання,

 2. Індивідуальний характер контролю.

 3. Систематичність і однаковість вимог;

 4. Всебічність перевірки, гласність;

 5. Різноманітність форм контролю;

 6. Етичне чтавлення до учня.

Правило: задаєш – перевіряй, не перевіряєш – не задавай. Умови ефективного контролю: 1. Використання одночасно усної, письмоої та графічної мови забезпечує ефективніше структурування навчального матеріалу, ніж саме тільки усне мовлення. 2. Структурування матеріалу та його актуалізація сприяють теоретичному та методичному зростанню викладача. 3. Використанння технічних засобів навчання (відеофільми, слайди тощо) дисциплінує викладача і розвиваї розумову діяльність студентів. (Аксьонова).

244.Критерії оцінки успішності навчання з економіки та їх зв'язок з цілями економічної освіти.

Оцінка є важливим стимулюючим фактором, що відбиває характер відносин викладача й учня. Спеціалісти-психологи розрізняють два аспекти педагогічного значення оцінки: вплив на розумову діяльність учня і стимулювання емоційності (вольової сфери) через переживання успіху або невдачі. Негативні оцінки та байдужість викладача спричиняють озлоблення, відчуття неповноцінності, переключення на різну сторонню діяльність. Деякі психологи взагалі вважають, що стимулююча дія поганої оцінки виявляється лише за обставин доброзичливості та поваги до учня (студента), коли оцінюється лише рівень його знань, а не його особистість. В основу оцінки має бути покладений принцип оцінювання діяльності тих, хто навчається, або роботи, що ними виконана.

Критерії оцінки успішності навчання залежать від рівня компетентності особи, яка навчається. Вони дуже тісно пов'язані з головною метою економічної освіти – формування економічного мислення, адже в залежності від того, якого рівня прагне досягти учень або студент залежить вибір критеріїв оцінки викладачем. Для учнів, які хочуть найдосконаліше знати економіку, вміти аналізувати всі економічні явища, використовуватимуться критерії високого або творчого рівня компетентності (вільне висловлення власних думок, самостійна робота з джерелами інформації і оцінювання життєвих явищ і фактів, самостійне здобування знань, аргументація власної позиції). Для учнів, які пасивно ставляться до навчання, використовуватимуться критерії низького або рецептивно-репродуктивного рівня компетентності (розпізнавання і відтворення окремих фактів, здатність викласти власну думку на елементарному рівні та інші).

Але в усіх випадках викладачем має бути докладено зусиль аби створити в учня позитивне ставлення до економіки, зацікавити його у досягненні основної мети, а контроль і оцінка успішності має бути ефективним засобом для цього.

245."Методика викладання економіки" як навчальна дисципліна в системі підготовки економіста.

МВЕ – це галузь педагогічної науки, яка визначає завдання, зміст і методи вивчення економічних дисциплін і відповідності із загальними цілями і завданнями освіти в сучасних навчальних закладах.

МВЕ є основою в циклі психолого-педагогічної підготовки бакалавра з економіки до практичної діяльності викладача в навчальних закладах різного типу. Не склавши іспит з цього предмета, Ви не одержите дозволу на викладання. Матеріали цього курсу даватимуть відповідь, як саме, в який спосіб має діяти викладач, щоб основи економічних знань стали надбанням тих, хто вчиться. Складність полягає в тому, що викладач мусить не тільки забезпечити засвоєння учнями матеріалів з певних програм навчання, а й сформувати в них економічне мислення.

Економічні знання, які є основою для економічного мислення, -- сукупність категорій і понять, ще стосуються становлення, розвитку й функціонування економіки. Економічні поняття є підґрунтям для розуміння економічних явищ і прийняття доцільних рішень.

Економіка як навчальна дисципліна — це широкий комплекс різнопланової інформації, що має поняттєвий апарат, свої категорії й закони, власну систему алгоритмів розв'язування найрізноманітніших задач, внаслідок засвоєння яких у людини формується економічна культура. Економічні знання — це не тільки професійні знання економіста, бухгалтера, менеджера. Це складова світогляду кожної людини. Економічні знання відображають різні аспекти економічної діяльності, формуючи зміст певної економічної дисципліни. Ці аспекти представлено через класифікацію економічних знань за певними критеріями. Лише з'ясувавши, що таке економіка й що становить її зміст, можна братися до розроблення й аналізу методики викладання економіки. Слід зважати на те, що методика викладання економіки висвітлює методи, прийоми та засоби навчання, які враховують специфіку економічних знань як предмета навчання.


 
 

Цікаве

Загрузка...