WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Використання наочності при передачі інформації дозволяє спрямувати її сприйняття адресату, виявляти або формувати асоціацїї пов"язані із життєвим досвідом, розвивати образне мислення, що скеровує загальний розвиток дитини.

При використанні потрібно враховувати психологічні механізми впливу різних зорових подразників на сітківку ока , а, отже, на загальне сприйняття:

 • Найкраще привертає увагу світло

 • Другий активатор – рух

 • Загальна ситуація

 • Колір (зміст заглушає темний колір)

 • Форма та її окремі елементи (діаграми, графіки , таблиці тощо).

230.Характеристика різних методів активізації процесу вивчення економічних дисциплін.

Активні методи навчання зорієнтовані на особистість слухача, на його свідому участь у розвитку власних знань та професійних навичок.

При використанні активних методів навчання слід визначити наступні їх особливості: - активізація діяльності слухача, - підвищений ступінь мотивації та емоційності, - виникнення прямих та зворотних зв'язків (викладач студент).

Інтерактивне навчання – це засвоєння досвіду слухачем (стихійно або спеціально організоване), яке базується на взаємодії з досвідом, активністю та зворотному зв'язку між всіма її учасниками для досягнення взаєморозуміння і корекції навчального і розвиваючого процес, індивідуального стилю спілкування на основі рефлективного аналізу (тут і зараз).

Інтерактивне навчання передбачає між групову активність слухачів: (1)____ (2)соціальну (3)пізнавальну.

Соціальна активність проявляється у навчанні учасників (чому навчається): -обирати стратегії взаємодії;

-задавати питання;

-обмін думками, репліками, коментаріями;

-виступ в ігровій ролі, ролі експерта і т.д.

Пізнавальна активність проявляється в ініціюванні способів діагностики, аналізу матеріалів гри, презентацій.

Мотивації до змін в освітніх технологіях: (1)Бажання –для збереження влади всіма способами контролювати ситуацію, себе та ділових партнерів. (2) Потреба постійно пристосовувати особисті стосунки з керівниками, колегами, оточуючими до обставин, які змінюються. (3) Виклик інтелекту і активності керівника проблемі, яка виникає.

Перевага інтерактивних технологій полягає в тому, що вони збуджують поняття і відчуття, пов'язані з конкуренцією, взаємовідносинами з людьми і вирішенням професійних і особистісних проблем.

При інтерактивному навчанні викладач починає виконувати наступні функції:

 • викладач-ігротехнік;

 • викладач-інструктор консультант;

 • викладач-лектор-експерт;

 • викладач-тренер організатор.

Отже, методи активного навчання – це спроби, прийоми, що спонукають до творчої розумової діяльності.

(2)

Активні методи поділяються на імітаційні, які передбачають створення імітаційної моделі об'єкта або процесу (ділові та рольові ігри, ігрове проектування, комп'ютерні симуляції, аналіз конкретних ситуацій, імітаційні вправи та індивідуальні терміни); неімітаційні, при яких активізація навчального процесу досягається за рахунок системи прямих та зворотних зв'язків між викладачем та студентом (проблемні лекції, ПЗ, лаб. роб, семінари, дискусії, курсове та дипломне проектування, практика, стажування, конференція і т.д.).

Класифікація активних методів.

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльності (Ковальчук).

 1. Метод випадків.

 2. Метод ситуацій.

 3. Метод інсценізацій.

 4. Дискусії дидактичні (пов'язані з викладом, групова, круглого столу, мозковий штурм, панельна, метаплан).

 5. Дидактичні ігри (симулятивні, управлінські, психологічні).

За класифікацією Білоус, ______ та Цимбалюк, активні методи поділяються на: імітаційні, проблемно пошукові, колективної розумової діяльності, словесно діалогічні, практичні. Асаме: метод проблемного викладання, самостійна робота з книгою, евристична бесіда, імітаційні вправи, диспут, аналіз виробничих ситуацій, розігрування ролей, ігрове проектування, навчально-ділові ігри, мозкова атака, моделювання, конструювання, дослідницька робота, експеримент, частково пошукові.

Педагогічні технології, якуі відповідають цим методам: (1) Технологія проблемного навч. (2) Техн.-гія модульного навч. (3) Техн.-гія ігрового навч. (4) Техн.-гія комп'ютерного навчання (5) Техн-гія розвиваючого навч.

Загальні ознаки активного навчання:

 1. Примусова активність слухачів

 2. Співставлення часу активності студентів та викладача

 3. Самостійне вироблення рішень студентів

 4. Постійна взаємодія слухачів з викладачем за допомогою прямих та зворотних зв'язків.

231.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час лекційних занять з економіки.

Основні форми активізації навчання: конспекти, конспекти-схеми, конспекти-схеми викладача, конспекти-заняття, ролеві ігри, зошити самопідготовки.

Лекційні форми занять із застосуванням: лекція-дискусія, групова консультація, лекція у вигляді конспект-схеми.

Продуктивний метод: частково-пошуковий, дослідницький, ігровий.

Репродуктивний метод: пояснювально-ілюстративний, проблемний.

Методи активізації навчання: аналіз конкретної ситуації, мозкова атака, ігрове проектування, імітаційні ігри, ділові ігри.

Проблемний метод навчання – створення проблемних ситуцій.

Проблемне навчання – система методів отримання знань у результаті розумової діяльності стосовно вирішення проблемних задач. До методів акт-ї навчально-пізнавальної діяльності студентів відносять:

 1. метод випадків

 2. метод ситуацій

 3. інсценізації

 4. дидактичні ігри: симуляційні, управлінські, психологічні

 5. метод дидактичних дискусій

 • пов"язані з поясненням матеріалу

 • групові

 • круглого столу

 • мозковий штурм

 • панельні "

232.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час проведення семінарських та практичних занять з економічних дисциплін.

Семінарське заняття – форма навчання, для якої характерні безпосередній контакт з суб'ктами навчання з викладачами, атмосфера взаєморозуміння. Семінарське заняття дає можливість розвивати продуктивне мислення, опанувати вміннями точно і доказательно виражати свої думки, вести дискусію, діалог, опонувати. Для семінару характерний безпосередній контакт учнів із викладачами, атмосфера розуміння і співробітництва.

Практичне заняття – це своєрідна форма зв'язку теорії з практикою, що слугує для закріплення знань шляхом залучення навчаючих у розв'язання різного виду учбово-пізнавальних задач, виробляє навички використання необхідних засобів, вміння користуватися літературою.

Методи активізації:

Практичні методи навчання охоплюють широкий діапазон різноманітних видів дія-сті навчаючих. До них відносяться фронтальні лабораторні роботи, практикуми, фронтальні досвіди і спостереження, різноманітного виду трудові операції.

Репродуктивний метод припускає подачу готових фактів, доказів, а також визначення понять.

Проблемно-пошукові методи застосовуються в ході проблемного навчання. При цьому педагог створює проблемну навчальну ситуацію, організує колективне обговорення можливих підходів до вирішення проблеми.

Метод пізнавальної ділової гри. Слугують засобом розвитку теоретичного і практичного мислення, актуализации знань. Основними компонентами гри слугують сценарії, ігрова обстановка і регламент.

Метод створення пізнавального суперечки. Його призначення - створення підвищеного інтересу до теми.

Метод пояснення носить інформаційно-дидактичний характер, припускає велику кількість операційних дій, може містити повторення, роз'яснення, демонстрування, показ наочності. Метод розповіді припускає усний оповідальний розгляд матеріалу. Метод інструктажу інформативний, локальний. Активна роль належить викладачу. Метод розмови припускає розмову викладача з навчаючими, на основі чіткої системи продуманих запитань, що підводять учнів до активного засвоєння системи фактів, нового поняття або закономірності.

Наочні методи можна розділити на дві підгрупи: методи ілюстрацій і демонстрацій. Перший припускає показ ілюстративних посібників (плакатів, карт, зарисовок на дошці і т.д.) Метод демонстрацій звичайно пов'язаний із демонстрацією приладів, технічних установок, різноманітного роду препаратів і досвідів.

233.Характеристика різних методів активізації пізнавальної діяльності під час самостійної роботи з економіки

Самостійність - це спроможність систематизувати, планувати і регулювати свою д-сть без безпосереднього постійного керівництва і практичної помочі з боку керівника. Самостійність базується на таких особистих якостях, як впевненість в успіху, наполеглевість, завзятість у досягненні цілей, самовладання в ускладнених умовах, д-сть, критичність, ініціативність, дисциплінованість. Без навичок самостійної роботи, без стійкого прагнення до постійного удосконалювання знань у процесі самостійної роботи навчання неможливо.


 
 

Цікаве

Загрузка...