WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

223.Сучасні технології навчання в системі економічної освіти.

Економічна освіта в Україні набуває свого розвитку. Зростаюча необхідність в економічній освіті викликає і зростання вимог до неї. А саме, вона має бути всесторонньою, стосуватись не лише суто економічної сторони, а й включати також моральні, етичні, психологічні аспекти, які так чи інакше пов'язані з економікою. Дедалі частіше при вивченні економічних дисциплін відходять від використання традиційних методів навчання. Їх місце займають активні методи навчання. Ця прогресивна течія в педагогіці дає змогу розвивати у особ, що навчаються гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативну самостійність у прийнятті рішень і разом з тим вміння працювати у колективі, творчий підхід до вирішення проблем. У процесі дослідно-експерементальної роботи було виявлено, що найбільш продуктивно процес формування проф. умінь майбутніх фахівців з економіки відбувається за умови застосування різноманітних методів активізації навчально-пізнавальної дія-сті у їх оптимальному поєднанні. Це такі методи і форми занять: 1)вхідний контроль знань методами програмованого навчання; 2)проблемні лекції, дискусії, "мозкова атака"; 3)лекція-консультація, індивідуальні консультації; 4)аналіз ситуації, розв'язання виробничих завдань, ігри, тренінги; 5)тематична дискусія, "круглий стіл", стажування; 6)розробки і захист підсумкових робіт.

224.Основні вимоги до організації самостійної роботи в процесі викладання економічних дисциплін.

Самостійна робота - це форма організації індивідуального вивчення навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Організація самостійної роботи з навчального предмета повинна здійснюватись із дотриманням ряду вимог: 1)обгрунтування мети завдань уцілому і конкретного завдання зокрема, що вимагає виявлення та стимулювання позитивних мотивів дія-сті студентів; 2)відкритісь і загальна оглядовність завдань; 3)надання детальних методичних рекомендацій щодо виконання роботи (у якій послідовності працювати, з чого починати, як перевіряти свої знання); 4)надання можливості студентам виконувати творчі роботи, що відповідають умовно-професійному рівню засвоєння знань, не обмежуючи їх виконанням стандартних завдань; 5)здійснення індивідуального підходу при виконанні самостійної роботи; 6)нормування завдань для самостійної роботи, яке базується на визначенні затрат часу і трудомісткості різних їх типів, що забезпечує оптимальний порядок здійснення навчально-пізнавальної дія-сті студентів від простих до складних форм роботи; 7)можливість ведення обліку та оцінювання виконання завдань і їх якості, що вимагає стандартизації вимог до умінь майбутніх спеціалістів та розробки комплексу професійно орієнтовних знань; 8)підтримання постійного зворотнього зв'язку із студентами в процесі здійснення самостійної роботи, що є фактором ефективності навчального процесу.

225.Методика організації аудиторної та поза аудиторної самостійної роботи з економічних дисциплін.

Підхід до цього питання спирається на загальну структуру навчальної дія-сті, на визначенні мети навчання в умовах СП, розкритті методики розробки професійних завдань для СП, організації СП та її інформа-методичному забезпнченні.

Відповідно програма дій викладача складатиметься з таких етапів:

вивчення посадових обов"язків вчителя економіки

аналіз навч плану

визначення можливого обсягу СП

підготовка переліку вмінь та знань, необхідних учневі в галузі основ економіки

підготовка письмових контрольних завдань для "вхідного контролю"

розробка банку професійно орієнтованих задач для СП

групування задач у блоки-завдання

визначення критеріїв оцінки виконання завдань

розробка системи заохочування.

Форми активізації самостійної праці різноманітні, майже невичерпні. Напр, задачі та вправи, тренінги, спеціально розвиваючі нестандартні запитання, рольові ігри та вправи, тести на поглиблене розуміння иатеріалу, написання рефератів, програмоване навчання та контроль, комп"ютерні ігри тощо.

Вибираючи форми орган-Ї праці викладач повинен розуміти, що, житейські погляди на те, як отримати освіту, як вчитись, досить часто бувають хибними.

Основними формами самостійної роботи є:

слухання лекцій-уроків за заздалегідь розробленими викладачем конспектами-схемами, що в них учень вносить доповнення, почутті від учителя;

проведення занять за зазделегідь визначеною темою з використанням спеціальних навчально-методичних розробок

У цих формах сам д-ті дуже важливе значення має вільний вибір теми, форми і часу виконання праці.

Традиційні форми СП також можуть бути об"єктом модернізації. Так, робота з підручником і конспектом лекції доповнюється аналізом конспекту-схеми викладача або підготовкою такого конспекту учнями. В цьому плані дуже важливо визначити співвідношення між аудиторною та позааудиторною СП, розробити відповідні методичні рекомендації, що потребує і спеціального методичного забезпечення навч процесу.

226.Методи та форми оцінювання самостійної роботи при вивченні економіки.

Більш продуктивним за стандартизовані к/р та опитування є широкий комплекс творчих завдань (доповідь, проект, есе, огляд), які ставлять учня в роль дослідника, оскільки охоплюють широкий ліапазон від огляду преси до власних роздумів на різні теми.

З порівняно нових форм організації СП учнів і контролю за якістю їхніх знань потрібно виділити модульно-рейтингову систему. Доцільним являєтьмя звернення уваги і на таку систему навчання як адаптивна, що базується на оптимальній моделі уроку і безперервному управлінні навч-м процесом за допомогою сіткового плану і графіка самообліку.

Система оцінювання СП учня проходить за допомогою наступних методів контролю:

 • традиційний (2-3 к/р на семестр)

 • традиційний зі збільш. частотою (біля 5 к/р на сем.)

 • програмований зі звичайною частотою

 • програмований зі збільшеною частотою

 • традиційний без орієнтації викладача на СП студентів

 • з використанням такої орієнтації

 • програмований коригуючий з орієнтацією на СП

Форми оцінювання (оцінки) – виявлення позитивного або негативного ставлення викладача до результатів діяльності учнів. Вони можуть бути найрізноманітніші (від схвальної посмішки до догани і покарання, від "одиниці" до "п"ятірки"). Тобто д-ть учня оцінюється не тільки кількісно, а й якісно.

227.Основні види засобів наочності при викладанні економічних дисциплін.

Наочність навчання використовувалась ще з часів Давньої Греції. На сучасному етапі дидактика трактує наочність як принцип навчання, який грунтується на на показуванні конкретних предметів, явищ, процесів, моделей або їх образних відтворень.

Ідея наочності навчання реалізується через використання наочних посібників. Залежно від органів почуттів на які розраховані ці посібники їх поділяють на такі групи:

1)фонічні - сприймаються слухом

2)візуальні - сприймаються зором (майже всі економічні дисципліни при своєму вивченні потребують саме візуальних посібників - карти, схеми, таблиці, візуальне відображення розрахунків і т.д.)

3)змішані (до них можна віднести комп'ютерні симулятори, які розроблені до певних тем економічних дисциплін, симулятори відображають певні схеми, малюнки, таблиці та коментують їх генеруючи голос людини)

Наочні посібники поділяються також на:

1) статичні (в економіці це можуть бути певні слайди, діафільми з складними графіками і т.д.)

2) динамічні (для екон. дисциплін це можуть бути кінофільми, комп'ютерні симулятори та інші).

228.Структурно-логічні схеми; їх функції та види.

Значення методу: розкриває зміст кожного розділу, підвищує рівень викладання, розвиває пізнавальний інтерес і творче відношення, призиває до пошукової і дослідницької роботи учнів.

Структурно-логічна схема - це графічна система логічно-дидактичних зв'язків між елементами навчального матеріалу з указівкою напрямку взаємозв'язків (використовуючи методичні пояснювальні тексти).

У СЛС інформація представляється стисло, але включає все необхідне і головне.

Функції СЛС: установочна, узагальнююча, активізуюча, а також функції закріплення та наочності.

СЛС поділяються на такі види:

 • Висвітлення окремих питань

 • Висвітлення теми

 • СЛС навчальної дисципліни

 • СЛС міжпредметних зв"язків тощо

229.Особливості розробки і використання наочності при викладанні економічних дисциплін.

Наочністю в навчанні називають спеціально організоване в ході навчальної роботи і підпорядковане її завданням застосування реальних об"єктів, явищ дійсності чи їх зображень. За допомогою зору людина отримує до 90% інформації.

Система засобів наочності включає вербальні засоби (образне слово, таблиці), графічні (діаграми, графіки, СЛС), екранно-звукові, зображевальні (репродукції, малюнки), натуральні.

Функції системи ЗН: інформаційна (показує логіку та структуру), розвиваюча, виховна, управління пізнавальною діяльністю, опора розумових дій (постійно тримати перед собою вузлові моменти тощо), створення та розв"язання проблемних ситуацій.


 
 

Цікаве

Загрузка...