WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

1. Конкретизувати й стандартизувати вимоги до знань студентів з певного обсягу навчального матеріалу.

2. Усвідомлено обрати форми, методи, засоби, прийоми навчання відповідно до поставленої мети.

3. Обрати темп і рівень засвоєння навчального матеріалу з урахуванням індивідуальних особливостей тих, хто навчається.

4. Відповідно обирати форми і методи контролю успішності навчання на різних рівнях засвоєння знань.

210. Методика підготовки і проведення навчальних занять з економіки з урахуванням вікових особливостей

Шкільний рівень. Викладання економіки в школах провадиться, як правило, за централізовано розробленими програмами. Вже не рідкість і методичні посібники та підручники для вчителів. Проте труднощів і досі вистачає. І програми недосконалі, і підручники суперечливі, і соціально-економічні обставини підкидають усе нові проблеми. На мій погляд, наявна програма для учнів старших класів середньої школи може тільки остаточно дезорієнтувати вчителя. Глобальні навчально-виховні задачі курсу просто не можуть бути реалізовані в межах 34 годин. Сам принцип підбору тем не дає змоги старшокласникам розібратися у соціально-економічних проблемах, не сприяє вихованню людини з економічним способом мислення, цивілізованого підприємця, менеджера, що так потрібні нашій країні. Складність розробки курсу "Економіка" для школи полягає в тому, що, коли його готують викладачі вузів, він стає громіздким і академічним, коли вчителі — дуже поверховим і примітивним. Успіх справи, очевидно, буде можливим лише за об'єднання зусиль усіх зацікавлених осіб (учителів, учених і студентів).

Рівень вузу. Для цього рівня прикладом розробки навчальних програм може бути будь-яка програма, якою студенти КНЕУ користуються в процесі економічної підготовки.

Слід зазначити, що в зарубіжних коледжах і вузах кожен студент чітко знає, який предмет, в який час (наприклад, з 8. 00 ранку) він вивчає, коли він може зустрітися з викладачем, коли він отримає спеціальну літературу (наприклад, 9. 00 — 9 50 ранку) і т. п.

Так само у методичному забезпеченні курсу для студентів визначені.

— мета курсу,

— література і проблемні завдання,

— система обліку відвідування,

— порядок відповіді на запитання студентів,

— додаткова література,

— порядок іспитів,

— градація екзаменаційних балів,

— таблиця оцінки знань студента,

— практичні заняття (екскурсії) з предмета.

До навчально-методичного комплексу економічної дисципліни входять:

— робочі програми курсів;

— підручники або навчальні посібники, — практикуми та тренінги з самостійної роботи;

— тести для навчання та контролю засвоєння предмета;

— наочний та роздатковий матеріал,

— ситуаційні та навчальні ігри і т. ін.

Рівень навчання дорослих (післявузівська підготовка). Ефективні програми навчання підприємництву використовують методи дослідження ринку, сучасні освітні теорії та способи оцінювання. Подані нижче пункти можуть бути орієнтиром для розробки програм для різних культурних середовищ.

Практика свідчить: добре засвоюються ті програми навчання, які мають гнучку внутрішню структуру і відповідний зміст Корисно також робити програми більш вибірковими.

Цікавою формою активізації методики викладання еконо мічних дисциплін є залучення тих, хто навчається, до планування навчальної програми курсу. Це створює справжню творчу атмосферу. Співучасть учнів у виборі проблем і форм навчання (рольових ігор, ситуацій тощо), робить його більш свідомим і цікавим.

При цьому чим більше ступенів свободи в учня, тим більш усвідомленим є запам'ятовування та розуміння, точніше, розуміння та залам 'ятовування.

Іншою формою активізації методики навчання є модульний або блочно-модульний принцип побудови навчальних програм і навчального процесу в цілому. Модуль — це відносно самостійна частина навчального курсу, що містить одне або кілька близьких за змістом і фундаментальних за значенням понять (законів, принципів). Зміст модуля викладач у стислій формі пояснює на оглядово-установчій лекції на початку вивчення кожного з них. Основна увага приділяється провідним ідеям змісту, ставляться дискусійні питання, формулюються завдання для самостійної роботи, проводяться тьюторські заняття. На кожному тьюторському занятті загальній дискусії передує письмова контрольна робота з теми, розв'язування проблемних задач, аналіз ігрових ситуацій.

Отже, вдосконалення методики навчання економічним дисциплінам передбачає:

— перегляд навчальних програм з метою детального відпрацюваннявання їхнього змісту та обсягу;

— облік дидактичних і методичних особливостей різних економічних дисциплін і різного рівня їх засвоєння;

— розробку часткових методик викладання економічних дисциплін на основі активізації процесу навчання.

211. Мета, зміст і типи завдань самостійної роботи для різних вікових груп

Навчання – це самоосвіта, яка грунтується на сам роботі учнів. Уся пед і методична майстерність полягає в створенні оптимальних умов для такої роботи. Це особливо актоально для екон-х згань, оскільки вони мають стати складовою життжвої практики людини.

СП – це не тільки домашнє завдання. Це ще в значній мірі організація СП в навчальній аудит-ї під керівництвом викладача.

У практиці викладання ек-х дисциплін застосовуться такі типи завдань:

  • робота з матеріалом підручника; реферування проблемних ситуацій; робота з конспектом схемою, розробленим викладачем, розробленим учнями (групою); аналіз виробничих ситуацій; виконання індивідуаотних завдань; побудова "дерева проблем" та "дерева цілей"; самоперевірка з програмованого контролю; розв"язування задач; складання завдань за темами; заняття у виробничих умовах; робота з ЕОМ; участь у навч-виробничій грі.

Для СП використовується така методична літ-ра: робоча програма, методичні вказівки, конспекти-схеми лекцій, розроблені викладачем; методичні вказівки до навчально-метод гри.

Типи завдань для різних вікових груп різняться за ступенем складності. Наприклад, при підготовці до семінарів і практичних занять учням необхідно крім рекомендованої (або замість неї), використовувати іншу літературу за власним бажанням або за порадами вмкладачів. Для більш старшої вікової групи корисно буде систематично читати спеціальні журнали. Всі зміни і доповнення до питань, які вивчаються, їхню послідовність, порядок і форми контролю с СП викладач повідомляє у процесі читання лекцій, практичних та семінарсиких занять з курсу.

212.Методика проведення дискусії як форма вирішення економічних проблем

Дискусія(від лат.discussio – розгляд, дослідження) – суперечка, обговорення якогось питання. Цей метод базується на обміні думками між учнями, вчителем та учнями. Він навчає мислити самостійно, розвиває здатність до виваженої аргументації та поважання думки інших. Види:

д., що виникає під час вирішення певної проблеми учнями;

д., скерована на формування моральних та ідейних переконань;

д., метою якої є обґрунтування наукових положень, що вимагають попередньої підготовки за першоджерелами.

Методика проведення дискусії полягає в тому, щоб зробити обговорення проблеми творчим. Для цього потрібні доброзичливі взаємини в колективі, повага до думки кожного, готовність винести будь-яке серйозне питання на колективне обговорення. Викладач має бездоганно володіти навичками "творчого слухання", бути прикладом щодо цього для своїх учнів, навчити їх такому вмінню, бо воно потрібне кожній людині і на все життя.Умови проведення д.:

- усі учасники д.мають бути готовими до неї;

- кожен учасник повинен мати чіткі стислі тези свого виступу;

Можна практикувати "розминку" для активізації д.;

- д.мусить бути спрямована на з'ясування істини.

При проведенні д.широко використовують метод рольових тріад. Він корисний тим, що привчає навіть тих, хто ніколи не бере участі в д., до стилю д-ої поведінки, включає їх до творчого обговорення.

213. Особливості методики роботи з економічним текстом: структурування, вияв логічних зв'язків

Структурування – означає визначення систем складових елементів змісту (дій) та послідовності іх реалізації. У сьгоднішній освіті існує проблема систематизіції інформації і систематизації знань – із збільшенням інформації кожен новий блок її потрібно розмістити у вже існуючу систему знань і життєвого досвіду. Для розв'язання цієї проблеми був запропонований структурно-логічний підхід у вивченні окремих предметів або цілих циклів дисциплін.

Системно-логічний підхід дозволяє досягти зв'язку між такимим характеристиками знань, як систематичність і системність. Відмінність між цими характеристиками у тому, що систематичність знань означає наявність у свідомості людини змістовно-логічних зв'язків між окремими фрагментами знань. Системність – результат засвоєння знань з їх відношеннями і внутр. взаємозв'язками, які розміщено у відповідності із логікою навчального предмету у визначеній послідовності.


 
 

Цікаве

Загрузка...