WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Серйозною помилкою нашої ек. освіти була і є орієтантація на освіту та навчання знанням, а не мисленню та поведінці в реальному житті. Вивчення економікивже в школі повинно формувати ядро мотиваційного механізму економічно розумної поведінки молодої людини за умов ринку. Т. ч., метою економічної освіти як складової ек. культури суспільства можна вважати створення бази для достатнього рівня економічного мислення та ек. поведінки на різних стадіях підприємництва.

202. Методичні особливості уроку для молодших школярів з використанням економічної казки

Молодший шкільний вік — період інтенсивного формування людської особистості. Розвивається здатність до наслідування, завдяки чому діти оволодівають поняттями про призначення предметів, способами їхнього практичного використання, засвоюють поведінку старших.

Щоб навчити дитину думати, кращим засобом є гра, під час якої дитина привчається виконувати розумові операції і завдання.

Для молодших школярів наслідування праці дорослих — це також цікава гра. Відтак, стає можливим перехід до "розігрування" конкретних життєвих ситуацій. Тому одним з найефективніших організаційних форм навчально - пізнавальної діяльності молодших школярів є економічна казка. Економічна казка є різновидом навчальних текстів які можна аналізувати з соціально-економічного погляду.

Не варто забувати, проте, що діяльність, якій притаманна внутрішня мотивація, має завжди залишатися тільки грою, яка подобається гравцям і вільно вибрана ними. Всі "педагогічні" висновки з гри мають випливати ніби самі по собі, без примусу і нав'язливої дидактики. Дуже корисним є тематичне та ситуаційне навчання молодших школярів (як відповідати по телефону, як запросити друга в гості, "віджилі слова", кросворди, доповнення речень).

Викладачу треба намагатися усвідомити цілі самого школяра, менше критикувати, але привчати до самостійності й необхідності робити вибір тощо. Вчителю необхідно поважати індивідуальність учнів, не підштовхувати, а вести дитину до конкретних реальних навчальних цілей.

Коли Ви складаєте економічні казки, треба подбати не тільки про їхній зміст та оформлення, а й про можливі питання для обговорення. Наприклад: "Як ти гадаєш, що трапилось?", "Чому він це зробив?", "Що б ти зробив на його місці?", "А що буде далі?"

Викладач для становлення й розвитку в учнів інтересів до навчання, як правило, постійно керується такими основними принципами.

- так організувати навчання, щоб учень діяв активно, залучався до процесу самостійного пошуку та "відкриття" нових знань, вирішував питання проблемного характеру;

зробити навчальну працю цікавою, корисною та різноманітною;

гранично чітко пояснити учню користь знання, його доцільність; - якомога більше зв'язувати новий матеріал з уже засвоєними

-знаннями, оскільки він буде в такий спосіб цікавішим і таким, що легше засвоюватиметься;

зробити навчання важким, але підсильним;

- частіше перевіряти та оцінювати роботу школяра, збільшуючи в такий спосіб його мотивацію до праці;

зробити яскравим, емоційним як навчальний матеріал, так і сам фон уроку.

Звичайно, діти не навчаться працювати, тільки граючись. Праця та гра — два різні види діяльності. Перший передбачає наявність у завданні певної складності, обов'язковість досягнення кінцевої мети. У грі привабливий не кінцевий продукт (часто його тут і нема), а сам процес. Тому дітям важливо підтверджувати розуміння того, що праця — переважно серйозне заняття, природна та необхідна умова життєдіяльності, а не лише розвага, радість і захоплення

203. Методичне забезпечення вивчення теми

Інформаційно-методичне забезпечення – це система необхідних і достатніх умов навчання, що гарантують задоволення потреб в інформаційних джерелах і приписах, тобто в сукупності докуметнтації, в якій накоплені певні знання.

Інформаційно-методичними матеріали є: основні(учбові видання), додаткові (інф. мат-ли, приписи, учбова документація)

Методичне забезпечення: 1) опорний конспект-схема теми; 2)перелік основних понять, що треба повторити для розуміння теми; 3)перелік та пояснення основних понять і концепцій даноїтемиабо модель засвоєння бази знань з теми; 4) Визначення якому матеріалу слід приділити особливу увагу, які можливі труднощі та помилки можуть виникнути в учнів при засвоєнні теми; 5) запитання (з правильними відповідями), тестові запитання різного типу, завдання, задачі, графіки, ситуації для аналізу, рольові вправи тощо; 6) інформаційний блок; 7) що повинен знати та вміти учень з даної навчальної теми.

Учбова документація релізує допоміжні функції і скорочує час на виконання дій, які не складають мету навчання.

При підготовці кожної навчальної теми дуже важливою є її структуризація, найлогічнішою є така структура:

схема основних понять (кожному уроку(темі) передує схема, яка наочно відображає основний зміст, використані економічні поняття та їх взаємозв"язок)

тези навчальної інформації ( доцільно найважливішу навчальну інформацію виділяти іншим кольором, цитати і приклади - курсивом)

завдання різних видів (бажано використовувати завдання, які є проблемно орієнтованими)

тести (кожну тему завершує контрольний тест, що дозволяє встановити, чи досягнуто навчальної мети)

Усе це необхідно записати у карту методичного забезпечення уроку( лекції).

204. Методичне забезпечення навчального предмета

Інформаційно-методичне забезпечення процесу навчання економічних предметів складається з 2-х частин:

1)інформаційне забезпечення, яке відповідає на питання "Що вивчити?", тобто це передача досвіду, знань, умінь та способів дії.

2)Методичне забезпечення, що відповідає на питання "Як вивчати?"; головною метою є заб-ня ек. предметів структурованими інформаційно-методичними матеріалами

Джерела інформації: тестові матеріали, графічні матеріали, аудіовізуальні, програмні продукти.

Способи передачі інформації: словесні, наукові, практичні, письмові

Метою передачі інформації є набуття учнями або студентами стійких умінь і навичок, що стосується об'єкта інформауції.

Інформаційно-методичне забезпечення – це система необхідних і достатніх умов навчання, що гарантують задоволення потреб в інформаційних джерелах і приписах, тобто в сукупності докуметнтації, в якій накоплені певні знання.

Інформаційно-методичні матеріали є:

 • основні(учбові видання)

 • додаткові (інф. мат-ли, приписи, учбова документація)

Учбова документація релізує допоміжні функції і скорочує час на виконання дій, які не складають мету навчання.

До навчально- методичного комплексу економічної дисципліни входять:

 • робочі програми курсів

 • підручники або навчальні посібники

 • практикуми та тренінги з самостійної роботи

 • тести для навчання та контролю засвоєння предмета

 • наочний та роздатковий матеріал

 • ситуаційні та навчальні ігри

Для забезпечення навчальної дисципліни складають таку методичну документацію:

 1. програма дисципліни

 2. робоча навчальна програма дисципліни

 3. плани занять

 4. конспекти лекцій

 5. інструктивно-методичні вказівки до семінарських і практичних робіт

 6. тексти варіантів контрольних робіт

 7. тести

 8. екзаменаційні білети

 9. тематика індивідуальих завдань

 10. методичні мат-ли по організації сам роботи

 11. методичні рекоменд до виконання курсових робіт

 12. методичні розробки викладачів

 13. критерії оцінки знань студентів

205. Навчальна програма предмету та особливості її розробки для економічних дисциплін

Для організації "навчання економіці через діяльність" викладач має вміти розробляти програми навчання (в межах загальних програм) і вести ці програми, користуючись набором методичних засобів та прийомів Логіка кожного навчального предмета повинна відображати зміст науки, оптимальну логіку викладання навчального матеріалу, напрямки практичного використання знань; проблемність викладання, реалізацію міжпредметних зв'язків тощо.

Робота будь-якого педагога починається з визначення його власної позиції щодо змісту, програми, методики викладання, учнів.

програми курсу.

Ці програми є обов'язковим документом, що використовується викладачами і учнями як база для вивчення даної дисципліни.

У програмі формулюються мета і завдання вивчення навчальної дисципліни, подається її стисла характеристика, короткий зміст тем лекційного курсу, зміст практичних та семінарських занять, форми самостійної роботи і контролю знань, науково-методична література. Розробляється також сітка розподілу навчальних годин за всіма видами робіт.


 
 

Цікаве

Загрузка...