WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Основна відмінність ділового спілкування від повсякденного (неформального) полягає в тому, що в його процесі ставляться мета і конкретні завдання, які вимагають свого вирішення. У діловому спілкуванні ми не можемо припинити спілкування з партнером (принаймні без утрат для обох сторін).

198.Фактори, що впливають на ділове спілкування.

Існує 5 умов, від яких залежить, чи будуть люди розуміти те, про що говорять у діловому спілкуванні:

  • єдність професійної мови

  • урахування інтелекту іншої людини

  • логічність викладу думки

  • вміння концентрувати увагу на справі

  • наявність повноти інформації про справу, що розглядається

Бар'єри:

  • Фізичні (простір, час, дистанція)

  • Соціальні

  • Гностичні (невідповідність рівнів мовлення й розуміння співрозмовників)

  • Емоційні (невідповідність намірів, негативні емоції)

  • Психологічні (неспівпадання інтересів, негативні настанови)

199. Поняття про економічну культуру та особливості її формування в процесі економічної освіти

Економічна культура – характеристика економічних відносин як способу і форми результату творчої діяльності людей в процесі виробництва, обміну, розподілу та споживання матеріальних і духовних благ. Є основною складовою економічної освіти (процесу, спрямованого на формування економічних знань, умінь, навичок госп-ня, економічного мислення).

Економічна культура – відображення в свідомості людей стану економічного життя, сукупність засвоєних економічних знань та вмінь, набутий соціально-економічний досвід суспільства.

Людина, що є носієм економічної культури, виявляє цю культуру через вчинки. А здобуває культуру значною мірою через

освіту й виховання.

Кожна нація бажає щастя своїм дітям. Кожне економічне піднесення супроводжувалося змінами в освіті. У цьому плані цікаво звернути увагу на особливості підготовки економічної еліти в розвинених країнах. Актуальним є не тільки усвідомлення культурних особливостей, а й розробка методології добору позитивного іноземного досвіду в галузі освіти і виховання. У розробці концепції економічної освіти в Україні слід вивчати відповідний досвід інших країн. Але в кожній справі треба виходити зі своїх національних можливостей, бути патріотами своєї Батьківщини.

Ми мусимо довести, на що спроможні, тільки тоді нас у світі сприйматимуть серйозно. Вислів "ніколи нікого не наслідуйте, будьте самим собою" можна вживати в багатьох випадках. Але особливо він слушний у методиці викладання.

Від того, наскільки ефективною буде допомога дітям та підліткам щодо поглиблення їхніх економічних знань, багато в чому залежить майбутнє України.

Проте вивчення економічних понять і категорій — це лише один бік шкільної економічної підготовки Ми абсолютно впевнені, що процес реформування постсоціалістичної економіки доводить необхідність вирішення відповідних морально-етичних проблем. Поєднання етики й економіки може здаватися неможливим поєднанням протилежностей Але в українській, російській, англійській, німецькій (може й в інших мовах) слово "добро" може бути як матеріальним (майно), так і моральним терміном. У всіх економічних формаціях економічна поведінка людини дуже жорстко регулювалася її матеріальними потребами, але нині на перший план виходить і дещо інше, наприклад, питання взаємозв'язку економіки та екології. Для створення в Україні економічно організованого сус-пільства необхідно, щоб система економічної освіти як складо-ва культури була адекватна вимогам управління за умов ринкових відносин. Всі ці елементи мають бути між собою в певній гармонії

При цьому треба підкреслити, що культура і мораль створюються в суспільстві дуже довго, але, на жаль, надто швидко руйнуються Завдання економічної освіти полягає в перетворенні потрібних економічних знань в економічне мислення, а далі в економічну поведінку та економічну дисципліну як окремої людини, так і суспільства в цілому.

200. Мета економічної освіти та функції, які вона повинна виконувати. Економічні знання як предмет наукового навчання

Економіка - це вчення про те як обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення людських потреб і бажань.

Ек. освіта- відображає освітній аспект теорії економічного виховання і вказує на його зміст, складова частина економічного виховання. Ек. виховання- планомірний процес спрямований на формування основ наукових, економічних знань, умінь, навичок, якостей особистості, необхідних для участі в практичній діяльності ( здатність до самоосвіти, абстрагування, організованість, діловитість, заповзятливість).

Мета ек. освіти : найприступнішими і найцікавішими методичними засобами і прийомами розвинути в учнів основи раціонального (ек.) мислення: закріпити його на рівні поведінки, навчити учнів приймати ефективні рішення та бути відповідальними суб'єктами ринкових відносин.

Мета економічної освіти – формування економічного стилю мислення та економічної культури широких прошарків населення, готовності громадян свідомо діяти в суспільстві.

Ек знання нова особлива галузь знань молоді необхідних для розвитку ек мислення та ек культури. Вони складають основу ек виховання і забезпечують можливість гармонійного співіснування у майбутньому людини з природою та суспільством.

Сьогодні ек знання можна розглядати як знання про те що і як необхідно робити в економіці.

Серед основних властивостей ек знання можна виділити наступне:

- Сприяння осмисленню великої кількості інформації із різних джерел та засвоєнню накопичених знань

- Стимулювання вибору адекватних моделей поведінки у суспільстві

- Можливість швидкої адаптації до нових соціально економічних умов

- Розширення кругозору та свободи ек дій у повсякденному житті

- Висока конкурентна спроможність в умовах ринкової економіки

Екон освіта являє собою сформоване та високорозвинене соціально-культурне та освітнє середовище. Складається з: економічна культура; економічне мислення та поведінка; економ грамотність; творча активність, підприємливість.

Функції ек. освіти :

1)освітня – отримання учнями знань з основ економіки, знань та вмінь застосовувати їх на практиці; 2)розвиваюча – розвиток в учні пізнавальних можливостей, формування вміння самостійної діяльності; 3)виховна – формування активної громадської позиції молоді.

201. Суть концепції економічного мислення і поведінки людини в суспільстві.

Важливою метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом – економічно обгрунтовану практичну діяльність громадян України.

Тривалий час потреба в формуванні економічного мислення була відсутня, тому що за умов адміністративно-командної економіки нічого не треба було вирішувати самому, а людина не почувала себе безпосереднім учасником економічних відносин, їй не треба було впливати на хід економічних подій, не треба було виявляти творчу активність, здійснювати вибір свого місця в ек. системі. За ринкових відносин людина починає усвідомлювати не тільки цінність свободи вибору, а й відповідальність, що з вибором зв'язана. Тому перехід до нових ек. відносин потребує, не тільки розуміння, а й прискореного розвитку ек. мислення людей.

За умов переходу країни до економіки ринкового типу економічне мислення органічно поєднує низку головних взаємозалежних моментів:

а) економічну теорію як підґрунтя всіх економічних галузевих наук, яка виявляє закономірності економіки, включно з ринковою;

б) економічну політику як науку й мистецтво;

в) учення про практичне господарювання й управління економікою

Ек. мислення — не просто багаж економічних знань, а здатність їх засвоїти, використати в практичному житті, іншими словами, це формування моделі економічної поведінки.

Всі громадяни наділені певним економічним

Економічне мислення розділяється на два основні типи. По-перше, це — повсякденне мислення, що формується суто на ґрунті безпосередніх життєвих спостережень у людини, яка не має жодної економічної підготовки. По-друге, це — наукове економічне мислення, яким, природно, володіє викладач економічних дисциплін. Воно передбачає найвищий рівень пізнання закономірностей розвитку економіки, потрібний для компетентного її регулювання з боку держави назасадах ринкового механізму функціонування.


 
 

Цікаве

Загрузка...