WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

Функціональні:

- Педагогіка вищої школи, зокрема технікумів і коледжів;

- Педагогіка професійно-технічної освіти;

- Військова педагогіка;

- Педагогіка інженерна, медична, культурно-освітня;

- педагогіка підвищення кваліфікації і перекваліфікації фахівців, керівних і робочих кадрів.

Окремо стоїть порівняльна педагогіка - наука про порівняння систем педагогічної освіти в різних країнах з вітчизняною системою освіти. Історія педагогіки - наука про історично обумовлені педагогічні системи минулого, про внесок видатних корифеїв педагогічної думки в скарбницю світового педагогічного досвіду. Останніми роками одержала розвиток педагогіка народознавства, яка включає етнографію, народну педагогіку, вивчення народних етичних і національних традицій, звичаїв, обрядів.

78.Принципи навчання та їх характеристика.

Навчання здійснюється на основі обґрунтованих і перевірених практикою дидактичних принципів. Зумовлені закономірностями і завданнями виховання й освіти, принципи навчання визначають його спрямованість, зміст, організаційні форми і методи. Принцип навчання (дидактики) твердження, що визначає зміст, організаційні форми і методи навчальної роботи школи. Сучасна дидактика, трактуючи навчання як процес передавання, засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності, відповідно розглядає і систему його принципів, яку утворюють принцип науковості, принцип доступності, принцип зв'язку навчання з життям, принцип свідомості й активності учнів, принцип наочності та ін. Принцип науковості. Він передбачає вивчення учнями системи наукових тверджень і використання у навчанні методів, близьких до тих, які застосовуються в певній науці. Принцип систематичності і послідовності. Передбачає системність роботи вчителя, врахування пройденого матеріалу при вивченні нового, розкриття нового матеріалу частинами, фіксування уваги учнів на вузлових питаннях, продумування системи уроків, показ внутріпредметних і міжпредметних зв'язків. Принцип доступності. Означає, що навчання успішне і ефективне за умови, коли його зміст, форми і методи відповідають віковим особливостям учнів (студентів), їх розумовим можливостям. Принцип зв'язку навчання з життям. Реалізовують цей принцип, спираючись на життєвий досвід учнів, застосовуючи набуті знання у практичній діяльності, розкриваючи практичну значущість знань. Принцип свідомості й активності учнів. Свідомість у навчанні забезпечується високим рівнем активності. Свідомому засвоєнню знань також сприяє роз'яснення мети і завдань навчального предмета, значення його для вирішення життєвих проблем, для власних перспектив. Не меншу вагу мають позитивна мотивація до навчання; раціональні прийоми праці на уроці; критичний підхід учителя (викладача) до змісту навчального матеріалу, належний контроль і самоконтроль у навчанні. Принцип наочності. Він вимагає будувати процес навчання на основі живого сприймання учнями (студентами) предметів і явищ об'єктивної дійсності. Адже чуттєве сприймання навчального матеріалу, що становить основу наочності, сприяє формуванню чітких, точних образів уяви, активізує розумову діяльність, є дієвим засобом усвідомлення матеріалу. Принцип міцності засвоєння знань, умінь і навичок. Знання, уміння та навички можуть бути міцними за умови, що вони утворюють систему, яка постійно оновлюється, уточнюється і закріплюється. Принцип індивідуального підходу до учнів. Цей принцип дає змогу в умовах колективної навчальної роботи кожному учневі, студентові йти своїм шляхом. Принцип емоційності. Ґрунтується він на тому, що у процесі пізнавальної діяльності в учнів (студентів) виникає певний емоційний стан, почуття, які можуть сприяти або заважати успішному засвоєнню знань. Сприяють активізації процесу пізнавальної діяльності жвавий, образний виклад навчального матеріалу; оптимістична довершеність і логічність подання інформації, використання цікавих прикладів; застосування наочності і комп'ютерної техніки; почуття виконаного обов'язку; мова, ставлення вчителя до учнів, його зовнішній вигляд та ін. Принципи навчання тісно взаємопов'язані, зумовлюють один одного. Жоден із них не може бути використаний без урахування інших. Тому в процесі навчання необхідно керуватися всіма принципами. Врахування у процесі навчання його закономірностей, дотримання, принципів і правил дає змогу визначати його оптимальний зміст, добирати і застосовувати ефективні організаційні форми і методи його реалізації, що забезпечує успішне засвоєння знань та необхідний виховний вплив.

79.Спільна діяльність, її ознаки і властивості.

Спільна діяльність – це організована система активності взаємодіючих індивідів, основними ознаками якої є:

1)наявність спільної мети

2)загальна мотивація

3)об'єднання індивідуальних діяльностей, що утворюють єдине ціле

4)розподіл процесу на окремі операції та їх розподіл між учасниками

5)узгодженість індивідуальних діяльностей у межах спільної діяльності

6)засіб узгодження дій – управління спільною діяльністю

7)має єдиний результат, ефективніша ніж індивідуальна діяльність

8)єдиний простір і одночасність виконання діяльності різними людьми

9)уб'єкт спільної діяльності – декілька людей

10)виникають міжособистісні стосунки.

Випадання кожного з цих ознак робить спільну діяльність недостатньо ефективною. Крім того, кожен елемент структури спільної діяльності зв'язаний із всіма іншими елементами. Ефективна спільна діяльність володіє всіма цими ознаками в їхньому взаємозв'язку.

Застосування спільної діяльності в навчанні – обов'язкова вимога сучасної особистісно-орієнтованої парадигми навчання. Переваги спільної діяльності:

- більш продуктивна, результативна і ефективна;

- стимулює, мотивує і активізує учнів;

- розвиває товариськість, комунікабельність та інші соціально важливі властивості учнів, що не можуть бути повністю розвинуті в індивідуальній діяльності;

- сприяє самореалізації особистості, гармонійному особистісному розвитку;

- здатна забезпечити покращення соціально-психологічної атмосфери в групах і т.д.

Спільна діяльність в онтогенезі:

немовля до 1 року: діяльність – безпосереднє спілкування з матір'ю

до 3 років – стадія співпраці з ровесниками "Дитина - Дитина". Специфічний вплив на психіку дитини мають дорослі в більшій мірі ніж ровесники

шкільний вік – мінімально виражена узгодженість дій. Спільна діяльність – рольова гра

молодші школяри: спільна діяльність – сюжетно-рольова гра та навчання

підлітки – більшу роль відіграє спілкування з ровесниками

юнацький вік – потреба в адаптації до оточуючого середовища змінюється прагненням до індивідуалізації

дорослі люди – професійна діяльність.

80.Управління в освітній діяльності: сутність, функції, структура.

У період інтенсивної розбудови системи освіти в Україні особливого значення набуває управління навчально-виховними закладами. Управління —діяльність, спрямована на прийняття рішень, організацію контролю об'єкта управління згідно з метою, аналіз і підведення підсумків на основі достовірної інформації. Управління освітою в нашій країні здійснюється на основі законів, постанов Верховної Ради, наказів, розпоряджень Президента, Кабінету Міністрів України, досягнень психолого-педагогічної науки і передового педагогічного досвіду. Управління освітою здійснюють державні органи управління та органи громадського самоврядування. До державних органів управління освітою належать: Міністерство освіти і науки України; інші центральні органи виконавчої влади України, яким підпорядковані навчальні заклади; Вища атестаційна комісія України; Державна акредитаційна комісія. Міністерство освіти і науки України є центральним органом державної виконавчої влади, який здійснює керівництво у сфері освіти. Міністерство освіти і науки України: Система освіти в Україні: бере участь у визначенні державної політики у сфері освіти, науки, професійної підготовки кадрів; розробляє програми розвитку освіти, державні стандарти; забезпечує зв'язок із закладами освіти, державними органами інших країн з питань, які входять до його компетенції; акредитує вищі та професійно-технічні навчальні заклади, видає їм ліцензії, сертифікати; організовує атестацію педагогічних і науково-педагогічних працівників щодо присвоєння їм кваліфікаційних категорій, педагогічних та вчених звань. За результатами акредитації вищих навчальних закладів Міністерство освіти і науки України, Державна акредитаційна комісія разом із міністерствами і відомствами, яким підпорядковані заклади освіти: визначає відповідність освітніх послуг державним стандартам певного освітньо-кваліфікаційного рівня за напрямами, надає право видачі документа про освіту державного зразка; встановлює рівень акредитації навчального закладу; інформує громадськість про якість освітньої та наукової діяльності вищих навчальних закладів. Вища атестаційна комісія України атестує наукові й науково-педагогічні кадри, керує роботою щодо присудження наукових ступенів, присвоєння вчених звань. Органами громадського самоврядування в освіті є: Всеукраїнський з'їзд працівників освіти; загальні збори колективів навчальних закладів; районні, міські, обласні конференції педагогічних працівників; з'їзд працівників освіти Автономної Республіки Крим. Органи громадського самоврядування в освіті вносять пропозиції щодо формування державної політики у сфері освіти.


 
 

Цікаве

Загрузка...