WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

При запереченні інформація не доходить до свідомості. Оцінка потенційної загрози інформації, яка ще не сприйнята свідомістю, здійснюється на найпершому етапі — етапі попереднього узагальненого сприйняття ситуації.

Придушення інформації – блокування неприємної, небажаної інф при переході її в память, або при її виході з памяті у свідомість. Зняти придушений внутр конфлікт можливо за допомогою свідомої діяльності – перебудови ієрархії цілей.

Раціоналізація (Р) - вибірковість щодо частини інф, яка сприймається і далі використовується за схемою, відповідно до якої власна поведінка має вигляд контрольованої і такої, що не суперечить об'єктивним умовам. Особливість Р.- намагання гармонізувати бажане й дійсне так, щоб не втратити самоповаги.Р. – це випрасовування своєї поведінки і своїх принципів.

Витіснення –активне виключення із свідомості неприйнятного мотиву чи неприємної інф.

70.Стабілізаційні механізми психологічного захисту.

Друга група включає захисні механізми: проекція, ідентифікація, заміщення, сновидіння, сублімації та катарсис. Вони спрямовуються не стільки на трансформацію зовн інф, скільки на стабілізацію існуючого у суб'єкта уявлення про себе й світ. Це – пристосування внутр світу до нових умов, нової інф.

Сублімація - це захист, який здійснює переорієнтацію сексуального або агресивного потенціалу людини, реалізація яких зумовить конфлікт з особистими і соціальними нормами, у прийнятні і навіть заохочувані суспільством форми творчої активності.

Сублімація - найбільш адаптивна з форм захисту, оскільки не тільки знижує почуття тривоги, а і приводить до результату, що його схвалює суспільство. Сублімація - це процес, у результаті якого здійснюється переорієнтація реагування з нижчих, рефлекторних, форм на вищі, керовані, тобто енергія інстинктів передається неінстинктивним формам поведінки, енергія від об'єкта інстинктивних прагнень переходить на інші об'екти, що трансформуе емоції.

Катарсис - вид психологічного захисту, який зумовлює зміну системи цінностей з метою послаблення впливу травмуючого чинника.

Катарсис може проявитися лише при значному емоційному напруженні, пристрастях, які змінюють звичайні співвідношення цінностей і мотивів.

Проекція – несвідоме відторгнення власних неприємних почуттів, бажань, прагнень та перенесення їх на інших. Це – перекладання відповідальності

Ідентифікація – це усвідомлене перенесення на себе почуттів і якостей іншої людини, які не доступні (хоч і бажані) для себе. Це різновид проекції, неусвідомлене ототожнення себе з іншою людиною і перенесення на неї бажаних для себе

Заміщення перенесення дій з об'єкта , котрий є недосяжним, на дію з досяжним об'єктом

Сновидіння - психологічний захист, вид заміщення, де дії переносяться в інший світ. При цьому події не мають обмежень реальності (час, простір, незворотність явищ тощо)

71.Дослідження особистості: прогнозування, діагностика та інтерпретація даних.

Всі елементи практичної психології суб'єкта діяльності дуже важливі для розуміння психічної сутності особистості. Глибинним розкриттям цих проблем займається персонологія. Та все ж постає питання щодо застосування знань про психіку людини у практичному житті людини. Принципово можна виділити три основних напрями використання тих чи інших знань з психіки людини: прогнозування, діагностика та інтерпретація результатів дослідження особистості.

Прогнозування – це діяльність пов'язана із передбаченням значення певного параметру на конкретний період часу в майбутньому (за наявності результатів психологічних досліджень та значення цього параметру на якийсь час). В якості параметра може бути успішність навчання, дисциплінованість тощо.

Завдання психодіагностики постають тоді, коли відома класифікація об'єктів (наприклад, спеціалісти різних профілів), є опис психологічних особливостей цих об'єктів та необхідно новий об'єкт за психологічними особливостями віднести до того чи іншого класу. Наприклад, відомі психологічні характеристики, що їх вимагає посада лінійного та функціонального менеджера, є психологічні параметри певного кола претендентів на посаду. Необхідно встановити діагноз, тобто віднести кожного претендента до однієї із груп професій.

Інтерпретація результатів психологічних досліджень — це проблемно орієнтований і логічно обгрунтований висновок про особистість, яку досліджують. Це суттєво вирізняє інтерпретацію від прогнозу та діагностики. Останні мають статистичний характер, тобто правильні "в середньому" для певного кола досліджень, а не для окремої людини.

В процесі інтерпретації психолог має пояснити поведінку, що спостерігається, спираючись на результати експериментально-психологічного обстеження. Вміння дати змістовну інтерпретацію результатам, наприклад, тестування можна розглядати як один із основних показників професійної кваліфікації практичного психолога.

72.Поняття про розвиток особистості.

Людина розвивається, формується як творча особистість протягом усього свого життя. У цьому процесі поєднуються, тісно переплітаючись, впливи зовнішнього середовища, спадковості та виховання. Людина народжується як індивід, як суспільний суб'єкт, із притаманними їй природними задатками і формується як особистість у системі суспільних відносин завдяки цілеспрямованому вихованню. Розвиток людини процес фізичного і психічного становлення та формування її особистості під впливом зовнішніх і внутрішніх, керованих і некерованих чинників, серед яких провідну роль відіграють цілеспрямоване виховання та навчання. Процес розвитку людини супроводжується фізичними та психічними, кількісними та якісними змінами. До фізичних змін належать ріст, розвиток кісткової і м'язової систем, внутрішніх органів, нервової системи тощо. Психічні зміни охоплюють розумовий розвиток, формування психічних рис особистості, набуття соціальних якостей. Розвиток людини залежить як від зовнішніх впливів, так і від внутрішніх сил. До зовнішніх відносять впливи на індивіда навколишнього природного і соціального середовища та цілеспрямовану діяльність педагогів з формування у дитини рис, необхідних для її участі в житті суспільства (виховання). Ефект зовнішніх впливів залежить від тих внутрішніх сил і процесів, які визначають індивідуальне реагування на них кожної людини.Формування особистості становлення людини як соціальної істоти внаслідок впливу середовища і виховання на внутрішні сили розвитку. Поняття "розвиток людини" і "формування особистості" дуже близькі, їх нерідко вживають як синоніми. Джерелом, внутрішнім змістом формування особистості є такі внутрішні й зовнішні суперечності: у нервовій системі - між збудженням і гальмуванням; в емоційній сфері — між задоволенням і незадоволенням, радістю і горем; між спадковими даними і потребами виховання (дитина-інвалід завдяки вихованню досягає вищого рівня розвитку); між рівнем сформованості особистості й ідеалом (оскільки ідеал завжди досконаліший за конкретного вихованця, він спонукає особистість до самовдосконалення); між потребами особистості та моральним обов'язком (щоб потреба не вийшла за межі суспільних норм, вона "стримується" моральним обов'язком людини); між прагненнями особистості та її можливостями (коли індивід прагне досягти певних результатів у навчанні, а рівень його пізнавальних можливостей ще недостатній, йому потрібно посилено працювати над собою). Формування особистості залежить від спадковості, середовища і виховання.

73.Основні підходи до періодизації розвитку особистості.

Психічний розвиток людини відбувається дуже складним шляхом, навіть якщо не враховувати індивідуальних особливостей розвитку. Проте, починаючи від пренатального періоду і до найпізнішої старості, можна спостерігати деякі фази розвитку, які мають свої специфічні ознаки. Дослідники до цього часу не дійшли до єдиної періодичної схеми розвитку людини. Це неможливо зробити і тому, що точки зору на це явище неоднорідні. Для прикладу можна розглянути дві шкали: чеського професора В. Пржигоди та Е. В. Харлок. Професор В. Пржигода: 1. Антенатальний розвиток: а) зародковий та ембріональний період — від 0 до 3 місяців; б) фетальний період — від 4 до 7 місяців; в) пренатальний у вузькому розумінні слова — від 8 до 10 місяців 2. Період раннього дитячого віку: а) нагальний період — від 0 до 10 днів; б) період новонароджуваності — від 10 до 60 днів; в) період немовляти — від 2 до 12 місяців. 3. Молодший ранній дитячий вік — від 1 до 2 років. 4. Старший ранній дитячий вік — від 2 до 3 років. 5. Друге дитинство: а) дошкільний період, який триває до появи постійних зубів, — від 5 до 6 років; б) препубертатний період — від 6 до 11 років, 6. Пубертатний період — від 11 до 15 років. 7. Гебетичний період: а) постпубертатний — від 15 до 20 років; б) зрілість — від 20 до ЗО років. 8. Життєва стабілізація і кульмінація — від ЗО до 45 років. 9. Середній вік (початок інволюції) — від 45 до 60 років. 10. Сенільний період: а) старіння — від 60 до 75 років; б) старечий вік — від 75 до 100 років. Е. В. Харлок (друга шкала). 1. Пренатальний період — від зачаття до народження. 2. Період новонароджуваності — від моменту народження до кінця 2-го тижня життя. 3. Початкове дитинство — від кінця 2-го тижня до кінця 2-го року. 4. Раннє дитинство — від 2 до 6 років. 5. Пізнє дитинство — від 6 до 10—12 років. 6. Пубертатний, або преадолесцентний період — від 10—12 до 13—14 років. 7. Період ранньої адолесцентності (юності) — від 13—14 до 17 років. 8. Період пізньої адолесцентності (юності) —- від 17 до 21 року. 9. Рання зрілість — від 21 до 40 років. 10. Середній вік — від 40 до 60 років. 11. Старість, або старіння — від 60 до смерті.


 
 

Цікаве

Загрузка...