WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шпаргалка - Реферат

Шпаргалка - Реферат

62.Поняття про несвідомі психічні явища.

Свідомість — це вищий рівень функціонування психіки. Нижчий рівень психіки утворює несвідоме. Несвідоме — це сукупність психічних процесів, актів і станів, зумовлених явищами дійсності, вплив яких суб'єкт не усвідомлює. До сфери несвідомого належать: психічні явища, які виникають під час сну (сновидіння); реакції-відповіді, спричинювані невідчутними, але реально діючими подразниками; рухи, які були в минулому усвідомлюваними, але з повторюванням стали автоматичними і тому більше не усвідомлюються; деякі спонукання до діяльності, в яких відсутнє усвідомлення мети. До несвідомого відносять і деякі патологічні явища, які виникають у психіці хворої людини: марення, галюцинації тощо. Вирізняють чотири класи прояву несвідомого:1. Надсвідомі явища (надсвідоме). 2. Неусвідомлювані спонукання до дійсності (неусвідомлювані мотиви і смислові установки), коли витіснені в підсвідоме (несвідоме) бажання мотивують реальну поведінку 3. Неусвідомлювані регулятори способів виконання діяльності (операціональні установки і стереотипи автоматизованої поведінки), зумовлені образами неусвідомлено передбачуваних подій і способів діяння, що спираються на минулий досвід поведінки. 4. Прояви субсенсорного сприйняття.

Підсвідоме — психічні процеси, які відбуваються під порогом свідомості. У філософській та психологічній літературі підсвідоме нерідко ототожнюють із несвідомим. Термін "несвідоме" — ширший. Поняттям "підсвідоме" позначають лише ті феномени психіки, які на даний момент перебувають поза фокусом свідомості, проте щільно з нею пов'язані, впливають на її перебіг і з відповідною зміною умов порівняно легко переходять у її сферу. Надсвідоме — рівень психічної активності особистості під час виконання творчих завдань, який не піддається усвідомлено-вольовому контролю. Дуже часто надсвідомість інтерпретують як механізм творчої інтуїції, за якої відбувається рекомбінація колишніх вражень, але на вищому психічному рівні.

63.Ознаки свідомого і несвідомого та їх взаємодія.

Свідомість — властива людині функція головного мозку, яка полягає у відображенні об'єктивних властивостей предметів і явищ навколишнього світу, процесів, що відбуваються в ньому, своїх дій у попередньому мисленому накресленні їх і передбаченні наслідків, у регулюванні взаємовідносин людини з природою і соціальною дійсністю. Свідомість склалася як властивість високоорганізованої матерії — мозку. Вона є відображенням дійсності з допомогою відчуттів і абстрактного мислення. Структурними елементами свідомості є також емоції, воля, самосвідомість, інтуїція. Основними ознаками свідомого є здатність акумулювати знання про навколишній світ(це відбувається на основі пізнавальних процесів: відчуття, сприйняття, пам'яті, мислення, уяви), чітко закріплене розрізнення суб'єкта і об'єкта, тобто розрізнення "Я" і "Не-Я" людини, забезпечення цілеспрямованої діяльності людини, наявність у її складі певного ставлення до когось чи чогось. Несвідоме ж — це сукупність психічних процесів, актів і станів, зумовлених явищами дійсності, вплив яких суб'єкт не усвідомлює Залишаючись психічним, несвідоме являє собою таку форму відображення дійсності, за якої втрачається повнота орієнтування в часі та місці дії, порушується мовленнєве регулювання поведінки. У несвідомому стані, на відміну від свідомого, неможливі цілеспрямований контроль людиною здійснюваних нею дій та оцінка наслідків цих дій. До сфери несвідомого належать: психічні явища, які виникають під час сну (сновидіння); реакції-відповіді, спричинювані невідчутними, але реально діючими подразниками; рухи, які були в минулому усвідомлюваними, але з повторюванням стали автоматичними і тому більше не усвідомлюються; деякі спонукання до діяльності, в яких відсутнє усвідомлення мети. До несвідомого відносять і деякі патологічні явища, які виникають у психіці хворої людини: марення, галюцинації тощо. Якщо порівнювати:

Свідомість

1. Потрапляють об'екти, які створюють перешкоди для продовження звичного режиму регулювання.

2. Лише перешкоди, що привертактгь увагу, усвіддомлюються.

3. Усвіддомлення — основа знаходження нового режиму регулювання, нового способу рішення задачі.

4. Не здатна вмістити всі процеси, що мають місце водночас.

5. Здійснює управління поетапно, поопераційно, дискретно і тому — неекономно.

6. Не здатна керувати монотонними процесами.

7. Використовуеться на короткий термін.

8. Забезпечуе відпрацювання гіпотез у критичні моменти нестачі інформації.

9. У кожний конкретний момент регулюе лише незначну частину процесів

Несвідомість:

1. Керуе процесами за загальними критеріями.

2. Реалізуе процеси плавно, економно, швидко.

3. Характеризуе майстерність людини.

4. Вирішуе всі типові ситуації повсякденного життя.

5. За рахунок автоматизму розвантажуе свід домість від нудних (рутинних) операцій (ходити, бігати, професййні навички.

6. Сприймае засвоені в новій діяльності навички.

7. Створюе узагальнені зразки дій, процесів, що регулюють поведінку.

8. Об'єднує усі чинники, що впливають на регуляцію поведінки.

9. Здебільшого — це знания, відношення, переживання.

Зіставляючи її ознаки (функції), можна дійти висновку, що "несвід доме" — це атрибут, невід'емна складова психічної діяльності кожної людини. Можна навітъ твердити, що більша частина процесів, які мють місце у внутршньому свідті людини, нею не усвіддомлюється

64.Свідоме і несвідоме в теорії З.Фрейда.

Австрійський психолог З.Фрейд заснував одну з найвпливовіших ідейних течій XXст.- психоаналіз, в якій синтезовано 2 напрямки дослідження природи людини:

1) розкриття психічних поривань внутрішнього світу, смислу людської поведінки;

2)аналіз впливу культурного та соціального середовища на формування психічного життя людини та її психічних реакцій.

Головним у психоаналізі стало виявлення "несвідомого", його осмислення та тлумачення. "Несвідоме" - це той зміст психічного життя, про наявність якого людина або не підозрює в конкретний момент, або не знає про нього протягом досить тривалого часу, або взагалі ніколи не знала.

За 3. Фрейдом, існує "несвідоме", "свідомість" і прошарок між ними - "передсвідомість". Передсвідомість включає зміст духовного життя, який у конкретний момент не усвідомлюеться, але може легко стати усвідомленим.

СвідомістьЗ.Фрейд визначає ще й як поверхневий прошарок психічного життя, що знаходиться ближче всього до зовнішнього світу. Якщо розглядати розташування згаданих підструктур за напрямом руху інформації іззовні у внутрішній простір, то можна побудувати таку структуру: "свідомість - передсвідомість - підсвідомість (несвідоме)".

На цю структуру управління поведінкою суб'єкта можна покласти структуру особистості людини за 3. Фрейдом, яка включає три частини: "Я" (свідомість), "Супер-Я" (перед свідомість), "Воно" (підсвідомість).

Система "Я"регулює процес свідомого у напрямку до зовнішнього і внутрішнього середовища. Вона керується і підкоряється як фізіологічним законам, так і соціальним настановам.

"Супер-Я"— це своєрідна моральна цензура. Зміст цієї системи становлять норми і заборони, які прийняті особистістю. Це рівень, який у психіці презентує соціальні норми і правила поведінки, рівень належного. Він складається із заборон, що виробило людство, і обмежень, які накладаються на способи задоволення біологічних потреб.

"Воно"уявляється як джерело неусвідомлених ірраціональних психічних реакцій та імпульсів, фізіологічних за своєю природою. "Воно" — це джерело психічної енергії, що керується принципом задоволення.

"Супер-Я" та "Я" стримують та врівноважують глибинні потяги "Воно".

65.Свідоме і несвідоме в теорії К.Г.Юнга.

Суттєво доповнив теорію 3. Фрейда Карл Юнг, основна ідея якого полягає в тому, що він довів: у психічному розвитку людини, окрім індивідуального несвідомого, суттєве місце займає "колективне несвідоме" і саме засвоєння його змісту становить сутність розвитку особистості. Цей підхід дає можливість розглядати структуру особистості також за трирівневою схемою.

Перший рівень - це наше "Я", наша свідомість, здібність оцінювати і критикувати тощо. Це видима частина психіки особистості, а значно більша частина — невидима (модель айсберга).

Другий рівеньзначно більший за обсягом. Це наша підсвідомість, яка керує фізичними і психічними процесами, що мають місце в організмі людини, та визначає її ставлення до навколишнього світу. Щастя і нещастя, здоров'я і хвороба, мудрість і дурість, спокій і агресія, вдача і невдача, надії і розчарування — все це формується і керується підсвідомістю. Фізіологічні функції організму, обмін речовин, коливання почуттів і настроїв, імпульси і гальмування, розумова робота і здатність спілкуватися з навколишнім світом вважаються підсвідомими процесами. Щоб управляти цими надто складними процесами, підсвідомість нагромаджує інформацію все життя — від народження і до конкретного моменту.


 
 

Цікаве

Загрузка...