WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста - Реферат

Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста - Реферат

Реферат на тему:

Вимоги до фахівця у ринковому середовищі та структура професійної компетентності майбутнього економіста

Професійне середовище і виклики нового тисячоліття

Характерними ознаками наступного етапу економічних перетворень в Україні під впливом процесів глобалізації є взаємозалежність та динамічність усіх сфер економічного й суспільного життя, швидкісність, кардинальність і масштабність ринкових змін. Україна має значні природні й людські ресурси, вигідне географічне положення. Попередніми поколіннями у нашій країні створені могутні продуктивні сили, які знаходяться на стадії індустріального та постіндустріального розвитку, виробництво досягло досить високого рівня усуспільнення й макроекономічної цілісності та вимагає здійснення сильних макроекономічних дій держави як регулятора ринкового середовищі та активного ринкового агента. В Україні історично склалися міцні традиції колективістських форм організації власності й виробництва, які беруть початок ще із селянської общини, сформувалася загальнодержавна система соціальних гарантій для усіх груп населення, особливе значення у якій мало забезпечення права на працю.

Однією з найважливіших тенденцій кінця ХХ ст. у розвинених країнах світу можна вважати виникнення підприємницької економіки, що стало подією не лише економічною і технологічною, а й культурною і психологічною, а її результати вийшли за суто економічні рамки. Підприємництво як вид діяльності найшвидше реагує на тенденції науково-технічної революції, зміни попиту споживачів, забезпечує приріст робочих місць і податкових надходжень, створює можливості для самореалізації особистості працівника і, таким чином, виступає основою становлення соціально орієнтованої ринкової економіки. Активізація підприємництва є важливим фактором розвитку господарського та професійного середовища. Це засвідчує і досвід розвинених країн, де малий та середній бізнес забезпечують економічне зростання на базі широкого використання новітніх науково-технічних досягнень, технологічного й організаційного оновлення товаровиробництва, розширення спектру послуг.

Таблиця 1.1.1

Характеристика і складові підприємницької діяльності

Підприємництво

Ознаки професійної діяльності

Характер господарської поведінки

Самостійність у виборі напрямків і методів діяльності

Інформованість, обізнаність. Ініціативність, пошук ефективних новаторських рішень

Конкуренція і прагнення до успіху

Наполеглива праця і готовність ризикувати, йти на обґрунтовані поступки і жертви

Персональна майнова відповідальність

Гнучкість і постійна самооновлюваність

Орієнтація на досягнення комерційного успіху і отримання прибутку

Інноваційний творчий характер

Цілеспрямованість, наполегливість, винахідливість, раціональність

Розвиток підприємницької економіки набуває свого поширення і в Україні. За даними Статистичного щорічника України на початок 2000 року існувало близько 208 тисяч підприємств, з яких лише 0,77% - державної форми власності. На початок 2005 р. – відповідно ...

Змінюється структура власності, кількість підприємств малого і середнього бізнесу, змінюються риси інституційної взаємодії, які набувають ознак загально цивілізаційного характеру, зростає кількість видів підприємницької діяльності, які торкаються усіх сфер економічної активності. Філософія сучасного ринку - поєднання підприємницької самоорганізації та регулювання з боку держави в один механізм „регульованої ринкової економіки". Очевидно, що такі тенденції мають бути відображені в усіх курсах підготовки майбутніх економістів і на теоретичному рівні, і на етапі до практичної підготовки.

Економічна освіта залишається серед найважливіших умов розвитку економічної діяльності суспільства. Вона забезпечує формування освітнього потенціалу зайнятих і підготовки кадрів для підприємництва і бізнесу, охоплює економічні, соціально-психологічні, господарсько-історичні та культурні традиції кожного регіону. Освіта є фундаментом розвитку продуктивних сил, що створює умови для успішної діяльності будь-якої галузі народного господарства, подолання кризових явищ в економіці. Серед її економічних та соціальних функцій – зростання інтелектуального потенціалу суспільства, підвищення життєвого рівня населення, розвиток територіальної організації продуктивних сил України. Розвиток економічної освіти сьогодні враховує особливості територіальних ринків праці, соціально-демографічну специфіку структури трудового потенціалу, вартісні кон'юнктури робочих місць, динаміку зайнятості в різних секторах економіки того чи іншого регіону, зміни і тенденції інвестиційної активності підприємств, технології виробництва, характер їх впливу на професійно-кваліфікаційну структуру потреби в кадрах, вплив ринкових умов на територіальний перерозподіл кадрових ресурсів, їх професійну мобільність. Освітня сфера безпосередньо бере участь у формуванні науково-технічного потенціалу регіонів і держави в цілому, результати її діяльності втілюються у новій техніці, технології, сучасних методах організації праці, створюючи основу для підвищення її продуктивності й кінцевих макроекономічних показників. Виникнення нової глобальної економіки знань та інформатизації суспільства поставили освіту і професійну підготовку на перший план економічного розвитку.

Попит на різноманітні освітні послуги динамічно зростає, адже їх результатом є забезпечення професійної майстерності, збільшення конкурентоспроможності і, відповідно, статусу працівників. До основних факторів, які впливають на розвиток економічної освіти віднесемо такі:

  1. Продовжується процес реформування власності, типів організації підприємств, що викликають нові стосунки власників, адміністрації, працівників і споживачів, формування безпосередніх ринкових відносин (у часі й просторі), встановлення господарських зв'язків між суб'єктами попиту і пропозиції. Значного поширення набувають горизонтальні організаційні структури, що базуються на неформальних зв'язках на відміну від традиційних ієрархічних з дотриманням відповідних повноважень.

  2. Зміни ціннісних орієнтацій і переконань представників різних поколінь. Ті явища, які визначають ефективність підприємництва і бізнесу, часто по своїй суті мають неекономічний характер. Причини змін, очевидно, пов'язані зі змінами ціннісних орієнтацій, особливостей сприйняття навколишньої дійсності, з демографічними, інституціональними та освітніми зрушеннями. Багато змін відбулося у свідомості молодого покоління протягом останніх 10-15 років. Ці зміни торкнулися їх відношення до життя, прагнень і ціннісних установок. Багато людей готові наполегливо працювати протягом багатьох років і займатись неординарними справами, віддаючи перевагу діловому ризику перед рутинністю і безпекою у великих організаціях.

  3. Ціннісні орієнтації безпосередньо пов'язані зі змінами умов праці. Її соціальні аспекти характеризуються такими показниками, як місце праці у житті людини, мотиви трудової діяльності, відповідальність за використання робочого часу і результати роботи, прагнення до звершень, якість праці, рівень трудової віддачі, дисципліна, активність, підвищення кваліфікації. Ознаками сучасного стану умов праці є недостатній рівень зарплати, погіршення технічного, технологічного і соціально-психологічного стану, зростання напруженості праці, переважаючий мотив - заробітна плата, матеріальне забезпечення сім'ї. Усе це, поряд зі страхом втрати роботи і незацікавленістю у її змісті й результатах, створює негативне відношення до трудової діяльності.1 Посилюється відчуження праці, наймані працівники стали не активними творцями свого добробуту, а терплячими суб'єктами. Тому в ході економічних реформ необхідне створення умов для розвитку культури праці, формування особистісного інтересу до вільної праці (в т. ч. й індивідуального підприємництва), потреб у бізнес-навчанні і підвищенні кваліфікації. Перманентне навчання є найважливішим інструментом боротьби з безробіттям і підвищення економічної конкурентоспроможності.

  4. Нові парадигми відносин у колективі, робота в команді і конкуренція вимагають розвитку власної активності й самоідентичності, адаптації в соціумі й формування адекватного ставлення до інших. Підприємець багато в чому повинен бути психологом і дипломатом. Важливою частиною роботи у бізнесі є вміння спільно визначати взаємовигідні угоди, шукати виходи з конфліктних і суперечливих ситуацій, домовлятися з колегами і партнерами про розподіл обов'язків і прибутків, про кооперацію спільних дій.

  5. Посилення соціальної нерівності в суспільстві та зростаюча залежність заробітної плати працівників від кваліфікації, майстерності й особистих зусиль вимагають впровадження різноманітних систем освіти, що забезпечують її справедливість і рівноправність. Неекономічна сторона бізнесу – це свобода вибору і самовираження, задоволення і спілкування, стиль та імідж, розвиток, виклик і гра, у якій є свої правила. У бізнесі, як і в будь-якому іншому виді діяльності є люди, у яких нічого не виходить, або які не можуть перейти дані природою межі, є таланти, а є генії. Сьогоднішні молоді – повні енергії, ентузіазму, прагнення високих заробітків і самореалізації. Однак часто вони не знають, як реалізувати свої бажання і з якої точки зору їх розглядати. Є випускники, які прекрасно навчались, а в роботі – здають позиції, а є люди, які ніколи не вчились, а все здобувають легко. Людина, що знає свої сильні сторони, впевнена в собі, має адекватне уявлення про те, чого вона може досягти, чого може добитися, впевнено йде до досягнення своєї мети. Освіта впливає на життєвий шанс індивіда, його економічний статус. Тому в ході навчання необхідно допомогти студентові виявити свій потенціал і визначити пріоритети для його реалізації.

  6. Розвиток економіки підприємництва, зміна традиційних управлінських структур, висока гнучкість, швидкість реакції на зміни ринкових умов, відсутність жорсткої регламентації праці, широкі можливості проявляти ініціативу і ризикувати, розширення масштабів господарсько-інноваційної діяльності, ускладнення технологій управління, інтенсифікація фінансової діяльності – усі ці риси сучасної економіки вимагають свого відображення в процесі професійної підготовки.

  7. Глобалізація економіки і бізнесу вимагає розуміння того, що рішення прийняті в рамках діяльності окремого суб'єкта стосуються й інших і часто виходять навіть за рамки національної економіки. Тому актуальне питання в освіті підготовка громадян, які розділяють цінності відкритого суспільства, громадянської участі незалежно від соціальної та політичної належності, зростання громадянської самосвідомості.


 
 

Цікаве

Загрузка...