WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Контроль та оцінювання результатів тренінгу - Реферат

Контроль та оцінювання результатів тренінгу - Реферат

Вміння аналізувати проблеми та пропонувати їх рішення також можуть формуватися у ході тренінгу. Виконання таких завдань цілком залежить від стилю викладання тренера та відповідних організаційних установок. Так, викладач може пропонувати аналіз проблемних ситуацій та їх вирішень, коли студенти вивчають алгоритми відповідних процесів в організаціях, таким чином учасники занять виступають у ролях спостерігачів.

В іншому разі викладач може за допомогою опитування (на картках) спонукати слухачів виявити типові проблеми та організувати пошуки причин і рішень самими учасниками. Так, студенти мають змогу відчути вагомість власних міркувань, випробувати себе у ролі експерта чи керівника робочої групи з вирішення проблеми.

Ефективний контроль дозволяє отримати важливу інформацію для аналізу результатів діяльності. Це, у свою чергу, відображається на швидкості та якості навчального процесу, має вплив на розвиток самостійності та відповідальності учасників, їх готовності знаходити рішення у складних ситуаціях, їх ініціативності, готовності реалізувати свій потенціал та сприяти втіленню спільних цілей.2

Згідно із запропонованою нами класифікацією тренінгів (глава 1.2.) названі завдання у кожному типі тренінгових програм можуть бути реалізовані більшою або меншою мірою.

Інструментом розробки контрольних заходів діяльності на тренінгу з урахуванням професійної специфіки є відповідні моделі компетентності. Вони описують інтелектуальні й ділові якості працівника, його навички міжособистісної комунікації, дозволяють планувати розвиток спеціаліста у двох напрямках: пристосування до існуючої корпоративної культури та оволодіння знаннями, уміннями, навичками, необхідними для успішної роботи у певній сфері діяльності. До елементів професійної компетентності відносять професійну, методичну, соціальну та особистісну складові.3

До ключових ознак компетентності відносять, наприклад, комунікативні уміння, використання розрахунків та інформаційних технологій, особистісні й міжособистісні якості, уміння постійно навчатися, працювати в командах і вирішувати проблеми, поведінкову компетентність тощо. Оскільки компетентність фахівця має полікомпонентну структуру, тому й відбір навчальних завдань здійснюється відповідно до названих вимог.(Табл. 1.8.1.)

У процесі тренінгу викладачу-керівнику насамперед необхідно орієнтуватися не тільки на формування системи теоретичних знань, а й певний досвід практичної діяльності та соціальної взаємодії. Оскільки компетентність фахівця має полікомпонентну структуру, тому й відбір навчальних завдань здійснюється відповідно до названих вимог (табл.1.8.2.).4

Таблиця 1.8.1.

Вибір завдань для формування компетентності майбутніх фахівців

Складові компетентності

Типи завдань

Методи і прийоми контролю

Засоби контролю

Професійна (змістова)

Завдання теоретичного характеру (тести, від ктирі запитання, реферати тощо)

Тест, словниковий диктант, письмова відповідь на запитання, самостійна робота, реферат, анотація, складання плану, тез, опорної схеми теми, розв'язання задач тощо

Таблиці, плакати зі схемами, діаграми, інші види наочності, роз даткові матеріали

Методична (технологічна)

Завдання практичного характеру на вирішення задач, аналіз проблемних ситуацій, виконання вибіркових тестів, здійснення розрахунків, задач і вправ у відповідних машинних програмах тощо.

Усні відповіді на запитання; пояснення зв'язків, залежностей, ходу розв'язання задач; презентація проекту, доповідь; аналіз нормативних актів, документів, укладання ділових паперів.

Бланки завдань для кожного студента, реальні документи з практичної діяльності, картки із завданнями.

Соціальна (комунікативна)

Завдання проектного характеру, участь в роботі малих груп, у проведенні активних методів навчання.

Виконання квазіпрофесійних ролей у ході активних методів навчання, розробка і презентація проектів, аналіз конкретних ситуацій.

Прикладні комп'ютерні програми, опис ситуації, моделі АМН.

Особистісна

Самостійні (індивідуальні) роботи рефлективного характеру, наукові дослідження

Виступ, доповідь, участь у комплексній діловій грі.

Ігри, тести, прикладні комп'ютерні програми, віртуальне підприємство, банк.

Таке завдання потребує широкого використання у практиці проведення тренінгів зі спеціальності цілої системи різноманітних методів організації контролю успішності навчання.

Враховуючи специфічність економіки, як навчального предмету й масштабність його цілей, ми маємо, у тому числі й контрольними заходами, стимулювати і розвивати формування глибоких теоретичних знань основ економічної науки та її складових, умінь аналізувати економічні процеси і закономірності, вирішувати задачі й розв'язувати проблеми, застосовувати теоретичні знання на практиці і створювати навчальні проекти. Отже, проблема полягає у тому, як оптимальним поєднанням форм, методів і прийомів контролю реалізувати навчальні цілі.

Оцінка ефективності тренінг-програм та діяльності викладача

Зазвичай контроль викликає негативні очікування у всіх учасників навчального тренінгу. Оцінка результатів роботи часто сприймається як особистісна оцінка. І це зрозуміло, адже кожен продукт, отриманий у діяльності, є виявленням рівня знань та вмінь людини, її професіоналізму та особливостей світосприйняття.

У викладача негативні емоції, пов'язані з контролем, зумовлені тим, що оцінювання результатів учасників потребує великої кількості часу, індивідуального підходу, обґрунтування критеріїв оцінки та порівняння між собою багатьох результатів. У студентів – учасників тренінгу негативне сприйняття контролю викликане начебто відокремленням контрольних заходів від власне тренінгового процесу, суб'єктивністю викладача, недостатньою увагою до індивідуальних потреб тощо. На ефективність навчання впливають багато чисельні фактори різноманітного характеру, найвагоміші з яких мають індивідуально-мотиваційне забарвлення. Детальніше структура виявлених факторів показана у таблиці 1.8.3.

Таблиця 1.8.3.

Основні особистісні фактори, які впливають на успішність та ефективність навчання

п/п

Показники

Частка в структурі групи факторів (%)

1

зацікавленість предметом і викладачем

15,5

2

актуальність і корисність знань, звязок з практикою

13, 6

3

особистісні риси і проблеми

11,04

4

подолання ліні, пасивності

10,6

5

відповідна мотивація і стимулювання з боку викладача

6,37

6

усвідомлення перспектив (корисність) навчання у вузі

6,37

7

визнання і підтримка викладачів і друзів

5,73

8

взаєморозуміння і співпраця з викладачем

5,52

9

вплив коллективу (групи навчання)

5,31

10

матеріальне стимулювання (стипендія)

4,46

11

небайдужість викладача

3,4

12

справедлива оцінка, оптимальний контроль

2,77

13

власний імідж, бажання бути на висоті

2,34

14

відповідальність перед близькими

2,12

15

конкуренція з іншими студентами

1,7

16

Толерантність з боку викладача, уникнення критики, категоричності

1,7

17

заохочення кращих

0,85

18

можливість для студентів висловитися, показати себе

0,64

19

надмірний контроль

0,64

21

гарантоване працевлаштування

0,42

22

увага до інтелектуальних потреб студента

0,2

Разом

100

Спеціалісти вважають, що для уникнення таких негативних наслідків контроль має бути очікуваним та регулярним, поширюватися рівною мірою на всіх учасників та підпорядковуватися певній структурі та сприяти здійсненню ефективних змін у формуванні компетентності майбутнього фахівця.

Оцінка ефективності тренінг-програми здійснюється на основі аналізу змін, що стимулюються у її процесі. Таку роботу виконують насамперед тренер та організатор тренінг-навчання. У ході аналізу важливо ще раз повернутися до причин і симптомів проблеми, яка зумовила необхідність тренінг-навчання, окреслення кола учасників, причетних до її вирішення тепер чи у найближчому майбутньому, переліку організаційних заходів для забезпечення підтримки і взаємодії усіх сторін, задіяних у ході тренінг-навчання. Діагностичні процедури на завершальному етапі тренінг-навчання дозволяють актуалізувати вихідну інформацію, що стала базою для формулювання проблеми. Складовими цієї інформації можуть бути конкретні соціально-економічні показники поточної діяльності (динаміка кількості клієнтів установи, підприємства, перерозподіл частки ринку між конкурентами, зміни у сегментації цільового ринку, динаміка обороту коштів тощо), або умовні характеристики якості обслуговування, іміджу організації, опосередковані відгуки клієнтів, перспективні плани і т. ін.


 
 

Цікаве

Загрузка...