WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Підготовка і проведення дидактичних ігор у ході тренінгу - Реферат

Однією з найбільших проблем використання дидактичних ігор з різних спеціальних дисциплін та їх узгодження між собою за змістом і часом. Для цього використовуються комплексні інтеграційні дидактичні ігри9, що відображають якісні особливості певного виду професійної діяльності, дозволяють реалізувати між предметні зв'язки і сприяють формуванню особистісних рис майбутніх економістів.

2. Проблемаконтролю: попередньої теоретичної підготовленості студентів; участі студентів у ході роботи та їх оцінювання. Дидактичні ігри не відносяться до власне контрольних заходів, тому їх проведення потрібно поєднувати з іншими формами і методами контролю. Серед останніх контрольні заходирепродуктивного характеру: попереднє тестування, виконання вправ, задач та інших контрольних робіт, реферування публікацій з проблемних питань теми (вдосконалення законодавства, розвитку галузі в Україні і за кордоном тощо); завданняалгоритмічно-дійового і творчого характеру, які враховують уподобання й здібності студентів: розробити модель, розрахувати ефективність, презентувати, довести тощо.10 При оцінюванні результатів роботи можлива участь самих студентів, наприклад, анонімно поставити оцінки або розробити (з урахуванням певних критеріїв) підсумкової таблиці, що дозволить диференціювати активність усіх малих груп. (Табл. 1.6.5)

Таблиця 1.6.5.

Облік результатів гри.

Раунд

№ ходів

Фірма А

Очки/бали

Фірма В

Очки/бали

Фірма С

Очки/бали

1

1

5

3

1

2

2

6

0

3

4

0

5

Сума балів

11

9

6

2

...

...

...

...

3

...

...

...

...

Зразок картки

Рекламо-ваний товар

Телебачення

Преса

Ціна

Кіль-кість товару

Бажа-ність

Оригі-наль-ність

Пере-конли-вість

Стис-лість

Кон-крет-ність

Пере-конли-вість

Товар А

Товар В

Товар С

3. Особливості взаємодії учасників і роль викладача у ході заняття є визначальною ознакою усіх форм і методів навчання. Як зазначають Паламарчук Л.Б., Круглик Л.І.11 власне моделі взаємодії викладача і студентів відрізняють між собою різні навчальні технології. Виділяють такі типи взаємодії12: авторитарний, ліберальний, демократичний. Кожен з них ефективний для організації різних форм навчальної діяльності. Виявляється така закономірність – чим більша група студентів, з якою працює викладач, тим жорсткішою має бути модель управління, оскільки потрібно організувати до цілеспрямованої діяльності значну кількість людей. Так у ході лекційних занять – більшу ефективність виявляє авторитарний стиль діяльності викладача, у ході самостійної та індивідуальної роботи – ліберальний. Інші форми проведення занять потребують гнучкого підходу і комбінування способів управління. Проблема взаємодії „Викладач – Студент" при використанні дидактичних ігор і активних методів навчання взагалі часто виявляється у конкретних аспектах, наприклад: викладач подавляє активність студентів, нечітко поставлені завдання тощо. (Табл.. 2, №№ 1-8)

Відносно новим підходом до організації навчальної діяльності студентської групи є модерація. Психолого-педагогічні умови ефективності модерації активно досліджуються у західній дидактиці протягом останніх десятиліть.13 Найуживанішим цей підхід є в організації навчання дорослих у бізнес-освіті, у традиційних навчальних закладах в Україні – майже не використовується. У ході такої роботи викладач виконує поліфункціональні ролі, при цьому традиційна – інформативно-ретрансляційна – є фоновою, але відходить на другий план. Головним же є отримання інформації від студентів, активізація їх колективного розуму і формування навчального досвіду вирішення проблем практичної діяльності. Оскільки ключова проблема гри містить незавершену ситуацію і не має правильної відповіді й однозначного вирішення, очікується, що за результатами гри студент зробить власні висновки, а після обговорення - внесе відповідні корективи. Викладач має усвідомлювати, що цілеспрямовано організована активність студентів надає (навіть у простій арифметичній сумі) значно більше нової інформації, ніж власна дослідницька діяльність його одного.

Відсутність у викладача якостей модератора не означає, що використання активних методів навчання буде неефективним. Викладач має володіти принаймні авторитетом серед студентів, бути досконало теоретично і практично підготовленим з питань, що вивчаються, довіряти студентам, чітко визначити мету заняття. Інші функції модератора може виконати один студент або кілька їх, ті, що мають відповідні задатки і спеціальну попередню підготовку з допомогою викладача.

Рекомендована література

  1. Авалян К. Как обеспечить высокое качество тренинга? // Отдел кадров. – 2003. - № 20. – С. 36-39.

  2. Арредондо Л. Искусство деловой презентации: Пер.с англ. – Челябинск: "Урал LTD", 1998. – 513 с.

  3. Артюшина М.В. Групова навчальна діяльність студентів в підвищенні рівня професійної підготовки фахівців // Неперервна професійна освіта: теорія і практика // Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 3. – С.96-104.

  4. Бадалова М.В. Развитие метафоричности в рамках тренинга интеллектуальных навиков консультирования. - Практична психологія і соціальна робота. – 2004. № 1. С. 1-10.

  5. Бакирова Г.Х. Тренинг управления персоналом. – СПб.: Речь, 2004. – 400 с.

  6. Бакли Р., Кэйпл Дж. Теория и практика тренинга. – СПб: Питер, 2002. – 352 с.

  7. Барнс Л.Б., Кристенсен К.Р., Хансен Э.Дж. Преподавание и метод конкретных ситуаций. – М.: Гардгрия, 2000.

  8. Бишоп С., Тэйлор Д. Тренинг изменений в организации. – СПб.: Питер, 2002.

1 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 85-108.

2 Maidment R., Bronstein R.H.: Simulation Games: Design and Implementation, Merill, 1973.

3 Coleman J.S.: Academic games and learning, New York, 1967

4 За матеріалами: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 85-108. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. – К.: Кадри, 2002. – 270 с.

Браун-Галковська М. Домашня психологія/ Переклад з польськ. – Львів, Монастир Монахів Студитського Уставу: Видавничий відділ „Свічадо", 2000.- 176 с.

5 Роббинс С.П., Коултер М. Менеджмент, 6-е изд.: Пер. с англ.. – М.: Издательский дом „Вильямс", 2002. – С.569.

6 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Організація навчання з економіки. – К.: Укр.ДПУ ім. М. Драгоманова, 2002. – С. 143 – 200, 223 – 229.

7 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 2003. – С.169-177.

8 Управление персоналом, 2002, № 9, С.52-53.

9 Медведєва Л.Д. Использование комплекса интеграционных дидактических игр в процес се підготовки экономистов / Автореф. дис. ... к.п.н. 13.00.08. / Барнаул, 2000. – 23 с.

10 Детальніше див.: Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 85-108. Ковальчук Г.О. Контрольні завдання з економіки. – К.: Кадри, 2002. – 270 с.

11

12 Жезлова С.А. Модерация как инновационная форма повышения квалификации учителя: Дисс. ... к.п.н. 13.00.08. – Кострома, 2001. – 166 с.

13 Жезлова С.А. Модерация как инновационная форма повышения квалификации учителя: Дисс. ... к.п.н. 13.00.08. – Кострома, 2001. – 166 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...