WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

Система методів активного навчання у ході тренінгу - Реферат

П'ятий аспект – соціальної відповідальності. Червоною ниткою у ході підготовки майбутніх фахівців має бути ідея про те, що кожен з них у своїх діях несе величезну моральну відповідальність перед своїми безпосередніми споживачами, та набагато ширшим колом своїх співгромадян у межах певної територіальної громади і країни в цілому. Зрештою результати діяльності бізнесу мають і віддалені соціальні ефекти, які так чи інакше будуть відображені на умовах середовища підприємства.

Стосовно формування та вдосконалення досвіду учасників бізнес-тренінгу, маємо підкреслити деякі відмінності так званих "відкритих" і "закритих" тренінгів. Відкриті тренінги включають учасників з багатьох фірм, установ і навіть галузей. Зміст таких тренінгів акцентується на одному аспекті, спільному для різних структур і галузей (фінансовий, податковий, управління активами, переговорний, екологічний, митний тощо).

Закриті тренінги проводяться тільки для працівників конкретної установи/фірми з метою вирішення конкретних питань усього процесу діяльності (ціноутворення, роботи з клієнтами, просування певних товарів, модернізації тощо).

В цілому ж уся діяльність тренера має підпорядковуватися розвитку ініціативи та взаємо навчання учасників за допомогою найрізноманітніших методів і способів активізації пізнавальної діяльності. Активізація навчання – багатофакторний комплексний підхід, який охоплює тривалий проміжок часу, стосується усіх аспектів пізнавальної діяльності студентів і утілюється через систему різноманітних методів і прийомів (Табл.1.4.1.). Серед них базовими для усіх форм взаємодії студентів і викладача є чітка і вдала мотивація вивчення теми, забезпечення партнерства і співробітництва, використання елементів евристичних задач, цікавих практичних прикладів і виробничих проблем, забезпечення процесу навчальними засобами (проектори, схеми, плакати, роздаткові матеріали тощо), захопленість викладача своїм предметом, емоційність викладу, високий професіоналізм і педагогічна майстерність, реалізація зворотного зв'язку між студентами і викладачем, створення умов для об'єктивної оцінки і самореалізації в роботі учасників навчального процесу. Це дає змогу розвивати у студентів гнучкість мислення, адаптованість до будь-яких ситуацій, ініціативність, самостійність у прийнятті рішень і разом з тим вміння працювати у колективі, творчий підхід до вирішення проблем.

Таблиця 1.4.1.

Методи і прийоми, що сприяють активізації

різних форм навчання студентів

Форми занять

Лекції

Практичні заняття

Семінарські заняття

Самостійна робота

Методи і прийоми активізації діяльності

Проблемне викладання: чітке формулювання основних питань, їх практична спрямованість, приклади проблемних ситуацій і залучення аудиторії для їх вирішення з елементами мозкового штурму.

Періодичний діалог з аудиторією.

Використання ілюстративного матеріалу і технічних засобів навчання, зокрема мультимедійних систем.

Використання елементів професійного гумору.

Застосування виробничих проблемних ситуацій.

Організація заняття на виробництві.

Проведення ділової чи сюжетно-рольової гри.

Робота в парах для вирішення проблемних завдань.

Робота в малих групах.

Використання елементів змагання.

Мозковий штурм для вирішення проблеми.

Використання відповідних статистичних відомостей.

Забезпечення роздатковими матеріалами.

Проведення ігор за прикладом телевізійних.

Студенти самостійно проводять заняття і оцінюють один одного.

Забезпечення об'єктивної оцінки роботи кожного.

Організація роботи на занятті у формі ділової гри, диспуту, конференції, діалогу тощо.

„Круглий стіл" за тематикою самостійної роботи.

Дискусія з актуальних проблемних питань.

Завчасне ознайомлення студентів з формами заохочень та оцінювання їх активної участі.

Врахування творчий підхід студента в обговоренні питань семінару, виготовленні наочності до теми.

Врахування роботи студента на семінарі при підсумковому оцінюванні.

Дослідження за темами, що винесені на самостійне опрацювання, і проведення їх обговорень з участю студентів як викладачів.

Узагальнення результатів самостійних досліджень і створення таблиць за відповідними критеріями на основі аналізу, порівняння і систематизації набутих знань.

Ділова гра за результатами самостійної роботи.

Створення можливостей для самореалізації студента.

Забезпечення вільного доступу до технічних засобів.

Презентація та оцінювання результатів самостійної роботи.

Урізноманітнення форм контролю.

Розв'язування і складання кросвордів.

Активні методи навчання у ході тренінгових занять

Ефективне проведення бізнес-тренінгу за спеціальністю передбачає ретельний вибір методів, прийомів і засобів організації навчальної діяльності (табл.А). У ході тренінгу можуть бути використані більшість відомих активних методів6, які забезпечують виконання таких завдань:

 • аналіз роботи організаційних систем і забезпечення контролю за виробничими процесами;

 • надання/розвиток ініціативи самостійного формування і висловлювання суджень;

 • створення системи відповідної звітності;

 • сприяння професійному розвитку учасників, заохочення прийняття рішень;

 • створення умов для прояву різних видів компетентності;

 • сприяння розвитку впевненості, ініціативності та майстерності;

 • виявлення наявного професійного досвіду учасників;

 • створення умов для вирішення латентних конфліктів;

 • забезпечення участі та відповідальності студентів у роботі бізнес-тренінгу;

 • створення умов для творчості та інноваційного пошуку;

 • об'єднання учасників у робочі команди, стимулювання їх ефективної роботи та взаємо навчання.

У процесі тренінгу викладач створює умови для навчання слухачів, формування нового досвіду та вдосконалення існуючого, прояву індивідуальної та групової активності. З навчальною метою тренер стимулює такі види активності7:

 • фізична – учасники переміщуються в аудиторії, пишуть, малюють, виконують психотехнічні вправи;

 • комунікативна – слухачі ставлять запитання, обмінюються думками, беруть участь в обговореннях та рольових іграх;

 • пізнавальна – учасники аналізують отриману інформацію, обговорюють проблеми, пропонують рішення тощо.

Високий рівень активності викладач може підтримувати різними способами: за рахунок використання психотехнічних процедур, включення елементів змагання, використання методів активного навчання тощо залежно від мети роботи (табл. 1.4.2.).

Таблиця 1.4.2.

Вибір методів і прийомів навчання залежно від мети активізації дидактичних процесів

п/п

1

Активізація сприйняття змісту

Візуальне підкріплення міні-лекції, наради, використання ЗН, роздаткових матеріалів (опорний конспект, роботий зошит), статистичні дані, фото, відеозаписи, кількаразове повторення, евристична бесіда.

2

Активізація взаємодії

Робота в парах, малі групи, інтерв'ю, прес-конференція, дискусія, вправа-опонент, симуляції, ігри.

3

Активізація пошуку ідей

SWOT-аналіз, робота з реальними документами, аналіз складання документів, мозкова атака, ранжування ідей і показників, симуляції, ігри.

4

Активізація обробки даних та вирішення задач

Експертні групи, номінальні групи, гуртки якості, робота з картками, створення плакату-метаплан.

5

Активізація індивідуальної роботи та презентації

Підготовка письмового звіту, підготовка індивідуальної презентації. Виокремлення новизни змісту, ідеї, проекту. Використання засобів візуального підкріплення.


 
 

Цікаве

Загрузка...