WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Структура та організація тренінгу за спеціальністю - Реферат

Потім виступає представник батьків, дякує банк за надану їхнім дітям можливість трудитися, закликає новачків бути відданими своїй новій сім'ї.

На завершення, на кафедру піднімається представник від молодих працівників, дякує батьків і банк за підтримку, обіцяє працювати з повною віддачею, щоб виправдати покладені надії.

екст 1.2.6.

Побудова тренінгового курсу з урахуванням названих вище вимог на принципах інтенсивних навчальних технологій в узагальненому вигляді показана за допомогою таблиці 1.2.7.

Таблиця 1.2.7.

Організація бізнес-тренінгу відповідно до вимог технологічності

Ключові елементи організації

тренінг-навчання

Основні завдання

1. Визначення цілей. Забезпечення їх відповідності філософії і практиці управління

1. Розробка, уточнення або прояснення концепції навчання (основні цілі і пріоритеті, категорії тих, хто навчається, форми і методи навчання).

2. Визначення ступеня відповідності концепції навчання заявленим, стратегічним цілям.

3. Співставлення прийнятої концепції навчання і системи принципів та пріоритетів, які лежать в основі діючої практики управління.

2. Визначення необхідних процедур і вибір методів

1. Встановлення того, наскільки відповідають методи навчання які використовуються (лекції, семінари, методи активного навчання, стажування і т.ін.) цілям, поставленим перед навчанням?

2. Виявлення необхідності розширення або скорочення використання конкретних форм і методів навчання, внесення корективів в процес їх використання.

3. Пошук нових методів, використання яких могло б дати більш високі результати з точки зору цілей навчання.

3. Забезпеченість необхідними матеріалами і фінансовими ресурсами

1. Визначення необхідних фінансових ресурсів і джерел фінансування.

2. Наявність аудиторій, які відповідають сучасним вимогам.

3. Забезпечення навчального процесу необхідною технікою і обладнанням, оргтехнікою.

4. Підготовка і розмноження необхідних навчальних посібників і методичних матеріалів.

4. Забезпечення належної кваліфікації і високої мотивації виконавців

1. Визначення ступеню відповідності кваліфікації і досвіду організаторів, методистів і викладачів вимогами, які дозволяють забезпечити успішне досягнення цілей навчання.

2. Визначення дій, необхідних для забезпечення потрібного рівня кваліфікації організаторів, методистів і викладачів.

3. Оцінка дієвості практики морального і матеріального стимулювання працівників, які забезпечують процес навчання.

4. Опитування виконавців з метою визначити їх задоволення своєю роботою і зацікавленість в найкращому виконанні поставлених перед ними задач.

5. Затвердження правил, документів і регламенту

1. Визначення того, в якій мірі положення та інструкції, які регламентують процес навчання, дозволяють забезпечити ефективну роботу по навчанню.

2. Виявлення того, наскільки оптимальним являється порядок взаємодії підрозділів і посадових осіб, які відповідають за навчання.

3. Визначення своєчасності і повноти системи контролю і звітності по результатам навчання.

6. Оцінка ефективності і порядок внесення коректив

1. Визначення того, наскільки система навчання, яка використовується, відповідає поставленим цілям і відповідає встановленим критеріям ефективності.

2. Визначення того, наскільки вірно установлені терміни підведення підсумків навчання.

3. Визначення того, в якій мірі підведення підсумків за звітній період слугує основній для аналізу і внесення коректив, призваних підвищити ефективність навчання.

4. Встановлення того, наскільки чітко документи, які регламентують процес навчання і підвищення кваліфікації, визначають порядок внесення змін в регламент, який існує, в методи навчання, які використовуються.

Таким чином, організатору тренінгу потрібно зосередити свою увагу на таких основних вимогах його ефективності:

  • тренінг повинен враховувати базові знання, вміння, навички;

  • тренінг повинен орієнтуватися на розв'язання конкретної проблеми організації;

  • методи тренінгу мають відповідати особливостям слухачів та корпоративної культури установи і спрямовуватися на досягнення поставлених цілей;

  • результати, отримані в тренінгу повинні бути використані;

  • тренінг повинен враховувати соціально-психологічні особливості колективу;

  • тренінг потребує адміністративної підтримки для забезпечення успіху в найближчій перспективі.

Модульна структура тренінг-програми

Модульна побудова тренінг-курсу вимагає системної структурованості навчального матеріалу, та передбачення заходів для перевірки його засвоєння на кожному етапі тренінгу. Інформація у цьому разі надається невеликими блоками, що пов'язані між собою змістовно, й методично та утворюють логічно-завершений навчальний модуль.

Навчальний модуль – це пакет науково адаптованих фрагментів програми для індивідуального навчання, яке оптимізує на практиці академічні та особистісні досягнення слухача/студента з певним рівнем попередньої підготовки. Воно здійснюється за окремими, функціонально автономними вузлами, відображеними у змісті, організаційних формах і методах, тобто за модулями, призначення яких – вирішення конкретного кола психолого-педагогічних завдань. Модуль як функціональний вузол навчально-виховного процесу містить логічно завершений блок дидактично адаптованої інформації. Навчальний модуль дисципліни може логічно об'єднувати декілька навчальних елементів дисципліни за змістом, взаємозв'язком чи результатами. Повноцінне засвоєння кожного навчального модуля передбачає опрацювання студентом певного кола теоретичних питань та практичних завдань і відбувається під час аудиторної та самостійної роботи згідно з навчальним планом або за індивідуальним графіком роботи студента.

Навчальний модуль є відносно самостійною, цілісною частиною реального навчально-виховного процесу, яка завдяки єдиному технологічному циклу поєднує змістовий і формальний, процесуальний і результативний компоненти. Функціональний навчальний модуль має двофазовий характер: перша фаза – первинне сприйняття, відкриття, осмислення змісту навчальної інформації; друга – відпрацювання умінь і навичок, норм діяльності, способів поведінки3. Наприклад, можна виділити такі угруповання функціональних навчальних модулів: теоретичний – практичний – тренувальний; інформаційний – аналітичний – тренувальний – контрольний та ін. Вони відрізняються в основному видами діяльності над предметом навчання, рівнями активності студентів у ході діяльності.

До найважливіших принципів побудови навчальних модульних програм потрібно віднести такі: цільове призначення інформаційних матеріалів, докладність навчального матеріалу в кожному модулі, відносна самостійність окремих елементів модуля, можливість реалізації постійного зворотного зв'язку. Так, структурні компоненти навчального модуля відповідно до дидактичних цілей можуть перебувати в ієрархічній підпорядкованості (рис.1.2.8.).

Комплексна мета

Інтегровані цілі

конкретні дидактичні цілі

Рис.1.2.8. Піраміда навчальних модулів, які відповідають освітнім цілям.

Багатомодульність навчання дає змогу реалізовувати принципи міждисциплінарного навчання (наприклад, на рівні інтегрованих або конкретних дидактичних цілей) для адаптивного поповнення й використання знань майбутнього фахівця-економіста з урахуванням того, що одним з найважливіших завдань навчання є не стільки дати суму знань чи осучаснити їх інформацією або навіть поточними часописами, як сформувати й закласти струнку пізнавально-інформаційну вісь системи знань, нанизуючи на яку нову (для студента) інформацію з послідовною наступністю, поглибленістю та об'ємністю володіння знаннями, студент пізнає сам ланцюг послідовних фактів певного навчального предмета.


 
 

Цікаве

Загрузка...