WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Організація зворотного зв’язку у ході бізнес-тренінгу - Реферат

Реферат на тему:

Організація зворотного зв'язку у ході бізнес-тренінгу

Відмінності традиційного та інтерактивного контролю та методів зворотного зв'язку

Аналізуючи особливості зворотного зв'язку у ході тренінгу, ми виходимо із розуміння цього поняття як процесу зіставлення ходу виконання завдань студентами із наперед установленими навчальними стандартами. Відомий фахівець, психолог Т. Рассел вважає, що уміння надавати учасникам зворотний зв'язок щодо результатів їхньої роботи на тренінгу є найважливішою навичкою для кожного тренера.1 Процедури зворотного зв'язку, які здійснюються на тренінгових заняттях, дещо відрізняються від тих, які реалізуються для студентів на традиційних заняттях.

Суб'єктивність педагогічної оцінки та педагогічний суб'єктивізм

Однією з найважливіших складових, що забезпечують ефективний зворотний зв'язок, є педагогічна оцінка. Дослідники вважають, що абсолютна об'єктивність педагогічної оцінки не тільки не можлива, а і не завжди доцільна насамперед з погляду забезпечення індивідуального підходу в навчанні й вихованні студентів. Тому, говорячи про специфіку зворотного зв'язку при проведенні тренінгових занять, вважаємо за необхідне зупинитися, перш за все, на розрізненні таких понять, як "суб'єктивність педагогічної оцінки" та "педагогічний суб'єктивізм". Під останнім будемо розуміти особистісне, упереджене відношення до процесу контролю, що може призвести до суб'єктивних помилок оцінювання. Суб'єктивність контролю певною мірою залежить від рівня контролю, що визначається ще на етапі його стандартизації (формулювання мети контролю, опис еталону, розробка критеріїв, норм оцінювання і т.п.). Якщо контроль відбувається на рівні обліку ("виявлення": І.П. Підласий), тобто в його основі - факт виконання чи невиконання роботи, ступінь суб'єктивності є мінімальною. Можна припустити, що саме ця особливість пояснює популярність використання в системі вищої освіти нової технології модульно-рейтингового навчання, яке вперше було впроваджене в 60-х роках в США і нині швидко розповсюджується в англомовних країнах та Західній Європі. Як вважає С.С. Вітвицька, "нова технологія докорінно змінює педагогічні стосунки між студентом і викладачем і сприяє більш якісній підготовці фахівців".2 В основі рейтингової системи знаходиться процес накопичення оцінок за певний період навчання і за різнобічну діяльність. Сума цих оцінок виступає в ролі кількісного показника якості роботи студента порівняно з успіхами його товаришів.3

Суб'єктивність педагогічної оцінки підвищується при наявності кількісних (обсяг, швидкість) і якісних (глибина, якість, правильність) критеріїв. Це - рівень критеріїв (чи "виміру": І.П. Підласий). "Критерії оцінки - це ті положення, урахування яких є обов'язковими при виставленні тієї чи іншої оцінки".4 До критеріїв, як правило, відносять обсяг (повноту), міцність, глибину, оперативність знань, уміння їх викласти , а також якість вмінь та навичок . Але критерії та норми оцінки встановлює педагог, що і містить у собі певну долю суб'єктивності. Крім того, вказані вище поняття, а також поняття "знає — не знає" є дуже відносними.

Ще більше підстав для суб'єктивності міститься на наступному рівні - рівні оцінювання, тобто інтерпретації результатів порівняння і встановлення ступеня відповідності фактичного стану й стандарту, оскільки встановлюється співвідношення між визначеним критерієм (правильно, якісно, вчасно) і суб'єктивним оцінним поняттям ("добре", "погано", "дуже добре", "задовільно" і т.п.).

І, нарешті, суб'єктивність педагогічної оцінки може перетворитися в педагогічний суб'єктивізм на світоглядному рівні, якщо при оцінюванні викладач орієнтується на певний суб'єктивний особистісний принцип: "чим нижче, тим краще"; "на "5" знає тільки викладач"; "студент, що не відвідав усіх занять, не може добре відповідати"; "не можна ставити крайніх оцінок" і т.п. Зрозуміло, що педагогічний суб'єктивізм може виникнути і на рівні обліку (наприклад, викладач не зараховує роботи з першого разу), але більш природно його очікувати саме на рівні оцінювання.

Залежність суб'єктивності педагогічної оцінки від рівня контролю можна відобразити за допомогою наступної схеми:

Усвідомлення викладачем даної залежності дає можливість запобігати суб'єктивних педагогічних помилок при оцінюванні і відрізняти факти педагогічного суб'єктивізму від свідомої психологічної підтримки (наприклад, у випадку, якщо викладач свідомо підвищує оцінку слабкому студенту).

Використання дебрифінгу

Наступний інструмент, що допомагає встановити ефективний зворотний зв'язок та сприяє оптимальності інтерактивного контролю, – дебрифінг.

Використання в процесі тренінг-навчання дебрифінгу ("організованої групової бесіди"5) дає можливість учасникам обміркувати й обговорити переваги, недоліки і можливі реакції на деякі альтернативні варіанти. Ціль дебрифінгу - змусити учасників тренінгу підійти до рішення проблеми з різних точок зору і тим самим дати їм більше можливостей для вибору дій.6 Оскільки тренінг містить у собі процеси прийняття рішень (уміння виводити судження) і впровадження цих рішень у життя (уміння володіти навичками), то огляд результатів діяльності буде містити в собі як дебрифінг, так і зворотний зв'язок. Під час дебрифінгу тренер працює із судженнями, при зворотному зв'язку - із навичками. Різницю між зворотним зв'язком та дебрифігом представлено на таблиці 2.6.1.

Таблиця 2.6.1.

Різниця між зворотним зв'язком та дебрифінгом7

Зворотний зв'язок

Дебрифінг

Відноситься до інформації (знань) або навичок

Здійснюється у випадках висловлювання суджень або обміну думками

Область, де існують вірні й невірні рішення

Область, де не існує

вірних чи невірних

рішень (суджень)

Вся увага

фокусується

на конкретному студенті

Вся увага фокусується на групі

Студенту повідомляють про правильне чи неправильне виконання завдання

Студенту не мають права сказати, що він не правий

У студента може знижуватися

відчуття власної

значимості в очах

навколишніх

Студент приєднується до всієї групи

Для проведення дебрифінгу необхідно навчитися ставити відкриті запитання, які передбачають не одну певну відповідь, а декілька можливих точок зору. На відміну від закритих питань, що породжують дуже лаконічні відповіді ("так", "ні", "може бути", "я не знаю"), "відкриті" питання дозволяють респонденту відповідати в неструктурованій манері ("Що ви думаєте про ...?").8 При організації дебрифінгу відкрите питання повинне стосуватися проблем, що відносяться до задачі, яка вирішується, а не знань і навичок, над якими працює студент.

Таким чином, уміння проводити дебрифінг - один з основних аспектів майстерності тренера. Дебрифінг застосовується на будь-яких стадіях тренінгу у випадку, якщо студенту необхідно вирішити, як інтерпретувати ту чи іншу інформацію і як застосовувати які-небудь навички.9

Роль парціальної оцінки у зворотному зв'язку

Як уже зазначалося, педагогічна оцінка є складовою ефективного зворотного зв'язку. Викладач має розуміти той факт, що вплив оцінки не є нейтральним, що в деяких випадках не тільки погана, але і гарна оцінка можуть згубно впливати на процес навчання й емоційний стан учнів. В цьому плані стає необхідним усвідомлення викладачем особливостей різних видів та форм оцінок в аспекті їх психолого-педагогічного впливу на студентів. За рівнем узагальненості виділяються 3 види оцінок: парціальна; фіксована та інтегральна.10 Парціальна оцінка - це початкова форма педагогічної оцінки, яка має відношення до окремого знання, уміння або окремого акту поведінки. Існує завжди у вербальній формі судження. Фіксована оцінка відображає проміжні або завершальні успіхи студента, носить більш узагальнений та синтетичний характер. Як правило має кількісний вираз у вигляді відмітки. І, нарешті, інтегральна оцінка - це педагогічна характеристика, що складається на основі парціальної та фіксованої оцінок. Дана класифікація дає можливість чітко усвідомити різницю, яка існує між поняттями "оцінка" та "відмітка". Можна погодитися із Ш.О. Амонашвілі, який вважає, що уподібнення понять "оцінка" і "відмітка" рівносильне ототожненню процесу розв'язання задачі з його результатом. Поняття "оцінки" більш широке, ніж поняття "відмітки" як кількісного відображення оцінки. "Оцінка" не завжди знаходить своє відбиття у відмітці. Так, вона може виявитися у похвалі словом, жестом, міміці, короткому судженні, догані, оціночному вислові. За засобом пред'явлення (презентації) оцінка може бути прямою та опосередкованою. Пряма оцінка - це та, що безпосередньо спрямована до особи, яку оцінюють. Опосередковане оцінювання здійснюється через іншого студента або через оцінку одногрупників. Як правило, саме остання ситуація спричиняє депресуючий вплив на студента та призводить до зміни відношень між партнерами по опитуванню.


 
 

Цікаве

Загрузка...