WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

Реалістичний тип (R) – його представники займаються конкретними матеріальними об'єктами (інструментами, матеріалами, машинами та механізмами тощо) та їх практичним застосуванням. У представників цього типу психомоторні навички переважають гуманітарні та комунікативні здібності.

Інтелектуальний тип (І) – орієнтується на розумову, переважно наукову, пошуково-дослідницьку працю.

Аристичний тип (А) – ухиляється від чітко структурованих видів діяльності та фізичної праці. Гуманітарні й артистичні здібності переважають над математичними.

Соціальний тип (S) – надає перевагу видам діяльності, які дозволяють встановлювати тісний контакт із соціальним середовищем. Має визначні комунікативні вміння, гуманітарні здібності.

Діловий тип (Е) – обирає мету і завдання, що дозволяють йому виявити енергію, підприємливість та ентузіазм, реалізувати потяг до пригод. Вербальні здібності переважають над інтелектуальними та математичними.

Конвенціональний тип (С) – надає перевагу структурованій діяльності та професіям, які пов'язані з канцелярською роботою за встановленою схемою. Така людина є слабким організатором та керівником.

Якщо ж для людини властиве занадто велике коло інтересів, їй важко зробити своєчасний і правильний вибір.

Типи професій

При плануванні кар'єри та виборі професійної діяльності молодий спеціаліст прагне досягти багатьох цілей:

  • обрати професію, що максимально відповідає потребам і мотивам професійної діяльності;

  • створити умови для безпечної життєдіяльності та подальшого саморозвитку;

  • обрати відповідне професійне середовище, де є можливості стабільного майбутнього.

Люди приймають рішення щодо кар'єри у різний вік. Деякі уже в підлітковий період точно знають, яку кар'єру вони оберуть, інші й після закінчення ВУЗу не зробили свій вибір.

У кожному разі викладач може допомогти студентові у визначенні напрямку пошуку, та виділенні групи професій, що відповідають особистісним рисам конкретної особи.

Відповідно до названих вище (особистісних) типів людей виділяють також шість відповідних їм типів професій (Табл. 2.3.2.) 4.

Таблиця 2.3.2.

Типи професій

Реалістичні

Інтелектуальні

Артистичні

Соціальні

Ділові

Конвенціональні

Вимагає

Розвинутих психо-

моторних якостей,

роботи з викорис-

танням машин,

приладів, істру-

менту, ручної праці

Аналітичних, тех.-

нічних, наукових

здібностей, літера-

турних та оратор-

ських вмінь

Творчих здіб-

ностей, емо-

ційної вираз-

ності

Комунікатив-них здібнос-

тей, вмінь нав-

чати або роз-

важати інших

Вміння переко-нувати або примушувати, організовувати людей для до-

сягнення пе-вної мети

Схильність до канце-

лярської роботи, точного дотримання

стандартів та правил

виконання роботи

Передбачає

Дотримання пра-

вил, практичні ре-

зультати роботи

Пошук та аналіз ін-

формації для розу-

міння та вирішен-

ня проблеми, уза-

гальнення та роз-

повсюдження но-

вих знань та теорій

Творче уявлен-

ня в мистець-

кій діяльності

Гуманність, то-

вариськість,

співчуття, ро-

зуміння інших

людей

Ініціативність в пошуках шляхів фінан-

сових досяг-

нень, само-

впевненість,

вміння впли-

вати на інших

Організаційні здіб-

ності, відповідаль-

ність, надійність

Цінності та

особистісні

типи пове-

дінки, що

дозволяють їх виразити

Практичні, мате-

ріальні та утилітар-

ні цінності; низь-

кий, ризикований,

авантюристичний

тип поведінки

Здобуття нової ін-

формації, ерудиція

шляхом дослід-

жень, навчання

Незвичайні

манери та по-

ведінка, есте-

тичні цінності

Турбота про

добробут і

спокій інших

Нагромаджен-

ня матеріаль-

них благ, енер-

гійний тип по-

ведінки, від-

повідальність

Традиційна точка

зору та підпорядку-

вання встановленим

правилам та нормам

Зміст праці

Фізична та пред-

метна діяльність,

використання ма-

шин, інструментів,

матеріалів

Інтелектуальна ді-яльність, що спря-

мована на пошук

та використання

нових знань

Інтелектуаль-

на, творча пра-

ці в галузі

мистецтва

Співпраця з

людьми з ме-

тою допомоги

або полегшен-

ня шляхів до-

сягнення їх-

ної мети

Торгівля, спря-

мування та пе-

реконання лю-

дей для досяг-

нення персо-

нальних або

загальних цілей

Робота з числами,

речами або машина-

ми з дотриманням

встановлених правил

Зразки професії

Тесля, водій ванта-

жівки, фермер

Психолог, мікро-

біолог, хімік

Музикант, ди-

зайнер, редак-

тор

Вчитель, адо-

кат, священно-

служитель

Юрист, комі-

вояжер, ме-

неджер з про-

дажу

Контролер якості продукції, бухгалтер,

конторський служ-

бовець

Вважається, що для кожної людини є оптимальними кілька професій, і проблема полягає в тому, щоб допомогли їх виявити. Цьому сприятимуть спеціально відібрані вправи для учасників тренінгу, цілеспрямовані обговорення професійних питань, рекомендовані тести і дослідження.

Дж. Голланд пропонує модель (шестикутник), яка дозволяє проілюструвати схожості та розбіжності між особистісними типами і типами професій. Ті, що розташовані на прилеглих вершинах шестикутника, є найбільш схожими між собою. Таким чином, шестикутник допомагає оцінити відповідність людини вимогам обраної професій5.

Реалістичний Інтелектуальний

Конвенціональний Аристичний

Діловий Соціальний

Якщо в ході власного дослідження студенту не вдалося виявити зв'язок між особистісним кодом і типом професії, рекомендується переглянути свої очікування від неї.

Практика показує, що навіть коли в силу обставин студент/слухач обирає професію, наприклад, конвенціонального типу, то за допомогою проведених тестувань і виявлених суперечностей, йому вдається знайти додаткові (суміжні або паралельні) напрямки самореалізації та втілення професійних інтересів.

Фактори і критерії вибору кар'єри.

При плануванні кар'єри людина прагне обрати професію, яка максимально відповідає її особливостям, уподобанням і прагненням, а також яка залишається актуальною на тривалий час. На цей вибір впливає безліч умов. Здійснюючи вибір на користь кар'єри ми, маємо визначити свої власні мотиви професійної діяльності, які дозволяють у майбутньому скерувати пошук задовільного місця роботи. Мотиви є внутрішніми спонуканнями до здійснення діяльності конкретної людини.

Розрізняють досить багато класифікацій мотивів людської поведінки, в основі яких лежать потреби індивіда. Серед найвідоміших – ієрархія потреб Маслоу, який виділив групи вищих і нижчих потреб. Нижчі стосуються підтримання й убезпечення життєдіяльності. Вважається, що коли окрема людина, соціальна група чи суспільство в цілому не мають достатньої забезпеченості так званих „нижчих" потреб, то навряд чи будуть яскраво виражені потреби вищого порядку: осмислення себе, цінності й змісту життя. Прагнення до самооцінки та самоактуалізації, розвиток соціальних контактів, є проявом мотивації зростання, що знаходиться в основі розширення життєвого досвіду, реалізації здібностей, ідеалів, підвищення якості життя. Вищі потреби не настільки важливі для виживання, вони сприймаються як менш насущні. Однак, їхнє задоволення впливає на збільшення тривалості життя, зниження захворюваності, збагаченню сенсу життя. В.Франкл розглядає прагнення до пошуку та реалізації смислу життя, як вроджену мотиваційну тенденцію, притаманну всім людям і виражену як основний рушій поведінки та розвитку особистості.


 
 

Цікаве

Загрузка...