WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

Планування кар’єри за спеціальністю - Реферат

Реферат на тему:

Планування кар'єри за спеціальністю.

Сутність кар'єри у сучасні економіці.

Тренінгові форми навчання, як ні жодна з інших, мають величезні можливості допрофесійної підготовки майбутніх фахівців та їхнього кар'єрного зростання. Традиційне навчання зазвичай не акцентує уваги студентів на їхній майбутній трудовій діяльності, на особливостях і умовах виконання посадових ролей та обов'язків. Ні змістовно, ні організаційно для цього немає ні часу, ні відповідної готовності викладача. Деякі аспекти посадової діяльності розкриваються у ході використання імітаційних (ігрових) методів навчання. Однак, вони не мають системної основи. Тому часто студенти, які закінчують навчання, не мають адекватного уявлення про особливості своєї майбутньої роботи, часто для них притаманна завищена самооцінка і несправджувані очікування стрімкого злету, високих заробітків, цікавих подорожей та бізнес-зустрічей, або, навпаки, острах важкої рутинної праці, технічної та технологічної складності роботи.

На відміну, в процесі проведення тренінгів зі спеціальності викладач створює можливості для студентів детальніше ознайомитися із виконанням посадових обов'язків, що забезпечує допрактичну підготовку майбутнього фахівця. Цьому сприяє екстраговане в часі узагальнення теоретичного матеріалу за тематикою тренінгу в поєднанні з виконанням практичного завдання та умовних посадових функцій. Під час тренінгу зі спеціальності моделюється діяльність підрозділів підприємства і таким чином студент має змогу побачити, як узгоджується робота різних посад для досягнення організаційних цілей, які існують можливості для кар'єрного зростання, для реалізації власних здібностей.

Кар'єра і життя.

Значні зміни, що відбулися в економіці України протягом останніх 20-ти років, поставили перед багатьма працівниками в більшості секторів господарства безліч запитань, які стосуються професійної підготовки і зайнятості. Серед них такі:

   • Чи досить оволодіти однією спеціальністю, щоб працювати усе трудове життя?

   • Як можна узгодити професію до душі (за покликанням) і високі заробітки?

   • Чи варто прагнути до посадового зростання, якщо це суперечить особистісним рисам?

   • До якого віку доцільна професійна перекваліфікація?

Зазвичай відповіді на ці та інші запитання кожен шукає самостійно, вибираючи час на пошуки себе в роботі, узгоджуючи кар'єру та особисте життя.

Традиційно вважається, що кар'єру роблять люди, які прагнуть влади збільшення можливостей отримання додаткових ресурсів. Саме слово кар'єра мало негативне забарвлення. В сучасному розумінні в ринковій економіці кар'єра – це епізод робочого досвіду, що формує історію роботи та відображає вибране життя стосовно роботи1.

Кар'єра обов'язково пов'язана з вибором. Вибирають між безпекою і різноманітністю, між пошуком підвищення на посаді й залишенням на тому самому рівні, між цілями роботи і життя.

Кар'єра стосується не лише виконання робочих функцій. Вона охоплює велику частину особистого життя і позапрофесійного спілкування. Кар'єра може включати виконання різних видів робіт, що навіть стосуються різних професій.

Дедалі більше людей в Україні, які вважають, що зробили успішну кар'єру, мають професійну підготовку із суміжних спеціальностей (економіка, управління, право, фінанси, маркетинг тощо). Зрештою кар'єра настільки захоплює людину, що займає більшу частину її позаробочого часу і навіть життя. Для одних людей такий стан приносить задоволення і саморозвиток, інших пригнічує і спричинює невдоволеність.

У кожному разі людина опиняється перед вибором найважливіших мотивів і цінностей майбутньої професійної діяльності: матеріальний інтерес, пізнавальний інтерес, надійність, стабільність, ризик, азарт, можливість самостійного прийняття рішень, спілкування тощо.

Кар'єра та особистісні інтереси

Успіх у професійній діяльності забезпечується системою багатьох умов, серед них і такі соціопсихологічні чинники як збіг особистісних рис (коду) та сприятливого професійного середовища. На думку відомого дослідника Джона Л.Голланда2 існують такі типи особистості: реалістичний, інтелектуальний (дослідницький), соціальний, конвенціональний (звичайний), практичний (діловий), артистичний. За допомогою особистісного коду (типу) людина може зіставити власні особливості з вимогами певного професійного середовища, визначити необхідний для оволодіння обраною професією рівень освіти, спланувати власну кар'єру3.

Кожен з особистісних типів характеризувався певними психофізіологічними особливостями, професійними інтересами і намірами, проявами самооцінки, баченням привабливих видів діяльності (Табл. 2.3.1.).

Типи інтересів

Тип

особистості

/Показник

Реалістичний

(R)

Інтелектуальний (I)

Артистичний (A)

Соціальний (S)

Діловий

(E)

Конвенціональний (C)

Діяльність,

якій

надається

перевага

Використання

машин та меха-

нізмів, приладів

та інструментів,

робота з речами,

тваринами,

сировиною

Вивчення та розумін-

ня подій та явищ, визначення можли-

вих результатів їх

застосування

Вивчення літе-

ратури, артис-

тична діяль-

ність, створення

духовних цін-

ностей

Надання допо-

моги, навчан-

ня, консульта-

ції, обслугову-

вання інших

людей

Переконан-

ня, спряму-

вання інших людей,

управління

діяльністю

Дотримування встанов-

лених процедур, вико-

нання роботи за пев-

ними нормами та

правилами

Цінності та

мотиви

діяльності

Матеріальна ви-

нагорода за

своєчасне вико-

нання, чесність,

здоровий глузд

Знання, пізнання,

досягнення, неза-

лежність

Творчі ідеї, са-

мовираження,

естетична насо-

лода

Соціальна до-

помога, поро-

зуміння, неупе-

редженість

Фінансовий

успіх, сус-

пільне виз-

нання, ризик,

відповідаль-

ність, лояль-

ність

Пунктуальність, мате-

ріальна винагорода,

заощадливість, здіб-

ності у ділових та

суспільних справах

Самооцінка

Практичність, консерватизм,

переважний роз-

виток психомо-

торних здібнос-

тей у порівнянні

із комунікатив-

ними та гумані-

тарними

Аналітичність, скеп-

тичність, розум, пе-

ревага інтелектуаль-

них здібностей над

гуманітарними

Відкритий для переживань, вразливий, мис-

лячий, надає пе-

ревагу творчій

роботі у порів-

нянні із репро-

дуктивною

діяльністю

Дбайливий,

терплячий, превалювання

гуманітарних та комунікатив-

них вмінь у по-

рівнянні із пси-

хомоторними

Впевненість,

комуніка-

бельність,

перевага ді-

лових якос-

тей і вміння

перекону-

вати у порів-

нянні із ма-

тематични-

ми та науко-

вими здіб-

ностями

Практичність, сумлін-

ність, здібності в галу-

зі бізнесу та вироб-

ництва превалюють

над артистичними

здібностями

Оцінка

іншим

Відвертий, само-

достатній, упер-

тий, скромний

Розумний, замкне-

ний, незалежний

Незвичайний,

безладний, твор-

чий, чуйний

Корисний,

дбайливий,

приємний

Енергійний, проникли-

вий, амбіцій-

ний, екстра-

вертний

Дбайливий, дисцмплі-

нований, охайний,

орієнтований на вико-

нання правил та норм

Уникає таких

видів діяль-

ності

Взаємодії з ін-

шими людьми

Переконання інших

або заняття торгів-

лею

Рутинної, репро-

дуктивної робо-

ти

Фізичної праці

та роботи з

машинами та

приладами

Науково-дос-

лідної діяль-

ності,

ускладнення

проблем

Роботи, що не має чіт-

кого алгоритму вико-

нання і визначених

правил


 
 

Цікаве

Загрузка...