WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модульна система професійного навчання - Реферат

Модульна система професійного навчання - Реферат

Інша принципова відмінність пов'язана з особливостями організації навчального процесу. Професійне навчання за модульною системою здійснюється за індивідуальними програмами, які враховують рівень знань та попередньої підготовки того, хто навчається. Процес навчання здійснюється в темпі, доступному конкретному слухачеві, що й визначається його тривалістю для кожного.

Така організація навчального процесу дає змогу забезпечити потоковий спосіб формування групи слухачів і їх випуск в залежності часу освоєння модуля трудових навичок з певної професії. У цьому й полягають принципові відмінності модульної системи навчання від традиційної.

Головним компонентом модульної системи професійного навчання є Модульний блок (МБ)(2,38-41).

Модульний блок (модульна одиниця) — це логічна і прийнятна частина роботи у межах виробничого завдання, спеціальності або професії з чітко позначеними початком і кінцем, яка звичайно не поділяється на дрібніші частини. Зрозуміло, що в основі модульної концепції МОП лежить діяльнісний підхід. У зв'язку з цим розробка навчальних модульних програм здійснюється від детального вивчення дій у межах роботи, дослідження навичок, необхідних для виконання цих дій, і психологічної сфери, до якої відносяться ці навички. Завершенням створення навчального модульного пакета є написання навчальних елементів.

Навчальним елементом називається самостійна брошура, виконана з дотриманням певних умов і вимог, яка містить інформацію стосовно однієї навички або окремого завершеного фрагмента інформації.

Кожний навчальний елемент включає в себе: чітко сформульовану ціль навчання; перелік необхідного обладнання, матеріалів і допоміжних засобів; перелік додаткових навчальних елементів; сторінки з ілюстрованим навчальним текстом; перевірка засвоєння: контрольні питання і практичні завдання.

Навчальні програми модульного навчання готують у вигляді спеціалізованих карт, таблиць і пояснень. Програма має відповідати кваліфікаційним характеристикам одного або групи модульних блоків. На підставі програми готують усі необхідні навчальні елементи, які в подальшому увійдуть до навчального пакета. До навчального пакета також входять інструкція для викладача, інструкція для учня, перелік обладнання, матеріалів і допомоги та спеціально розроблені тести для кожного модульного блоку.

Виходячи з цього, навчальний процес в модульній формі зображено на рис 1. Констатуючи суттєві переваги модульної системи навчання, необхідно відмітити:

 •  управління в процесі навчання спеціальності зводиться до мінімуму (максимальна індивідуалізація навчання), це дасть змогу вирішити проблеми щодо передбачуваної перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів, спеціалістів.

 •  мобільність знань у структурі професійної компетентності робітника

Р
ис.1. Спрощена організаційна схема навчання за модульною системою.

(спеціаліста) з допомогою заміни застарілих модульних одиниць, які містять нову перспективну інформацію.

 •  скорочення часу на засвоєння суті дидактичного модуля.

 •  "згортання" інформації, керування модульною системою уможливлюють скороченням навчального матеріалу, який є зайвим для даного конкретного виду робіт або діяльності.

 •  самонавчання з регулюванням не тільки темпу роботи, а й змісту матеріалу.

 •  можливість декомпозиції професії (спеціальності).

 •  навчання кількох професій на основі засвоєння різних професійних блоків з урахуванням конкретної виробничої діяльності.

 •  забезпечення широкого використання комп'ютерної технології.

 •  забезпечення зворотного зв'язку, повна орієнтація на роботодавця.

 •  економічна ефективність (3,8).

Особливість модульної системи професійного навчання полягає і в тому, що вона дає змогу пристосовуватись до реального попиту на працівників певного профілю компетентності, а не лише пропонувати вже існуючі види та програми навчання.

Говорячи про недоліки модульної системи навчання, слід відмітити, що вони не носять явного характеру. Найбільш суттєвий з них полягає в тому, що процес створення (розробки) та впровадження навчальних програм потребує значного обсягу роботи з розробки навчальних елементів, підготовки різноманітних карт, схем та таблиць на етапі підготовки навчальних програм і певних додаткових коштів на тиражування навчальних пакетів для кожного слухача.

Неоднаковою є і ефективність МТН - підходу до професійного навчання в різних сферах. Найбільш доцільним є модульний підхід для навчання незайнятого населення простим робітничим професіям, підвищення кваліфікації робочої сили та її перепідготовки безпосередньо на виробництві

За умов ефективного функціонування системи розробки і впровадження програм професійного навчання на основі Модулі Трудових Навичок витрати швидко окупляться за рахунок пере ваг модульної системи навчання. Серед них слід відзначити такі:

 •  оперативне координоване поширення та накопичення необхідного навчального матеріалу для професійної підготовки на основі використання сучасних інформаційних технологій розробки, виготовлення (копіювання), розповсюдження та обміну навчальними елементами;

 •  навчальні елементи можуть використовуватися не тільки для модульного навчання, а й для традиційної системи навчання. Вони також легко адаптуються для навчання з використанням комп'ютерної техніки, відкритого та заочного навчання;

 •  цей тип навчального матеріалу може бути ефективно використаний в сфері підвищення кваліфікації кадрів робітничих професій;

 •  навчання в індивідуалізованій формі підвищує активність тамотивацію слухачів;

 •  безпосередня участь спеціалістів системи професійно-технічної освіти у розробці навчальних елементів дозволяє наблизити навчання до реальності та ситуаційних тенденцій розвитку ринку праці;

 •  спрощується завдання підтримання дидактичних матеріалів на рівні технічного прогресу, оскільки в разі необхідності навчальні елементи можна легко виправити, замінити або підготувати додаткові. Це значно складніше зробити, користуючись підручниками;

 •  можливість досягнення єдиних стандартів навчання, незалежно від місця чи регіону, де воно здійснюється;

 •  підприємствам, роботодавцям та службі зайнятості легше ніж при масових випусках груп працевлаштувати тих, хто завершує навчання за модульною системою, яка забезпечує рівномірний і постійний їх випуск з навчальних закладів (2,45-48).

Необхідно відмітити, що реалізація переваг модульної системи навчання є не спонтанним процесом. Цей процес дуже тісно пов'язаний також з рядом обєктивно існуючих проблем, які потребують свого вирішення.

Але перехід на прогресивну модульну систему підготовки кадрів не пов'язаний з якимось незборимими труднощами. Йдеться про забезпечення системного творчого підходу до впровадження нової сучасної технології навчання , в основі якого лежать перевірені практикою країн з розвинутою ринковою економікою тенденції розвитку професійної освіти.

Отже підсумовуюче все вищевикладене, можна зробити наступні висновки: модульна система професійного навчання – це життєздатна методологія, як і для професійної підготовки спеціалістів, так і для перепідготовки незайнятого населення, яка відзначається гнучкістю з огляду на можливості її позитивного впливу на регулювання ринку праці, ефективністю, з погляду зниження вартості та підвищення якості навчання, доступністю з погляду можливості засвоєння її основних особливостей педагогічними кадрами. Методологія МТН є універсальною і без суттєвих змін може бути широко адаптована до умов України, до того ж її роль та значення будуть зростати в міру зміни економічної кон'юнктури на краще.

Література

 1. Аніщенко В. Модульне навчання. Концепція Міжнародної Організації Праці// Професійно-технічна освіта.-1999.-№1.-С.21-23.

 2. 2. Модульна система професійного навчання: концепція, методика, особливості впровадження: Навчально-методичний посібник / В.С. Плохій, А.В. Казановський. - Видавничий центр КТ " Київська нотна фабрика", 2000.-284с.

 3. 3. Нові технології навчання: Науковий методичний збірник. Випуск 24. - К.:ІЗМН, 1998.-200с.


 
 

Цікаве

Загрузка...