WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Модульна система професійного навчання - Реферат

Модульна система професійного навчання - Реферат

Реферат на тему:

Модульна система професійного навчання

На межі тисячоліть виразно проявляються особливості соціально-економічного розвитку суспільства, технічного прогресу, екології, розуміння їх глобального характеру і необхідності колективного вирішення. До таких насущних проблем найперше можна віднести проблему "виживання" в конкурентній боротьбі за ринки збуту продукції та послуг, подолання масового безробіття, розвиток трудових ресурсів і підтримка на належному рівні професійно-кваліфікаційного складу працюючого населення .

Нові інформаційні технології і викликані ними прискорення комунікацій, стали важливим фактором в глобалізації виробництва, інтеграції фінансових ринків та поглиблення конкуренції на світових ринках (2,5).

Сучасному етапу розвитку суспільного виробника притаманне зростання ролі людського фактору. Знання, досвід та вміння їх використовувати в господарські діяльності набувають першочергового значення.

Загальновідомо, що безперервний, регульований приплив кваліфікованих робітничих ресурсів завжди був і буде однією з найважливіших, невід'ємних умов економічного розвитку суспільства. Світовою економікою давно доведено, що професійно-технічне навчання вже само по собі є капіталовкладенням, оскільки якість і рівень стандартів товарів, продукції та послуг значною мірою залежить від кваліфікації відповідного персоналу.

Зміни в технології і організації виробництва призвели до серйозних змін в попиті на робочу силу. Від неї вимагається здатність до швидкого освоєння професії на виробництві та адаптації до технологічних і організаційних нововведень. І хоч рівень кваліфікації робочої сили при цьому може і не стати вищим, сама здатність швидко їх освоїти і продуктивно використати вимагає високого рівня відповідальності і компетентності, що притаманно висококваліфікованими робітниками.

Таким чином, підготовка до випуску нової конкурентноспроможної продукції супроводжуються формуванням інноваційних вимог до робочої сили. Від робітників сьогодні очікується вміння працювати єдиною командою, оперативно реагувати на запити споживачів, гнучкість в розумінні своїх функціональних обов'язків, участь у прийняті рішень тощо (2,7).

З метою швидкого реагування на зміни у кваліфікаційній структурі попиту на робочу силу потрібні якнайбільш гнучкі, швидкі і надійні технології навчання, які при оптимальних витратах забезпечать гарантовану якість підготовки. Саме якість підготовки дає можливість випускнику сподіватися на одержання робочого місця. Відомо, що приватні підприємства вже давно дійшли такого ступеня визначення фахівця, коли перш за все оцінюються його професійні можливості. Можна впевнено сказати, що й державні підприємства будуть все більше цікавитися, насамперед, фаховим рівнем працівника.

На жаль, нинішня система професійно-технічної освіти залишається досить негнучкою і такою, що не в змозі гарантувати високої якості підготовки. В ній досить великою мірою переважають інерція та інертність попередніх часів, коли позбавлене здорової конкуренції виробництво не мало потреби у випуску конкурентноспроможної продукції, а тому не було зацікавлене у високоякісних фахівцях. Справа в тому, що програми професійного навчання, які використовуються й сьогодні, були складені досить давно, мають жорстку семестрову форму, потребують багато часу для навчання і не можуть бути зміненими у зв'язку з потребами ринку, який перебуває у постійному русі (1,21).

Поява гнучкої технології професійного навчання з високим рівнем адаптації до швидкоплинних процесів на ринку праці була викликана потребою в динамічній і радикальній зміні професійно-кваліфікаційного складу робочої сили в країнах з перехідною економікою. Практика свідчить, що в більшості країн, які розвиваються, в економіці створюється не більше 10 відсотків робочих місць для працівників, які поступають з ринку праці. Решта вимушена шукати альтернативні можливості зайнятості, зокрема в сфері індивідуальної трудової діяльності, розвитку власного бізнесу, тощо. У цих умовах спроможність виконувати робітничі завдання в різних професійних сферах виступає важливою передумовою швидкої адаптації безробітних до умов ринку праці. Тому й навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів повинні бути гнучкими, стислими, мати багатоцільову спрямованість. Саме така система професійної освіти здатна вчасно забезпечити потреби виробництва в робочій силі в потрібній кількості та в потрібному місці, сприяти розв'язанню проблеми зайнятості населення.

Відтак, система професійного навчання має бути спрямована на забезпечення відповідності професійно-кваліфікаційного складу робочої сили, яка виходить на ринок праці, профілю компетентності робітників, потрібних роботодавцеві саме в даний момент. Це можливо лише за умови, колидля будь-якої професії (посади) є програма підготовки, яка точно її відповідає.

Прагнення реалізувати цей принцип на практиці стало головним поштовхом для творчого пошуку відповідної навчально-педагогічної технології, яка б задовольнила дві умови: по-перше, забезпечувала б підвищення ефективності професійної підготовки; по-друге, давала б змогу звести до мінімуму період між втратою попереднього робочого місця і отриманням нового, завдяки відповідності набутого в результаті професійного навчання профілю компетентності попиту на ринку праці. На початку 70-х років, намагаючись оптимізувати систему професійного навчання, Міжнародна Організація Праці почала власні дослідження, спрямовані на розвиток високомобільних гнучких навчальних технологій, які могли б легко адаптуватись до місцевих умов та швидких змін економічної кон'юнктури.

З цією метою була використана модульна методика, трансформована в"Модулі трудових навичок", яка з часом стала відома під назвою"Система МТН". Області застосування МТН - методики навчання:

  •  система професійної освіти всіх рівнів;

  •  навчання і перенавчання незайнятого населення;

  •  підготовка персоналу на виробництві;

  •  навчання з метою сприяння розвитку самозайнятості.

Ноу-хау методики заключається в стандартизованому, детально розробленому методі проектування програм і навчальних елементів для МТН - навчання.

В основу професійної підготовки за методологією МОП покладені такі концептуальні підходи та керівні принципи:

  1. 1. Професійна підготовка повинна бути тісно пов'язана з зайнятістю та ситуацією на ринку праці, тобто, вона має забезпечувати оволодіння набором трудових навичок та знань, необхідних слухачам для конкретної роботи.

  2. 2. Професійна підготовка має базуватись на систематичній оцінці потреб у підготовці, як на макро- так і на мікрорівнях. Макрооцінка повинна брати до уваги динаміку економіки та визначення секторів/підсекторів зі зростаючими потребами у кваліфікованій праці. Мікрооцінка повинна базуватись на аналізі потреб у підготовці кадрів для підприємств/організацій у рамках пріоритетних секторів та місцевих ринків праці.

  3. 3. Впровадження модульного підходу покликане сприяти розвитку гнучкої організації професійної підготовки як альтернативи традиційній системі щодо термінів та змісту підготовки, на основі розробки, підготовки та впровадження різних типів програм професійної підготовки, включаючи підвищення кваліфікації та перепідготовку.

  4. 4. Впровадження системи МТН має підвищити ефективність професійної підготовки шляхом втілення спеціально спланованих та розроблених навчальних елементів та інструктивних матеріалів, орієнтованих на слухача, які надають можливість самостійно навчатися, здійснювати індивідуальну підготовку, підвищують відповідальність з боку слухача за процес навчання, поліпшуючи зміст навчання і забезпечуючи його відповідність стандартам професійної підготовки незалежно від місця навчання.

  5. 5. Підхід до навчання за методологією МТН повинен бути легким стосовно адаптації до конкретних умов у будь-якій країні і придатним для використання як у навчальних закладах, та в системі підготовки кадрів на підприємстві, так і для цільової підготовки, пов'язаної з освітніми, соціальними та економічними проблемами.

  6. 6. Втілення модульної системи навчання має сприяти більш ефективному використанню фінансових ресурсів, спрямованих на професійну підготовку спеціалістів.

Принциповою особливістю модульної системи професійного навчання є інноваційна концепція, яка докорінно змінює сам підхід до його організації.

Якщо при традиційні системі зміст навчального матеріалу з конкретної професії ділиться на предмети, розділи, теми, що диктується логікою навчального процесу, і теорія досить чітко відокремлена від практики, то в модульній системі, своєрідними дозаторами навчального матеріалу виступають конкретні трудові навички, якими повинен оволодіти слухач для здобуття професії. Їх складність та значимість для професійної діяльності і визначають особливості компонування матеріалу в навчальному елементі - спеціально розроблюваному дидактичному матеріалі, спрямованому на оволодіння конкретною трудовою навичкою. До того ж, теоретичні знання органічно вплітаються в навчальний процес і даються лише в тому обсязі, який необхідний для засвоєння трудових навичок. Отже, йдеться про оволодіння системою трудових навичок, які складають основу професійної діяльності.


 
 

Цікаве

Загрузка...