WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Інноваційні технології у підготовці військового фахівця - Реферат

Інноваційні технології у підготовці військового фахівця - Реферат

Реферат на тему:

Інноваційні технології у підготовці військового фахівця

Концептуальними основами розвитку та реформування Збройних сил України до 2005 року, Концепції розвитку військової освіти в Україні передбачається підготовка в системі військової освіти фахівців усіх рівнів та ланок військового управління з творчим мисленням, здатних пізнавати об'єктивні закони і закономірності природи і суспільства через самостійне конструювання і вирішення навчально-наукових проблем, прийняття рішень, керування особовим складом та бойовою технікою в складних навчально-бойових умовах сучасного бою. Це передбачає набуття ними знань, навичок та умінь діяти за загальносвітовими напрямками розвитку військової сфери (військове мистецтво, інформатика, лазерна техніка, нові матеріали, біотехнології та ін.), а також за якісно новими воєнно-технічними пріоритетами, що не мають аналогів в світовій практиці, і здатних забезпечити надійну обороноздатність і національну безпеку Української держави, створення якісно нових зразків бойового озброєння і техніки.

Сучасні особистісні орієнтовані педагогічні технології є тим засобом, що, на нашу думку, ефективно допомагає сформувати творчий потенціал військових фахівців, підвищити якість їх підготовки до майбутньої професійної діяльності. В психолого-педагогічній літературі за останній час цій проблемі приділяється значна увага (4; 7; 8).

Найбільш актуальними інноваціями, на наш погляд, є сучасні технології навчання, у тому числі й інформаційних, застосування яких ґрунтується на таких положеннях:

– орієнтація цілей вищої військової освіти з на розвиток особистості та її здібностей до військово-професійної, соціально-інноваційної та науково-технічної діяльності;

– оновлення змістовного компоненту підготовки військових фахівців;

– оптимізація військового навчального процесу, його спрямованість на досягнення мети підготовки спеціалістів з оптимальними затратами сил суб'єктів цього процесу, коштів, ресурсів і одночасним досягненням високої якості їх знань, умінь та навичок творчої діяльності;

– зміщення акцентів з процесу викладання, особливо на старших курсах, на процес самостiйного учіння майбутніх військових фахівців, засвоєння ними знань і досвіду під керівництвом викладача на основі збільшення аудиторної та позааудиторної самостійної роботи курсантам, що дозволить майбутнім військовим фахівцям разом з професорсько-викладацьким складом брати участь в діяльності провідних наукових військово-технічних шкіл, а учіння зробити творчим процесом;

– всебічне навчально-матеріальне, комп'ютерне та дидактичне забезпечення,

– ефективна діагностика та контроль.

Загальними пріоритетними напрямками розвитку таких технологій, що сприяють формуванню творчої особистості військового фахівця, мають бути:

– створення педагогічних умов для творчості;

– звільнення тих, хто навчається, від надмірної регламентації дій, шаблонів;

– запровадження системи самостійного оволодіння знаннями, особистісно-орiєнтованого навчання;

– розробка навчальних завдань на достатньому рівні складності;

– збільшення питомої ваги занять з розвитку аналітико-прогностичного мислення; застосування ігрового, ситуативного та віртуального моделювання; поширення комунiкативно-діалогічних видів та форм організації навчального процесу;

– всебічне інформаційне, комп'ютерне, матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців (6, 16-17).

В системі військової освіти накопичено чималий досвід застосування інформаційних комп'ютерних технологій. З їх допомогою продуктивно вирішується ряд задач. По-перше, здійснюється пошук інформації через автоматизовані інформаційно-пошукові системи в інтересах усіх суб'єктів навчального процесу. По-друге, оптимізується процес підготовки військових фахівців за допомогою розробки та застосуванні відповідних програмних продуктів. По-третє, інтенсифікується виконання воєнно-наукових розрахунків, які, як відомо, у дослідників, конструкторів, командирів, інженерів забирають майже третину робочого часу; при цьому можливими є помилки в обчисленнях, які можуть привести до надзвичайно важких наслідків у військовій сфері; виконання ж розрахунків за допомогою ЕОТ здійснюється набагато швидше і практично без помилок, гарантує економію часу на творчий пошук. По-четверте, сучасні інформаційні технології дозволяють здійснювати автоматизоване оформлення мап, завдань, креслень, різноманітної документації, на що, за деякими оцінками, у військових спеціалістів витрачається біля 20% робочого часу; завдяки ж застосуванню ЕОТ цi терміни скорочуються в десять і більше разів. По-п'яте, вирішуються проблеми створення динамічних моделей систем різного призначення та оцінки їх функціонування.

Формування творчої особистості військового фахівця відбувається, в першу чергу, в умовах організованого навчального процесу. Цьому повинні сприяти організаційні форми занять. Важливим тут є переосмислення технології проведення усіх без винятку видів занять, застосування інноваційних підходів. Професійно-творча підготовка майбутніх військових фахівців стає більш реальною і цілеспрямованою, коли застосовуються не репродуктивні, а проблемні технології, основою для яких слугує моделювання навчально-бойових дій та ситуацій, повсякденної діяльності, їх розгляд , аналіз та оцінка, проведення семінарів, дискусій, "мозкових штурмів", проблемно-діалектичне вивчення фундаментальних та військово-технічних дисциплін, що дозволяє курсантам і слухачам побачити предметні і соціальні аспекти процесу їх майбутньої професійної діяльності, ту систему відносин і проблем, які характерні для Збройних сил України. Проблемні технології створюють обстановку реальної практики розв'язання конкретних воєнно-технічних задач, і ставлять курсантів в реальну роль спеціалістів майбутнього посадового призначення, дозволяють їм самостійно i творчо засвоювати необхідні знання, приймати обґрунтовані рішення, уміти брати на себе відповідальність за їх виконання та наслідки (6, 18).

Важливою тенденцією інноваційних дидактичних пошуків є поєднання різних видів надпредметної навчальної діяльності не лише в процесуальних виявах, як способи вибудови учiння, але i в змістовному, тобто як об'єкти засвоєння, опанування (вiд дослідницького учіння – до учіння досліджень, вiд учiння через дискусiю – до учiння дискусiї тощо) (5, 5).

На нашу думку, найбільш ефективними складовими технологій навчання в системі вищої військової освіти є такі методи активного навчання, як проблемно-пошукові, ігрове моделювання та проектування, застосування віртуальних методик, аналіз конкретних ситуацій, розв'язання ситуаційних проблем і задач, самостійна пізнавальна діяльність, спрямованість на реальне курсове і дипломне проектування.

Для впровадження інноваційних технологій в підготовці військового фахівця на кафедрі автоматизованих систем управління (АСУ) Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка розроблені автоматизовані навчальні програми (АНП), які імітують роботу комплексу засобів автоматизації 86Ж6.


 
 

Цікаве

Загрузка...