WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Критерії оцінки особистості викладача, що управляє процесом формування стійкого пізнавального інтересу студентів - Реферат

Критерії оцінки особистості викладача, що управляє процесом формування стійкого пізнавального інтересу студентів - Реферат

У нашому експерименті для створення такого психологічного стана студентів ми постаралися створити взаємовідносини творчого співробітництва між студентами і викладачем, усередині студентського колективу.

У процесі формуючого експерименту нами були використані найрізноманітніші форми колективної й індивідуальної роботи з урахуванням прогресивних технологій викладання іноземної мови у ВУЗі аж до створення студентського Шекспирівського театру. Важливу роль в експерименті грала особистість викладача як носія позитивно пофарбованого емоційного заряду. Навчальні ігри (аспектні, видоречові, для навчання спілкуванню (4, 21) ми використовували систематично як засіб мотивації визначеної навчальної діяльності студентів (аудіювання, говоріння, спілкування, читання, написання) і як оптимальний засіб впливу на емоційно-вольову сторону особистості студентів . Імітаційно - моделюючі ігри обов'язково були педагогично спрямованими, контекстними (3, 18). Постійне доцільне застосування на заняттях музики й аудіо- і видео- матеріалів мало своєю ціллю створити позитивний емоційний фон. Необхідною умовою проведення експерименту було постійне вивчення викладачем індивідуальних особливостей студентів для здійснення індивідуального підходу і створення ситуації особиттістьної значимості утримання навчання для кожного студента.

Наша робоча гіпотеза полягала в такому: наявність взаємовідносин творчого співробітництва між викладачем і студентами в процесі учбово- фахової діяльності сприяє створенню позитивно - пофарбованого емоційного відношення до процесу учбово - фахової діяльності у студентів , росту потреб пізнання, росту гностичних емоцій і на цій основі - формуванню стійкого пізнавального інтересу.

Експеримент проводився на базі факультету романо-германської філології Маріупольского гуманітарного інституту протягом чотирьох навчальних семестрів у процесі учбово-фахової діяльності на заняттях по дисциплінах "Практична граматика англійської мови" (2 курс) і "Історія англійської мови" (3 курс).

Нами було проведено професіографичне дослідження на основі адаптованої нами методики А.К.Щедріної (12, 102).

Студентам були запропоновані анкети, у яких були перераховані такі особисті і фахові якості :

- глибоке знання свого предмета;

- особиста чарівність;

- закоханість у людей (альтруїзм як спрямоване поводження): уміння доступно, але на високому рівні трудності організувати засвоєння студентами самого складного навчального матеріалу; красномовство:

- чемна форма обертання;

- повага до особистості студента:

- уміння розташувати до себе аудиторію, зацікавити її тим, що цікаво самому:

- широка ерудиція;

- науковість;

- володіння сучасними технологіями;

- доброзичлива атмосфера;

- висока культура поводження спілкування;

- самостійність суджень, наявність власної позиції;

- знання вітчизняної і закордонної культури, музики, живопису.

Вивчення позиції студентів по названих вище питаннях здійснювалося на протязі всього експеріменту. На першому етапі ми запропонували студентам об'єднати у групи ті якості особистості викладача, що вони вважають найбільше взаємозалежними.

На другому етапі - розподілити ці групи якостей по ступені значимості для формування інтересу.

Проведений аналіз дозволив скласти таку ієрархічну таблицю кращих якостей викладача, що управляє процесом формування стійкого пізнавального інтересу студентів до дисципліни "англійська мова".

 1. Закоханість у свій предмет, глибокі знання свого предмета в сполученні із широкою ерудицією і справжньою науковістю.

 2. Уміння доступно, але на високому рівні трудності організувати засвоєння студентами самого складного матеріалу; володіння, сучасними технологіями викладання в сполученні з доброзичливою атмосферою.

 3. Закоханість у людей, висока культура поводження і спілкування; відношення до студента як до особистості, повага до особистості студента.

 4. Уміння розташувати до себе аудиторію, зацікавити її тим, що самому цікаво. Особиста чарівність викладача. Наявність власної позиції.

 5. Знання не тільки вітчизняної, але і закордонної культури, музики, живопису.

Отримані результати дозволили зробити висновок про те, що головними якостями особистості викладача, що впливають на формування стійкого пізнавального інтересу студентів , є , у першу чергу, такі: 1) глибокі знання і закоханість у свій предмет; 2) закоханість у людину і володіння технологіями в такій мірі, щоб захопити студентів пізнаннями іноземної мови.

У нашому експерименті ми намірено не торкали проблеми дистанції між викладачем і студентами, тому що , на нашу думку поняття "закоханість у людину", "повага до особистості студента", "висока культура поводження спілкування" припускають дотримання єдності "потрібної дистанції" і теплих "людських відношень "(12, 106), що , на думку вчених, є найкращою умовою для педагогічного процесу.

Досліджуючи надалі проблему впливу особистості викладача англійської філології на формування стійкого пізнавального інтересу студентів ми вважаємо за доцільне вивчити також аспект, що розкриває залежність пізнавальних інтересів студентів від уміння викладача використовувати в учбово-фаховій діяльності зв'язку з країною досліджуваної мови (обмін кореспонденцією, пресою , візитами і т.д.).

Література

 1. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

 2. Бабанский Ю.К. Педагогика. М., Просвещение, 1988.

 3. Вербицкий А.А. Теория и практика контекстного обучения в ВУЗе. М., 1984.

 4. Деркач А.А., Щербак С.Ф. Педагогическая эвристика. М., 1991.

 5. Додонов Б.И. Эмоции как ценность. М., 1978.

 6. Еипович К.Б. Подготовка студентов к управлению учебно-воспитательным процессом по иностранным языкам в школе как средство формирования их социальной активности. М., 1985.

 7. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Ростов н/Д., 1997.

 8. Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке. М., 1985.

 9. Кон И.С. Открытия "Я". М., Политиздат. 1978.

 10. Китайгородская Г.А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. М., Высшая школа. 1986.

 11. Maley A., Duff A. Drama techniques in language learning. М.,1981.

 12. Методология и методы исследования проблем педагогики высшей школы. Тюмень, 1980.

 13. Орієнтований зміст виховання в національній школі. К.,1996.

 14. Писаренко В.И., Писаренко И.Я. Педагогическая этика. Минск. Народная асвета.1986.

 15. Психолого-педагогические основы профессионального воспитания и самовоспитания студентов университета. Донецк, ДонГУ, 1986.

 16. Психология. Словарь. М.,1990.

 17. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам. М.,1991.

 18. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. М., 1988.


 
 

Цікаве

Загрузка...