WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Сучасні технології підготовки спеціаліста математика в педуніверситеті - Реферат

Сучасні технології підготовки спеціаліста математика в педуніверситеті - Реферат

Модульно-рейтингова система навчання (1, 19). Модульна організація змісту навчальної дисципліни не є механічним перенесенням розділів програми до навчальних модулів, оскільки вимагає глибокої, аналітичної роботи над змістовим наповненням дисципліни, структурування її як системи, а не довільного конгломерату наукової інформації (1, 23). Не всі навчальні дисципліни можна і треба "модулювати". Модульне навчання – процес засвоєння навчальних модулів в умовах повного дидактичного циклу, який включає мету і завдання, мотивацію на якісне засвоєння, зміст (навчальний модуль), методи і форми прямої, опосередкованої та самостійної навчально-пізнавальної діяльності, корекцію, самооцінювання і оцінювання результатів засвоєння знань, умінь та навичок, що входять до його структури (1, 21). Модуль навчальної дисципліни – це не просто її частина (тема чи розділ), а інформаційний вузол, який у свою чергу є одиницею, що уніфікує підхід до структурування цілого на частини, тобто на окремі модулі. Модуль має складну структуру: сюди входять мета його цілісного засвоєння, завдання по оволодінню кожним елементом, змістове наповнення та результати (1, 23). Результати засвоєння знань в умовах застосування модульної технології навчання можуть оцінюватися як традиційно, так і за рейтинговою системою. Рейтинг – комплексний кількісний показник, який враховує здобуття студента в усіх видах занять і самостійної роботи з конкретної дисципліни протягом семестру, навчального року і всього періоду навчання. Рейтинг студента – індивідуальний числовий показник інтегрального оцінювання його досягнень (1, 34). Досвід викладання вищої математики в технічному університеті першим автором за модульно-рейтинговою системою навчання дає підставу стверджувати, що творчий підхід до процесу навчання за цією системою, з поєднанням багаторівневого подання матеріалу (9, 1-612), активізує роботу студентів, стимулює їх пізнавальну діяльність, спонукає до співпраці викладача і студента. Проте діючі навчальні плани підготовки спеціаліста з 42-ох або 36-ти годинним навантаженням не дозволяє в повній мірі використати всі можливості модульно-розвивального навчання (17, 94-120). Так, наприклад, на аудиторну роботу студентів денної стаціонарної форми навчання вищих закладів США відводиться від 20 до 35 % загального навчального часу, решта навчального часу планується як самостійна робота (12, 165).

Не можна розглядати питання технології навчання повним, не проаналізувавши навчальних планів спеціальностей "математика та основи інформатики", "математика та основи економіки" і матеріально-технічну базу педагогічних закладів та шкіл України. За діючим державним навчальним планом однієї з найпрестижніших спеціальностей "математика та основи інформатики" навчання математики і інформатики завершується на 3-му курсі, а державні екзамени здаються на 4-му або на 5-му курсі. На сучасний курс інформатики відводиться 292 години на 180 тижнів навчання. Крім того, необхідно врахувати офіційні дані стану комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл України, опублікованих за 1997-1998 навчальний рік Інститутом змісту і методів навчання: 11 тисяч шкіл України ( 50%, усіх шкіл 21 330), у тому числі понад 4,5 тисяч середніх (30%) (їх по Україні 11 623), не мають жодного комп'ютера (7, 3). Якщо врахувати, що більша частина студентів периферійних ВНЗ – це випускники сільських шкіл, то ці цифри ще вищі.

Підводячи підсумок, можна зробити висновок, що застосування новітніх технологій у навчальному процесі дозволяє активізувати роботу студентів, розвивати їх творчі здібності. Про те, що перевантаження в процесі навчання не дає користі, писав ще К. Ушинський: "Учень – це не посудина, яку слід наповнити, а факел, який треба запалити". Про освіту стисло сказав Макс Лауе: "Освіта є те, що залишається, коли вивчене забуте". Отже, необхідно давати ту освіту студентам, яка залишається з ними надовго.

Література

  1. Бондар Володимир. Теорія і практика модульного навчання у вищих закладах освіти (на матеріалі дидактики). //Освіта і управління. - 1999. - №1. – С.19-41.

  2. Глинська М.Л. Шляхи вдосконалення роботи вчителя інформатики. //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - №4. – С.12-14.

  3. Дорошенко Ю.О. Створення Web-сайта для мережі Інтернет. //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1999. - №4. – С.25-30.

  4. Жебровський Б.М., Ломаковська Г.В. Інформатизація навчального процесу столиці: крок у ХХІ століття. //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1998. - №3. – С.3-6.

  5. Жовтяк І.В., Абрамчук Н.М. Курс лабораторних робіт: Windows 95, Word 97. Посібник для користувача. – Вінниця: Педуніверситет, 2000. – 69с.

  6. Зязюн І.А. Сучасні технології професійної підготовки особистості в умовах неперервної освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми професіональної підготовки практичних психологів". //Додаток №10(15) до наукового журналу "Персонал". - 2000. - №5(59). – С.3-10.

  7. Костюк І.Т., Пилипчук А.Ю. Стан комп'ютеризації загальноосвітніх шкіл України в 1997/98 навчальному році. //Комп'ютер у школі та сім'ї. - 1998. - №2. – С.3-5.

  8. Кудрявцев Л.Д. Современная математика и ее преподавание. М.: Наука, 1985. – 167с.

  9. Липман Берс. Математический анализ. М.: "Высшая школа", 1975 – Т.1.- 519; Т.2.- 544с.

  10. Пидкасистый П.И., Тыщенко О.Б.. Компьютерные технологии в системе дистанционного обучения. //Педагогика. М.; - 2000. - №5. – С.7-13 .


 
 

Цікаве

Загрузка...