WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Програмні засоби навчального призначення: особливості розробки, дидактична доцільність застосування, їх функціональне призначення і типологія - Реферат

Програмні засоби навчального призначення: особливості розробки, дидактична доцільність застосування, їх функціональне призначення і типологія - Реферат

Інструментальні програмні засоби (ІПЗ) прикладного призначення можна розділити на наступні основні види:

1. Інструментальні системи, призначені для розробки автоматизованих засобів або систем контролюючого, консультуючого, тренінгового призначення, що дозволяють звести до мінімуму "паперове" подання навчального матеріалу, замінюючи його "екранним".

2. Авторські програмні системи, призначені для конструювання програмних засобів (систем) навчального призначення.

3. Системи комп'ютерного моделювання (демонстраційного, імітуючого).

4. Програмні засоби з убудованими елементами технології навчання, що включають як предметне середовище, так і елементи педагогічної технології для її вивчення.

5. Інструментальні програмні засоби, що забезпечують здійснення операцій з систематизації навчальної інформації на основі використання системи обробки даних (наприклад, інформаційно-пошукові системи, навчальні бази даних з різних галузей знань).

6. Експертні системи навчального призначення як засіб подання знань, призначені для організації діалогу між користувачем і системою, здатною за вимогою користувача представити хід міркувань при вирішенні того або іншого навчального завдання у виді, прийнятному для учня.

Предметно-орієнтовані програмні середовища дозволяють здійснювати моделювання досліджуваних об'єктів або їхніх відношень у певному предметному середовищі (при необхідності, не відображаючи об'єктивну реальність); за їх допомогою звичайно організується навчальна діяльність із моделями, що відображають об'єкти, закономірності деякої предметної області.

Програмні засоби, призначені для формування культури навчальної діяльності, інформаційної культури на основі застосування системи підготовки текстів, електронних таблиць, графічних і музичних редакторів або інтегрованих систем їхнього комплексного використання.

Програмні засоби, призначені для автоматизації процесу обробки результатів навчального експерименту, у тому числі що вимірюють і контролюють програми для датчиків, які дозволяють одержувати, записувати і візуалізувати інформацію про процеси, що реально протікають.

Керуючі ПЗ, мета яких – керування діями реальних об'єктів.

Навчальні середовища програмування, призначені для початкового навчання навичкам програмування і формування основних компонентів алгоритмічного і програмістського стилю мислення.

ПЗ, що забезпечують виконання деяких функцій викладача. Ці ПЗ звичайно видають команди, що стосуються роботи на комп'ютері, вказівки про припинення роботи, про виконання перевірки, про необхідність модифікації інформації, про одержання додаткових даних, про обговорення ходу роботи.

Сервісні програмні засоби, що забезпечують комфортність роботи користувача (автоматизація процесу контролю результатів навчання, генерування і розсилання організаційно-методичних матеріалів, завантаження і передача ПЗ по мережі, керування процесом навчання).

Ігрові ПЗ, що є засобом, який забезпечує різні види ігрової й навчально-ігрової діяльності.

Крім поданої вище типології ПЗ за функціональним призначенням, можлива і доцільна типологія ПЗ також за методичним призначенням.

Методичне призначення кожного типу ПЗ відбиває методичну ціль (або цілі) його використання в процесі навчання і ті можливості ПЗ, реалізація яких інтенсифікує навчальний процес, переводить його на якісно більш високий рівень. Доцільність проведення такої типології ПЗ викликана низкою обставин, із яких основними є необхідність: а) вибору викладачем, методистом потрібного ПЗ із наявних або запропонованих; б) порівняння ПЗ у рамках одного типу для добору найкращого; в) створення ієрархії ПЗ за складністю і трудністю; г) орієнтування користувача в множині наявних ПЗ різного методичного призначення.

Методичні цілі використання ПЗ навчального призначення. Назвемо найбільш значущі, з позиції дидактичних принципів методичні цілі, що найбільш ефективно реалізуються з використанням ПЗ:

1) індивідуалізація і диференціація процесу навчання (наприклад, за рахунок можливості поетапного просування до цілі по лініях різного ступеня складності і трудності;

2) здійснення контролю зі зворотним зв'язком, із діагностикою помилок (констатація причин помилкових дій того, кого навчають, і подання на екрані комп'ютера відповідних коментарів) результатів навчання і оцінкою результатів навчальної діяльності;

3) здійснення самоконтролю і самокорекції;

4) здійснення тренування в процесі засвоєння навчального матеріалу і самопідготовки учнів;

5) вивільнення навчального часу за рахунок виконання на ЕОМ трудомістких обчислювальних робіт і діяльності, зв'язаної з числовим аналізом;

6) комп'ютерна візуалізація навчальної інформації: по-перше, досліджуваного об'єкта (наочне подання на екрані ЕОМ об'єкта, його складових частин або їхніх моделей, а при необхідності – у всіляких ракурсах, у деталях, із можливістю демонстрації внутрішніх взаємозв'язків складових частин); по-друге, досліджуваного процесу (наочне подання на екрані ЕОМ даного процесу або його моделі, у тому числі схованого в реальному світі, а при необхідності – у розвитку, у часі і просторовому русі, подання графічної інтепретації досліджуваної закономірності вивчаємого процесу);

7) моделювання або імітація всіх досліджуваних об'єктів, процесів або явищ;

8) проведення лабораторних робіт (наприклад, з фізики, хімії) в умовах імітації в комп'ютерній програмі реального дослідження або експерименту;

9) створення і використання інформаційних баз даних, необхідних у навчальній діяльності, і забезпечення доступу до мережі інформації;

10) посилення мотивації навчання (наприклад, за рахунок образотворчих засобів програми або вкраплення ігрових ситуацій);

11) озброєння того, кого навчають, стратегією оптимального засвоєння навчального матеріалу;

12) розвиток певного виду мислення (наприклад, наочно-образного, теоретичного, фізичного);

13) формування вміння приймати оптимальне рішення або варіативні рішення в складній ситуації;

14) формування культури навчальної діяльності, інформаційної культури учня та вчителя.

Типологія ПЗ за методичним призначенням. На основі перерахованих методичних цілей використання ПЗ приведемо типологію за методичним призначенням:

1 Навчальні програмні засоби, методичне призначення яких – повідомлення суми знань, формування вмінь і (або) навичок навчальної і (або) практичної діяльності і забезпечення необхідного рівня засвоєння, який встановлюється зворотним зв'язком, реалізується засобами програми.

2 Програмні засоби (системи) – тренажери, призначені для відпрацьовування вмінь, навичок навчальної діяльності, здійснення самопідготовки. Вони звичайно використовуються при закріпленні раніше вивченого матеріалу.

3 Програми, призначені для контролю (самоконтролю) рівня оволодіння навчальним матеріалом, – контролюючі програмні засоби.

4 Інформаційно-пошукові програмні системи, інформаційно-довідкові програмні засоби, що дають можливість вибору і виводу необхідної користувачу інформації. Частіше всього їх методичне призначення – формування вмінь і навичок щодо систематизації інформації.

5 Імітаційні програмні засоби (системи), що представляють певний аспект реальності для вивчення його основних структурних або функціональних характеристик за допомогою деякого обмеженого числа параметрів.

6 Моделюючі програмні засоби довільної композиції, що дають у розпорядження учня основні елементи і типи функцій для моделювання певної реальності. Вони призначені для створення моделі об'єкта, явища, процесу або ситуації (реальних або віртуальних) з метою їхнього вивчення, дослідження.

7 Демонстраційні програмні засоби, що забезпечують наочне подання навчального матеріалу, візуалізацію досліджуваних явищ, процесів і взаємозв'язків між об'єктами.

8 Навчально-ігрові програмні засоби, призначені для програвання навчальних ситуацій.

9 Дозвільні програмні засоби, які використовуються для організації навчально-ігрової і просто ігрової діяльності учнів, що мають, як правило, ціллю розвиток уваги, реакції, пам'яті і т.д.

Аналіз практики розробки і використання ПЗ із метою навчання переконує в тому, що частіше всього вони мають змішане методичне призначення. Тому доцільна розробка ПЗ навчального призначення, що забезпечує реалізацію комплексу методичних цілей.

Література

  1. Бордовский Г.А., Извозчиков В.А. и др. Электронно-коммуникативные средства, системы и технологии обучения. –СПб.: Образование. 1995.

  2. Информационные технологии в системе непрерывного педагогического образования: Проблемы методологии и теории// Под ред. Проф. В.А.Извозчикова. –СПб.: Образование, 1996.

  3. Извозчиков В.А., Ревунов А.Д. Электронно-вычислительная техника на уроках физики в средней школе. –М.: Просвещение, 1989.

  4. Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании: дидактические проблемы; перспективы использования. –М.: Школа-Пресс, 1994.

  5. Свириденко С.С. Современные информационные технологии. М.: Радио и связь, 1989.


 
 

Цікаве

Загрузка...