WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Навчаюча комп’ютерна програма як засіб реалізації інтеграції знань - Реферат

Навчаюча комп’ютерна програма як засіб реалізації інтеграції знань - Реферат

Реферат на тему:

Навчаюча комп'ютерна програма як засіб реалізації інтеграції знань

Правильно організована навчально-пізнавальна діяльність учнів – це головне джерело розвитку їх пізнавальних інтересів,активності,самоорганізації та творчого мислення,забезпечення єдності інтелектуального й особистісного розвитку.

Підвищення теоретичного рівня шкільного курсу фізики,інтеграція знань,новітні засоби і форми навчання,гуманізація навчального процесу спонукають учителя до подальших пошуків можливостей застосування ЕОМ у навчальному процесі як стимулюючого та інтенсифікуючого чинника. Сучасні якісні комп'ютери і прикладні програми використовуються як засіб навчальної діяльності в усіх її видах(1,19). Створюються комп'ютерні програми для автоматизації обчислень,для програмованого навчання та контролю знань.

При роботі з ЕОМ створюється специфічний емоційний настрій,формується алгоритмічна культура (5,57).

Тривожним сигналом для вчителя є ситуація,коли школяр на практиці не може застосувати набуті знання,навіть у випадку їх осмисленого засвоєння.

Тут висновок один – школяра треба навчати практичному використанню набутих й умінь (4,127).

Передусім потрібно забеспечити різнобічне усвідомлення знань,а для цього необхідна їх інтеграція,позаяк учні бачать місце та роль кожного елемента знань у системі. Необхідно враховувати і процесуальний аспект інтеграції знань (2,257).Реалізувати інтеграцію знань доцільно шляхом залучення учнів до розв'язування своєрідних дослідницько-творчих задач - нестандарт- них задач,як кількісних,так і якісних.

Даючи учневі складну задачу,вчитель виявляє повагу до його розумових здібностей.А щоб в учня не з'явилось зневіри до своїх інтелектуальних сил, учитель повинен створити такі дидактичні умови,які підтримували б інтерес до задачі:привели б до власного бачення проблеми і забезпечували б розуміння ходу розв'язування задачі.

Доцільним є підхід,коли перед усім класом ставиться одна задача, а не-

обхідна допомога надається в індивідуальному порядку. Ця допомога може виражатися у вигляді навідного запитання,стимулюючої задачі чи прямої вказівки на виконання необхідної дії у залежності від глибини розуміння учнями проблеми і характеру затруднення. Все це легко здійснити, якщо в розпорядженні вчителя є комп'ютерний клас і відповідне програмне забезпечення(3,35).

Розглянемо приклад навчальної комп'ютерної програми типу "тренажер',в якій проводиться спілкування з учнем у діалоговому режимі,і прослідкуємо реалізацію інтеграції знань з фізики та математики при розв'язанні конкретної задачі.

Блок-схема програми подана на рис.2. У ній передбачається:

- надати необхідні теоретичні відомості,доповнені ілюстративним матеріалом;

- поставити перед учнями проблемну задачу;

- надавати дозовану індивідуальну допомогу;

- оцінити роботу учня.

Дана програма не має прив'язки до конкретної теми і може бути використана для проблемного вивчення будь-якого предмета. Не змінюючи основи структури програми,достатньо ввести в неї необхідний текст теоретичних відомостей,текст проблемної задачі чи запитання,текст вірної відповіді і допоміжних матеріалів.При цьому можлива зміна схеми виставлення оцінок у залежності від кількості,складності і трудності додаткових питань.

Розглянемо особливості функціонування цієї програми при використанні її для вивчення ізотермічного процесу в ідеальному газі.У теоретичній частині нагадується, що в системі координат ОVp ізотермічний (T=соnst) процес 1-2 (рис.1) зображається відрізком гіперболи p=νRT/V, де νRT=const.

При збільшенні об'єму газу від V1 до V2 газ виконує роботу A12 ,яка чи сельно дорівнює площі криволінійної трапеції 1-2-V2-V1 (рис.1).

Для повного розуміння даної теми необхідно встановити в свідомості учнів логічні зв'язки між формою графіка ізотермічного процесу і нюансами змісту цього процесу. Ці зв'язки можуть бути знайдені в ході розв'язування задач. Пропонуємо таку проблемну задачу ( її умова повідомляється після викладу теоретичної частини).

В ізотермічному процесі abca на відрізках ac і ba газ виконує роботу Аac=Aba,при цьому різниці тисків | pa –pc |=1 атм,| pb -pc|=3aтм, |pa-pb|=2 атм.Розмістіть pa ,pb ,pc на осі 0p.

В якості підтексту подається ідея розгляду залежності форми криволінійної трапеції,що є графічним образом виконаної газом роботи в ізотермічному процесі,від ординати найвищої точки цієї трапеції,а звідси висновок фізичного змісту: в ізотермічному процесі при виконанні газом однакових порцій роботи (Аac=Aba) втрата тиску–неоднакова (pa-pc≠pb-pa) і залежить від розміщення значень тиску на осі ординат.

Усвідомлення наявності цієї залежності повинно відбуватися в ході роз-в'язування проблемної задачі самостійно або з передбаченою в програмі допомогою,яка полягає в частковому виявленні підтексту.

П
ри первинному затрудненні в розв'язуванні задачі учень може повторно викликати на екран теоретичні відомості. Це не знижує оцінку в подальшому, бо не подана додаткова інформація.

Якщо ж рівень розуміння теоретичних закономірностей виявився достатнім,а учень все ще не зміг розв'язати задачу,то тут передбачено надати наступний рівень допомоги.Він полягає в постановці стимулюючої задачі,навідного питання чи прямої підказки.

У даній задачі доцільно,на наш погляд,дати підказку: pa –pc=1атм, рb –рc =3атм, pb –pa =2атм.

У випадку,якщо в учня все ще не виникла установка на ретельний аналіз числових даних (задача залишається нерозв'язаною) ,дається графічна підказка, яка полягає у відмітці місць для запису значень тиску (рис.4).

Як бачимо, при розв'язуванні проблематичних задач навідне питання не обов'язково повинно формулюватися в словесному вигляді.Виконати ту ж роль – задати потрібну орієнтацію розумовій діяльності учня- може і графічнезображення.Тоді навіть слабко підготовлені учні зможуть інтуітивно виявити зв'язок між розміщенням чисел відміток тиску і приростами тиску. Не кожен учень,що одержав вірну відповідь,повністю усвідомив використаний ним принцип.При відсутності розробленого алгоритму розв'язування проблеми для пошуку ідеї її розв'язування в учня вклячається дивергентне, інтуітивне мислення,засноване на сприйнятті цієї проблеми в цілому,і школяр може обгрунтувати відповідь без осмислення процесу її одержання.А це тим більш імовірно,що учень у меншій мірі відчуває залежність від комп'ютера, ніж від учителя,майже відсутня боязнь допустити похибку.Але далі повинно включатись ковергентне,аналітичне мислення – перевірка вірності відповіді. Щоб перевірити глибину розуміння,учням,які розв'язали задачу,пропону- ються додаткові питання.

Додаткове питання 1: При T=const у процесі ac маємо більшу чи меньшу зміну об'єму,ніж у процесі ba ?

Додаткове питання 2: При T=const у процесі ac маємо більшу чи меньшу висоту криволінійної трапеції,ніж у процесі ba ?

Оцінка виставляється в залежності від правильності відповіді і об'єму ви- користаної допомоги.Враховуючи право учня на помилку і фактор інтуіції, оцінку пропонуємо ставити в межах від "3' до "10'.

Таким чином,у даному випадку забезпечується:1)диференціація темпу за- своєння матеріалу в залежності від можливостей і підготовленості учнів; 2)ди- намічна зміна складності завдання.

Висновки. Як бачимо,навчальна комп'ютерна програма спроможна нада- ти суттєву допомогу вчителю і включити учнів в активну розумову діяльність.

Учителю відкривається можливість:

1. скомпенсувати дефіцит урочного часу на перевірку і поглиблення знань;

2. організувати активний процес інтеграції знань,в якому формується творче мислення учнів.

Учні легко мобілізуються до активної творчої роботи завдяки таким чин- никам,як:

1) можливість у спілкуванні з навчальною комп'ютерною програмою виявити і покращити свій рівень рефлексії;

2) незначна залежність – лише від комп'ютера;

3) простота тексту завдання і захоплюючий хід його розв'язування.

А нагородою вчителю й учням є та шалена радість учнів,що успішно роз- в'язали задачу,розкривши її підтекст (с.4) – вони збагнули,що зробили відкриття (хоч і суб'єктивне),і воно збагатить наукові знання з фізики,математики таінших наук. Отже,навчальна комп'ютерна програма – це вагомий засіб реалізації інтеграції знань та активізації навчального процесу.

Література

  1. Глушаков С.В.,Мельников Н.В. Персональный компьютер.Учебный курс. –Харьков:Фолио; М.:ООО "Издательство АСТ",2000. –520с.

  2. Козловська І. Теоретико-методологічні аспекти інтеграції знань учнів проф. техн. школи (дидактичні основи). –Львів:Світ,1999. –302с.

  3. Межуєв В.І.,Сергєєв О.В. Психологічні аспекти використання нових інформаційних технологій у навчанні основам фізики //Зб. наукових праць. Пед. науки.Вип. ІХ. –Херсон,1999. С.35-40.

  4. Остапчук М. Методичні особливості використання задач-оцінок у навчальному процесі при вивченні фізики //Зб.наукових праць.Пед. науки.Ч.ІІ.

  5. -Херсон,2000. С.127-132.

  6. Пономарьова В. Використання ЕОМ на уроках фізики //Фізика та астрономія в школі. –1/2000. С.57.


 
 

Цікаве

Загрузка...