WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі - Реферат

Методико-психологічні аспекти комп’ютерних технологій навчання в вищій технічній школі - Реферат

Реферат на тему:

Методико-психологічні аспекти комп'ютерних технологій навчання в вищій технічній школі

Сучасні комп'ютерні технології навчання (КТН) орієнтовані в основному на реалізацію тільки однієї компоненти навчального процесу й не охоплюють всієї низки питань з огляду ефективного засвоєння поданої інформації.

Навчальний процес — процес консервативний. На етапі переходу від "класичної" форми навчання до КТН важливим є збереження структури навчальної дисципліни, що має вагомий методико-психологічний аспект як для викладача так і для студента. Особливо це стосується формування КТН електротехнічного скерування. Слід також відзначити, що такі системи впливають на психологію викладача, вимагаючи від нього високої педагогічної кваліфікації при поданні навчального матеріалу (6, 34). Тобто такі технології — це не тільки сукупність програмних засобів, а й закладена структура навчального процесу, яку визначає викладач.

При використанні КТН доцільно користуватись класичним поділом подання інформації під час вивчення теоретичної дисципліни. Як показав певний досвід використання комп'ютерів у навчальному процесі (3, 162), тут необхідно враховувати такі психо-фізіологічні та педагогічні, дидактичні та інформаційні фактори:

 зчитування інформації вимагає великого психо-фізілогічного напруження, а тому тривалість зчитування має бути обмеженою;

 обсяг подаваної інформації поділяється на декілька екранів, що вимагає напруження асоціативної пам'яті.

Тому навчальна інформація повинна бути стислою, структурованою в певні модулі й водночас логічно зрозумілою та легкою до сприйняття. Процес навчання повинен бути динамічним, інтерактивним і створювати ілюзію в студента його керівної ролі.

Доцільним є вивчення дисципліни з використанням базового підручника (4, 8), що дозволяє зменшити обсяг теоретичного матеріалу на екрані комп'ютера. Слід підкреслити, що необхідною умовою успішного засвоєння матеріалу є попереднє студіювання підручника. Такий методичний підхід досить широко використовується педагогікою вищої школи більшості розвинутих країн. Закладена ідеологія навчання забезпечує засвоєння інформації окремими порціями з контролем знань на кожному етапі. Формування навчальної стратегії за таким принципом дозволяє зберегти традиційні методичні підходи, доповнюючи їх новими — "комп'ютерними". Таке поєднання значно розширює таких дидактичних засобів як наочність, проблемність, самостійність тощо, наповнюючи їх новими штрихами.

Наявність базового підручника в такій системі забезпечує студенту "психологічну сумісність" із комп'ютером, використовуючи останній не тільки для отримання інформації, але й для рівноцінного діалогу в структурі проблемного навчання. Зі сторони студента таке подання матеріалу є оптимальним й захоплює його графічними інтерпретаціями навчальної інформації та інтерактивною роботою. При цьому реалізується основна теза вищої школи, що студент повинен кваліфіковано генерувати ідеї та вміло їх захищати, а також вміти творчо мислити, з метою відшукання шляхів розв'язання поставленої задачі.

Враховуючи досвід формування технічного інтелекту в вищій школі, а також тенденції впровадження комп'ютерів у навчальному процесі (5, 104), доцільним є використання сучасних КТН в структурі навчально-методичних комплексів (НМК), основними компонентами якого є:

 друкований носій інформації — базовий підручник (БП);

 методико-дидактичний посібник (МДП);

 автоматизована система навчання (АСН).

Наявність БП в такій структурі забезпечує студентові зв'язок із "класичною" формою навчання, а також виконує роль основного (вербального) носія інформації. МДП орієнтований на образне представлення інформації та виконує функцію посередника між студентом і комп'ютером. При цьому він забезпечує йому "психологічну сумісність" із комп'ютером, а також адаптує студента для рівноцінного діалогу, як "рівний із рівним". Це психологічно налаштовує студента для опрацьовування навчального матеріалу за допомогою комп'ютерних технологій і вносить поняття образних уявлень при усвідомленні прочесів, що вивчаються. У такому комплексі КТН доцільно використовувати як багатофункційні автоматизовані системи навчання (АСН), котрі можуть використовуватися в одній із форм:

 — як потужна система підтримання навчального процесу;

 — як індивідуальна навчальна система з поетапною оцінкою знань;

 — як безсторонній екзаменатор;

 — як діалоговий довідник-консультант.

Виникає резонне запитання: "А чи використання комп'ютерних технологій навчання у формі АСН, як складової НМК, дозволить уникнути вище вказаних недоліків під час застосуванні комп'ютерів у формуванні інтелекту у вищій школі?" На нашу думку, безперечно, що так.

Адже процес навчання в вищій школі (формування технічного інтелекту) — це процес, де основними чинниками є Книга та Вчитель, котрі протягом віків були й залишаються понині незрівнянними формувачами інтелекту, особливо в вищий школі. Тому в такому НМК основна роль відводиться саме традиційному підручнику та викладачеві, який виконує управні та корегувальні функції. АСН, завдяки унікальним дидактичним можливостям комп'ютерних технологій, забезпечує поглиблене й ефективне засвоєння інформації, адаптуючи її до реальних умов. Це сприяє створенню певних образів і уявлень стосовно фізичних процесів чим і активізується пізнавальна діяльність студента. Водночас, спілкування з АСН, виробляє в студента довіру до автоматизованих систем як дослідження так і керування та навики роботи з ними (6, 48). Водночас виробляється здатність і готовність до творчого мислення — основного чинника формування інтелекту у вищих навчальних закладах.

Але зі сторони викладача-сценариста тут виникають проблеми. Як подати навчальну інформацію, як сформувати її в певні модулі, які елементи винести на самостійне опрацювання і, нарешті, як зацікавити студента в користуванні підручником? Особливо це стосується при поданні теоретичного матеріалу. В залежності від готовності студента такі модулі доцільно формувати за двома рівнями:

 1-й рівень орієнтований на поглиблене осмислення та систематизацію інформації відповідної теми;

 2-й рівень забезпечує ефективну пізнавальність шляхом подання інформації з відповідним наочним поясненням.

Психологічно важливим є вибір форми подання інформації та її обсяг. Безперечно, що краще опрацьовується та навчальна інформація, яка надходить через зорове сприйняття, формуючи при цьому образи та уявлення про процеси, що вивчаються. З огляду адаптивності технологій навчання та індивідуалізації навчального процесу необхідно враховувати психо-фізіологічні особливості кожного студента, що реалізується відповідною його моделлю (1, 17). Як показав досвід використання КТН першого покоління, доцільно використовувати три моделі суб'єкта, що навчається:

 перша модель, при якій студент засвоїв матеріал на основі базового підручника, а КТН використовує для опрацювання лабораторного практикуму;

 друга модель, при якій студент використовує КТН для опрацювання основних положень теоретичного матеріалу, семінарського та лабораторного практикумів;

 третя модель, при якій студент в діалоговому режимі вивчає теоретичний матеріал і опрацьовує семінарський та лабораторний практикуми.

Література

  1. Колос В.В. Адаптивные обучающие системы: основные характеристики и реализация. - В кн.: Проблемы внедрения компьютерных технологий в обучение. Сб. науч. тр./ К.: Ин-т кибернетики, 1992.- С. 15 – 21.

  2. Коруд В. Психологічні аспекти формування автоматизованих систем навчання.- В кн.: Україномовне програмне забезпечення: Матеріали IV-V Міжн. н.-пр. конф. УкрСОФТ, Львів: СП "БАК", 1995.- С.79-81.

  3. Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. – М.: Педагогика, 1988. – 192с.

  4. Перхач В., Коруд В., Сало В. Автоматизована система навчання "Теоретична електротехніка". Настанови викладачеві-сценаристу. – Львів: Вид–во ДУЛП, 1993.- 51с.

  5. Писаренко Л.Д., Недашковская Л.М.. Актуальные направления совершенствования автоматизированого обучения // Вестник Киев. политехн. ин-та. Радиотехника. - К.: Либідь.- 1994.- Вып.30.- С. 102-107.

  6. Психолого-педагогические основы использования ЭВМ в вузовском обучении / Под ред. А.В.Петровского, Н.Н.Нечаева. – М.: Изд-во МГУ. 1987. – 167 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...