WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження - Реферат

Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження - Реферат

Реферат на тему:

Засоби інформаційних технологій, їх практичні можливості, дидактична доцільність використання й упровадження

Під засобами інформаційних технологій (ІТ) будемо розуміти програмно-апаратні засоби й обладнання, які функціонують на базі мікропроцесорної, обчислювальної техніки, а також сучасних засобів і систем інформаційного обміну, що забезпечує операції щодо збору, продуціювання, накопичення, зберігання, обробки, передачі інформації. До засобів ІТ віднесемо: ЕОМ, ПЕОМ; комплекти термінального обладнаная для ЕОМ усіх класів, локальні обчислювальні мережі, пристрої уведення-виведення інформації, засоби уведення та маніпулювання текстовою і графічною інформацією, засоби архівного зберігання великих обсягів інформації та інше периферійне обладнання ПЕОМ; пристрої для перетворення даних з графічної або звукової форми у цифрову і навпаки; засоби та пристрої маніпулювання аудіовізуальною інформацією (на базі технології "мультимедіа" і "віртуальна реальність"); сучасні засоби зв'язку; системи штучного інтелекту; системи машинної графіки; програмні комплекси (мови програмування, транслятори, компілятори, операційні системи, прикладні програми) та інше.

Прискорення науково-технічного прогресу, що засноване на впровадженні в освітній простір гнучких автоматизованих систем, мікропроцесорних засобів і пристроїв програмованого керування, обробних центрів, поставило перед сучасною психолого-педагогічною наукою важливе завдання – виховати та підготувати підростаюче покоління, спроможне активно включатися в якісно новий етап розвитку сучасного суспільства, який пов'язаний з інформатизацією. Вирішення зазначеного вище завдання – виконання соціального замовлення суспільства, докорінно залежить як від технічної забезпеченості навчальних закладів електронно-обчислювальною технікою з відповідним периферійним обладнанням; навчальними, демонстраційними приладами, які функціонують на базі засобів ІТ, так і від готовності та спроможності тих, хто навчається до сприйняття постійно зростаючого потоку інформації, у тому числі і навчальної.

Повсякденне використання інформаційних ресурсів, які є продуктом інтелектуальної діяльності найбільш кваліфікованої частини працездатного населення суспільства, зумовлює необхідність підготовки підростаючого покоління як творчо активного резерву, що здатний професійно використовувати засоби ІТ. З цієї причини необхідна розробка певних методичних підходів до використання засобів ІТ як для розвитку особистості того, хто навчається, так і для його підготовки до майбутньої професійної діяльності. Зокрема, для формування вмінь здійснювати прогнозування результатів своєї діяльності, розробки стратегії пошуку шляхів і методів вирішення завдань як навчальних, так і практичних, а в майбутньому – професійних. Не менш важливе завдання – забезпечення студентів психолого-педагогічними і методичними розробками, які спрямовані на виявлення оптимальних умов використання ІТ з метою інтенсифікації навчального процесу, підвищення його ефективності, якості та результативності. Важливість зазначеного вище обумовлюється не тільки соціальним заказом, а й потребами індивіда до самовизначення і самовиразу в умовах сучасного суспільства, етапу інформатизації.

Особливої уваги заслуговує опис унікальних можливостей інформаційних технологій, реалізація яких створює передумови для небувалої в історії дидактики інтенсифікації навчального процесу, а також створення методик, які орієнтовані на розвиток особистості тих, хто навчається. Зазначимо ці можливості:

а) миттєвий зворотний зв'язок між користувачем та інформаційними і комунікаційними технологіями;

б) комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або закономірності явищ, як таких що реально відбуваються, так і "віртуальних";

в) архівне зберігання великих обсягів інформації з можливістю її передачі, а також легкий доступ користувача до центрального банку даних;

г) автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, а також обробка результатів навчального експерименту з можливістю багаторазового відтворення фрагменту, або самого експерименту;

д) автоматизація процесів інформаційно-методичного забезпечення, організаційного керування навчально-виховною і контролю за результатами якості засвоєння матеріалу.

Реалізація можливостей інформаційних і комунікативних технологій, що зазначені вище, дозволяє організувати такі види діяльності з використаннями засобів ІТ:

1) реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про об'єкти, явища, процеси, які вивчаються, у тому числі реальні, та передавання достатньо великих обсягів інформації, яка може бути представлена у різноманітній формі;

2) інтерактивний діалог – взаємодія користувача з програмною (програмно-апаратною) системою, яка характеризується (на відміну від діалогового, що передбачає обмін текстовими командами і відповідями) реалізацією більш розвинених засобів ведення діалогу (наприклад, можливість ставити питання у довільній формі, з використанням "ключового" слова, у формі з обмеженим набором символів); при цьому забезпечується можливість відбору варіантів змісту навчального матеріалу, режиму роботи;

3) керування реальними об'єктами (наприклад, навчальними роботами, що імітують промислове обладнання або механізми);

4) керування відображенням на екрані монітора моделей різних об'єктів, явищ, процесів, у тому числі і тих, які реально відбуваються;

5) автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності; корегування за результатами контролю, тестування.

На підставі вище зазначеного виділимо такі дидактичні цілі використання засобів інформаційних технологій:

1. Розвиток умінь здійснювати експериментально-дослідницьку діяльність (наприклад, за рахунок реалізації можливостей комп'ютерного моделювання або використання обладнання, яке працює спільно з ЕОМ).

2. Формування інформаційної культури, вмінь виконувати обробку інформації (наприклад, за рахунок використання інтегрованих пакетів користувача, різноманітних графічних і музичних редакторів).

3. Формування вмінь приймати оптимальне рішення або пропонувати варіанти вирішення у складній ситуації (наприклад, за рахунок використання комп'ютерних ігор, які орієнтовані на оптимізацію щодо прийняття рішення).

4. Розвиток мислення (наприклад, наочно-діючого, наочно-образного, інтуїтивного, творчого, теоретичного видів мислення).

5. Естетичне виховання (наприклад, за рахунок використання можливостей комп'ютерної графіки, технології "мультімедіа").

6. Розвиток комунікативних здібностей.

Крім цього, в умовах сучасності потрібна відповідна підготовка підростаючого покоління у галузі володіння засобами інформаційних технологій як пропедевтична підготовка до майбутньої професійної діяльності, тобто реалізація соціального замовлення, яке зумовлене інформатизацією сучасного суспільства, зокрема:


 
 

Цікаве

Загрузка...