WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації - Реферат

Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації - Реферат

На рисунку подано графік залежності m(t) для двох різних значень константи r (r2= 3r1) при однакових значеннях k. Проаналізуваши особливості графіка( точки перегину, екстремуму, асимптоти), пропонуємо студентам за допомогою комп'ютера отримати залежність m(t) для різних значень констант r та k. Варіюючи параметри r та k, студенти мають можливість моделювати різні ситуації : від, тих, які реалізуються при прийомі "шипучих таблеток" ( ліків з добавленням бікарбонату натрію) до препаратів пролонгованої дії. Графічне подання результатів є дуже важливим, оскільки людина основну частину інформації( більше ніж 50%) сприймає візуально. Графік красномовно свідчить про зміни маси лікарського препарату в організмі у різних випадках і є великою перевагою даного методу.

Математична статистика, напавно, є цетральним розділом курсу вищої математики, який вивчають студенти фармацевтичного факультету. Це цілком зрозуміло - не можливо, мабуть, відшукати методи статистичного аналізу, котрі не застосовувалися б в медико-біологічних дослідженнях. Їх використовують для отримання інформації про вплив різноманітних екологічних, антропометричних, соціальних факторів на здоров'я людини, за їх допомогою досліджують причини виникнення, поширення захворювань, оцінюють ефективність різних лікувальних методик, аналізують особливості перебігу захворювань. Вони є визначальними при тестуванні лікарських препаратів. Оптимізація процесів виробництва фармацевтичних преператів також базується на методах статистичного аналізу (маркетинговий аналіз, контроль якості сировини та вихідної продукції, відповідність стандартам технологічних процесів тощо).

При комп'ютерній підтримці вивчення елементів математичної статистики вдається уникнути ряду проблем пов'язаних з опрацюванням статистичного матеріалу. Найбільш поширеною в світі програмою для обробки статистичної інформації є Microsoft Exel, яка зявилася у 1985 році. Для роботи з даною програмою користувачу необхідні мінімальні базові знання файлової системи (розуміння, що таке файл, каталог, директорія, вміння знаходити, перейменовувати, створювати, копіювати файли, отримувати доступ до дисків) і навички роботи з клавіатурою та маніпулятором "мишка". Всі побудови графіків ( гістограми, полігони частот, функцій дискретних чи неперервних розподілів відносних частот) визначення параметрів розподілу (середнє значення, вибіркова дисперсія тощо) коп'ютер виконує автоматично і практично миттєво - досить ввести потрібні дані та звернутися до відповідної послуги програми. Це дозволяє зекономити час на виконанні рутинних обчислень, зосередити увагу на з'ясуванні сутності явищ, що вивчаються, їхніх властивостей та особливостей проявів. Такий підхід дозволяє ставити орієнтовані на спеціальність задачі - їхнє розв'язання вимагає, як правило, громіздких математичних обчислень і неможливе без комп'ютерної підтримки. Корисним є і те, що студенти використовують сучасні математичні методи, наближені до їхньої фахової практики (зазначимо, що всі версії від Exel 5.0 до Exel 2000 є цілком сумісними). В Exel існують потужні можливості для графічного подання та аналізу даних, наприклад, гістограми можна будувати в 10-ти форматах. Можливе також комбінування основних типів діаграм. Для виконання обчислень можна використовувати стандартні функції Microsoft Exel, яких дана програма містить надзвичайно велику кількість (математичні, статистичні тощо).

Звернемося до конкретних прикладів. Припустимо, проводилися дослідження крові на вміст гемоглобіну. При обстежені дорослих отримали такі значення ():

115; 140; 98 ; 120; 89.

При обстежені дітей значення виявились рівними:

85; 127;119;130,124; 111.

Чи суттєвими є відмінності в середніх значеннях вмісту гемоглобіну у різних вікових категорій?

Безумовно, потрібно спочатку розв'язати певну кількість задач такого плану традиційним шляхом ( без використання комп'ютера), пояснити студентам суть методів порівняння вибіркових середніх при невеликих обсягах вибiрок, впевнитись, що студентами засвоєні такі поняття, як нормальний закон розподілу, вибіркова середня, виправлена дисперсія, рівень значущості, кількість ступенів вільності. Розглянути послідовність операцій необхідних для порівняння вибіркових середніх:

- переконатись чи закон розподілу вибірок є нормальним;

- відшукати значення виправлених вибіркових дисперсії;

- порівняти дослідне значення критерію Фішера(відношення більшої дисперсії до меншої) з критичним при вибраному рівні значущості і зробити висновок стосовно гіпотези про рівність вибіркових дисперсій ;

- розрахувати вибіркові середні;

- знайти дослідне значення t–критерію;

- задатись рівнем значущості і знайти критичне значення t-критерію;

- прийняти чи відхилити гіпотезу про рівність вибіркових середніх.

Потім можна звернутись до задач такого плану з підтримкою програми Exel. Кількість експериментальних данних можна при цьому значно збільшувати, оскільки затрати часу зростатимуть лише за рухок витрат на введення даних в пам'ять комп'ютера.

Використовуючи індивідуальний підхід, можна у деяких групах продемонструвати можливості перевірки гіпотези про рівність двох середніх для випадку, коли дисперсії виборок не є рівними, а також без приущення про дисперсії, звернути увагу на можливість ситуації, при якій закони розподілу вибірок не є нормальними, на наявність непараметричних критеріїв та необхідність їх використання в таких випадках.

Викладач має можливість звернути достатню увагу на такі важливі проблеми:

-скільки вихідних даних потрібно і як їх відібрати;

-наскільки правомірним є застосування результатів, отриманих на основі вибірки, до всієї генеральної сукупності;

-вибір оптимальних способів оцінювання;

-вибір способів узагальнення, класифікації та представлення результатів.

Ефективність засвоєння програмного матеріалу повинна забезпечуватися застосуванням різноманітних форм і методів активізації навчально-пізнавальної діяльності з врахування індивідуально-типологічних особливостей студентів, що є особливо актуальними за умов різкої диференціації рівня довузівської підготовки. Роль коп'ютерних технологій в цьому аспекті важко переоцінити. В залежності від очікуваних (Р) і фактично одержаних результатів (Р) засвоєння матеріалу визначається його ефективність. Під ефективністю в педагогічній науці найчастіше розуміють ступінь близькості передбачуваних і одержаних результатів. Тобто, визначити ефективність заняття за змістово-результативними характеристиками означає на практиці порівняти досягнуті результати із проектованими. Прикладного застосування при оцінці заняття набуває коефіцієнт його ефективності, який визначають за формулою:

Використання комп'ютера сприяє здійсненню диференціації при визначенні рівня знань і дає можливість при цьому дотримуватися єдиних критеріїв оцінювання. На наш погляд оптимальною є система, при якії використовуються завдання ранжировані за трьома ступенями складності. При цьому вводяться коефіцієнти перерахунку, які дозволяють отримати об'єктивну інтегральну оцінку.


 
 

Цікаве

Загрузка...