WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації - Реферат

Комп’ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації - Реферат

Реферат на тему:

Комп'ютерні технології при вивченні вищої математики у медичних навчальних закладах третього та четвертого рівнів акредитації

Корені фахової підготовки спеціалістів будь-якої галузі беруть свій початок у вивчені циклу фундаментальних дисциплін, саме вони забезпечують пріоритет-ність формування наукових знань. Інтегрований курс "Біофізика, інформатика і медична аппаратура" займає чільне місце cеред фундаментальних дисциплін, що вивчаються у вищих медичних навчальних закладах. Раніше викладання курсу було спрямоване, в основному, на створення теоретичної основи для вивчення фахових дисциплін. Згодом на цей предмет були покладені додаткові фуннкції - прикладне використання змісту та методів біофізики для розв'язку конкретних медичних проблем та створення новітніх технологій. В курсі присутнє пропедев-тичне ознайомлення з сукупністю діагностичних, лікувальних методик та проблем, пов'язаних із специфікою роботи лікаря. В рамках ції дисципліни суденти медичних факультетів оволдівають основами вищої математики; на фармацевтичному факультеті вища математика вивчається як окрема дисципліна. Курс " Вища математика " містить в собі три головні розділи: математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика.

У курсі "Вища математика" студенти вчаться аналізувати і розв'язувати задачі фармацевтичного та медико-біологічного змісту, самостійно користуватися відповідною математичною літературою.В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати :

-основи диференціального та інтегрального числення та області їхнього застосування;

-основи теорії диференціальних рівнянь та їх використання у фармації, медицині, а також у біофізиці, біохімії, біології, фізіології;

-основи теорії ймовірностей та її застосування в генетиці, метрології, математичній статистиці тощо;

-основи математичної статистики та вміння застосовувати її для аналізу медико-біологічної та фармацевтичної інформації.

Студенти повинні при аналізі інформації вміти правильно формулювати задачу, організовувати експеримент, відбирати інформацію, здійснювати обробку отриманих результатів, порівнювати й оцінювати результати, отримані у різних вибірках, визначати умови оптимізації процесів, оцінювати вплив певних факторів на результати дослідження.

Широке впровадження в біології та медицині сучасних засобів збирання, зберігання, подання, передачі інформації ставить нові вимоги до використання засобів сучасної обчислювальної техніки та інформаційних технологій у навчальному процесі і, зокрема, при вивчені дисциплін фізико - математичного циклу.

Об'єм знань та вмінь визначається програмами, затвердженими Міністерством охорони здоров'я для студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів. Для вивчення вищої математики необхідні базові знання з математики та обчислювальної техніки за середню школу. Багаж знань, з яким приходять до нас студенти-першокурсники, є досить неоднорідним і визначається, насамперед, рівнем і типом середнього навчального закладу освіти( природничі, гуманітарні, технічні ліцеї, коледжі та гімназіїї, загальноосвітні школи з різним ухилом, медучилища тощо). Контрактна форма навчання ( в нашому вузі за контрактною формою навчається біля 60 % студентів) посилює об'єктивно існуючі відмінності в рівні довузівської підготовки. Адже вона відкрила можливість здобувати вищу освіту всім категоріям бажаючих, як тим, хто закінчили середні навчальні заклади 7-10 років тому, так і особам,що мають вищу (часто технічну) освіту. Хоча обчислювальна техніка вже давно стала обов'язковим предметом в середніх навчальних закладах, у багатьох школах вивчення цієї дисципліни і зараз проводять суто "теоретично". Таким чином, в одній студентській групі можна знайти як "просунутого хакера ", так і студента,що відчуває панічний страх при слові "комп'ютер". Позитивним є надзвичайний динамізм молодіжних колективів при обміні інформацією (ще Наполеон говорив,що середовище є найкращим учителем) і з часом разючі відмінності нівелюються до певної міри самі собою.Завдання педагога – скерувати цей процес у потрібному напрямі.

Найбільш придатними при вивченні курсу " Вища математика " студентами вищих медичних навчальних закладів є прості у користуванні програми, оснащені "люб'язним " інтерфейсом з контекстно-чутливою допомогою, які не потребують спеціальних знань з інформатики, основ обчислювальної техніки і є цілком доступними для студентів-медиків. Використання подібних програм дає можливість у багатьох випадках зробити розв'язання складних задач настільки ж доступним, як і просте розглядання малюнків та графічних зображень. Такого типу програми магічним чином перетворють окремі розділи математики ( зокрема математичну статистику) в легкі, зрозумілі і зручні для використання. Цей підхід дає наочні уявлення про певні поняття, розвиває образне мислення, просторову уяву. На передній план виступає з'ясування суті проблеми, постановка задачі, пошуки відповідної математичної моделі, інтерпретація отриманих результатів. Усі технічні операції ( розрахунки, знахлдження розв'язків, опрацювання вхідної інформації, оформлення результатів) покладаються на комп'ютер. Як говориться в одному з популярних принципів Мерфі "Машина повинна працювати, а людина – думати". Ком'пютерна підтримка вивчення математики відкриває нові перспективи поглиблення та розширення теоретичної бази знань, полегшує сприйняття матеріалу, надає результатам навчання практичного значення, сприяє активізації пізнавальної діяльності.

Безумовно, при такому підході зростає небезпека втратити розуміння математичних методів, їхню суть, обгрунтування та межі застосовності. Розумне дозування у начальному процесі методів, які базуються на використанні кмп'ютера, вдале поєднання їх з традиційними – шлях до розв'язання проблеми.

Можна, на наш погляд, вирізнити такі основні напрямки використання комп'ютерів при вивченні курсу вищої математики студентами вищих медичних навчальних закладів:

-математичне моделювання;

- вивчення методів математичної статистики;

- контроль рівня засвоєння матеріалу.

Покажемо на конкретних прикладах можливості використання персональних комп'ютерів на практичних заняттях з вищої математики в кожному з зазначених напрямків.

При внутрішньом'язовому та пероральному введенні лікарського препарату (однокамерна лінійна фармакокінетична модель із всмоктуванням)зміна маси (концентрації) препарату описується рівняням


Перший доданок у правій частині характеризує процес виведення препарату з організму, k – суб'єктивна характеристика швидкості цього процесу (постійна елімінації).Другий доданок характеризує поступове надходження препарату з деякого депо (участок м'язової тканини, таблетка), r- константа, яка характеризує швидкість всмоктування M0 – початкова маса препарату у депо.

Це лінійне неоднорідне диференційне рівняння першого порядку. Студенти –фармацевти мають достатні навички в розв'язуванні рівнянь такого типу. Частковий розв'язок цього рівняння( при початковій умові m=0 при t=0) має вигляд:

Використовуючи набуті в курсі математичного аналізу знання, з'ясовуємо вигляд графіка залежності m(t). Звичайно, побудову такого графіка можна виконати і за допомогою обчислювальної машини( програми MatCad, DERIVE наприклад). Однак, на наш погляд дослідження такої функції не потребує значних затрат часу, активізує набуті раніше знання і приносить більше користі при виконанні традиційними методами.


 
 

Цікаве

Загрузка...