WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей - Реферат

Міжпредметні зв’язки та персональний комп’ютер в методиці навчання математики студентів фізичних спеціальностей - Реферат

Так, у методичних рекомендаціях М.І.Жалдака читаємо: запровадження комп'ютера для розв'язування задач практичного змісту – це така форма прикладного використання теоретичних положень математики в поєднанні з універсальними методами інформатики та практичною діяльністю, яка найбільш яскраво характеризує прикладну спрямованість математичних теорій, інтегративну сутність інформатики, сприяє формуванню наукового світогляду, підготовці тих, хто навчається, до свідомого використання комп'ютера в навчальному процесі та в майбутній професійній діяльності, свідомому вибору професії. При цьому значно активізується пізнавальна діяльність учнів, підвищується інтерес до вивчення інтегрованого курсу математики та інформатики, фізики, розвиваються творчі здібності учнів, вміння аналізувати сутність досліджуваного явища, складати адекватну інформаційну модель, приймати свідоме, обгрунтоване рішення на основі одержаних за допомогою комп'ютера даних, надає діяльності творчого, дослідницького характеру (4, 38).

Незалежно від ставлення до впровадження комп'ютерно-орієнтованих систем навчання у навчальний процес з боку викладача або студента, сучасне життя, його ритм та інформаційна насиченість поставили перед педагогічною наукою, закладом освіти, конкретним викладачем однозначно визначений пріоритет: комп'ютери – потужний засіб інтенсивного вивчення навчальних дисциплін, невід'ємна складова частина лабораторної та дослідницької роботи, а тому необхідно прискорити створення випереджальних напрацювань учбових програм, апробацію методик навчання предметів з використанням персонального комп'ютера.

Важливою задачею при використанні інформаційних технологій у якості інструментального засобу викладання та навчання (у зв'язку із швидким наповненням ринку програмних засобів) являється оцінка та вибір необхідних програм високої якості, таких, що дійсно приносять користь у навчальному процесі, та методики їх застосування (1, 40).

В закладах освіти України впроваджено використання таких програмно-педагогічних засобів, як GRAN, GRAN-2D, GRAN-3D та DERIVE. Це досить універсальні та потужні програмні продукти, використання яких не обмежується рамками однієї навчальної дисципліни. Впровадження перелічених програм дозволяє значно скоротити час на виконання обчислень, а також візуалізувати зображення геометричних образів.

Наведемо приклад використання програми DERIVE при розв'язуванні практичних задач курсу математики, що викладається для студентів фізичних спеціальностей вищого педагогічного навчального закладу

Задача 1. Побудувати криву, задану наступним рівнянням: .

Для побудови даної лінії з використанням програмного комплексу DERIVE необхідно спочатку представити її рівняння у явному виді:.

Дана лінія побудована з використанням програми DERIVE (рис 1).

Задача 2. Довільний промінь ОА перетинає коло, задане рівнянням і пряму в точках А і В, з яких проведені прямі паралельні відповідно осі Ох та осі Оу до перетину в точці М. Скласти рівняння геометричного місця точок М та побудувати отриману криву.

Розв'язуючи дану задачу, студенти позначили через t кут променя ОА з

додатнім напрямком осі Ох, і знайшли, що дану лінію параметрично можна задати наступним чином: . Виключивши параметр t, студенти отримали її рівняння: .

Криві такого виду мають назву Локон. Щоб побудувати цю криву, необхідно надати фіксованого значення. Наприклад, при за допомогою програмного комплексу DERIVE студенти отримали зображення шуканого геометричного образу (рис.2).

Проілюструємо застосування програмного комплексу DERIVE при вивченні розділу "Поверхні другого порядку" курсу аналітичної геометрії.

Задача 3. Побудувати поверхню другого порядку, задану рівнянням:Визначити її вид.

Побудову заданої поверхні доцільно виконати за допомогою програмного засобу DERIVE. Студенти отримують на екрані монітора

наочне зображення поверхні, визначають її вид. Дана поверхня є гіперболічним параболоїдом. Зображення поверхні представлено на рис. 3.


Задача 4. Побудувати поверхню другого порядку, задану рівнянням:. Визначити її вид.

Поверхня другого порядку, задана рівнянням , називається еліптичним параболоїдом. Просторове зображення даної поверхні другого порядку в програмному комплексі DERIVE представлено на рис. 4.

Задача 5. Побудувати поверхню другого порядку, задану рівнянням . Визначити її вид.

Дана поверхня другого порядку є параболічним циліндром. Її зображення, побудоване за допомогою програмного засобу DERIVE, представлено на рис. 5.

Наведемо приклад використання програмно-педагогічного засобу GRAN-2D при розв'язанні практичних розділу "Аналітична геометрія на площині" курсу аналітичної геометрії.

Задача 6. Дано трикутник з вершинами А(0; -4), В(3; 0) та С(0; 6). Знайти відстань вершини С від бісектриси кута С.

При розв'язуванні задачі доцільно використовувати можливості програмно-педагогічного засобу GRAN-2D. За даними координатами будуємо вершини трикутника, за допомогою опції "Пряма, бісектриса кута" будуємо бісектрису кута ВАС. Будуємо пряму, перпендикулярну бісектрисі кута ВАС, що проходить через вершину С трикутника, за допомогою відповідної опції. Позначаємо точку перетину бісектриси з перпендикуляром буквою D. Застосовуючи опцію "Обчислення відстані між двома точками", знаходимо шукану відстань – довжину відрізка СD. Ії числовий вираз висвітлено над відрізком CD: CD=3,1 (рис.6).

Наведені приклади свідчать про доцільність та ефективність впровадження комп'ютерно-орієнтованих програм у навчальний процес, а їх широке впровадження в заклади освіти сприятиме підвищенню якості підготовки майбутніх вчителів, вдосконаленню їх професійної майстерності.

Література

  1. Использование компьютеров в учебном процессе педагогического вуза: Сб. науч. тр. /Авт.-сост. М.И.Жалдак, Ю.С.Рамский, Ю.А.Белый и др. – К.: КГПИ, 1989.-176 с.

  2. Межпредметные связи естественно-математических дисциплин: Пособие для учителей. Сб. статей (Под ред. В.Н.Федоровой). – М.: Просвещение, 1980.-207 с.

  3. Некоторые теоретические и практические аспекты межпредметных связей: Сб. науч. тр. /АПН СССР. – М., АПН СССР, 1982.-88с., ил.

  4. Педагогическое программное средство GRAN: Методические рекомендации (Сост. М.И.Жалдак, А.В.Пеньков). – К.: КГПИ, 1991.-48 с.

  5. Шахбазян Г.Б. Межпредметные связи в изучении математики и физики в средней школе: Дис...канд. пед. наук: 13.00.02/Арм. пед. ин-т им. Х.Абовяна. – Ереван, 1986.-190 л.


 
 

Цікаве

Загрузка...