WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Завдання як засіб підвищення ефективності рівня знань студентів-економістів з інформатики - Реферат

Завдання як засіб підвищення ефективності рівня знань студентів-економістів з інформатики - Реферат

Реферат на тему:

Завдання як засіб підвищення ефективності рівня знань студентів-економістів з інформатики

Сучасний підхід до діяльності в процесі навчання полягає в тому, що учіння розглядається як розв'язування задач. Студент повинен дані умови задачі співставити з правилом, теоретичним матеріалом, що дало б можливість розв'язати задачу. Наведемо приклад еврістичної схеми розв'язування задачі, до якої може звертатись студент, за допомогою комп'ютера.

При розв'язуванні задачі можна виділити такі основні етапи (2): усвідомлення задачі, аналіз зв'язків між даними та невідомими, складання плану розв'язання задачі, виконання плану та аналіз розв'язку. Розкриємо дії студента на кожному із цих етапів.

На етапі усвідомлення завдання необхідно перш за все виявити невідомі, визначити дані, сформулювати умови пошуку невідомих. Аналіз умови задачі дозволяє визначити можливості задовольнити умови, та визначити наявність достатніх умов для визначення невідомих. На цьому етапі виконується попередня підготовча робота до розв'язування задачі. Вводяться позначення, виконуються графічні побудови, виділяються та описуються головні частини умови завдання. Використання комп'ютера дозволяє одержати довідку, переглянути хід розв'язування та можливі шляхи одержання проміжного та кінцевого результатів.

В процесі розв'язування задачі за еврістичною схемою студенти оволодівають уміннями виділяти умову задачі та робити висновки на основі результатів, одержаних при її розв'язуванні.

На наступному етапі розв'язування задачі за евристичною схемою аналізуються відношення та зв'язки між даними і невідомими, з'ясовуються необхідні теоретичні положення. За допомогою засобів інформаційних технологій навчання, або інших джерел, аналізується хід розв'язування задачі, аналогічної даній. Бажано, по можливості, переформулювати дану задачу до раніше розв'язаної. Важливо конкретизувати та сформулювати ідею розв'язування задачі.

Відповідальним є етап складання плану розв'язування задачі. При цьому необхідно виділити проміжні результати, установити послідовність знаходження значень проміжних та кінцевих результатів. Важливо усвідомити та обгрунтувати кроки розв'язування задачі та оцінку проміжних результатів, перелічити результати, які повинні бути отримані, визначити критерії їх оцінювання.

Для успішного виконання завдань на цьому етапі студент повинен набути уміння розглядати об'єкти задачі з позицій різних понять, уміння підводити під поняття або властивість (4). Це досягається шляхом розв'язування задач, в яких пропонується назвати всі види об'єктів, які підпадають під дане означення, назвати властивості об'єкта, задач, в яких необхідно зробити висновки із даних або із проміжних результатів.

Розв'язання задачі повинно вестись у відповідності із прийнятим планом. Хід розв'язування задачі контролюється, а результат розв'язування оцінюється. Для виконання завдань даного етапу повинні бути сформовані уміння виводити наслідки із умови задачі або отримувати проміжні твердження. В цьому випадку тренувальними будуть задачі, за допомогою яких можна контролювати уміння робити посилання на вивчений матеріал: означення, закони, результати досліджень та інші твердження.

Розв'язування задачі завершується підсумковим етапом, аналізом розв'язку. При цьому знаходяться нові зв'язки між даними та невідомими. Якщо є потреба, то застосовуються інші методи розв'язування задачі. Підсумковим результатом може бути клас задач, до яких застосовуються одержані результати або методи.

Студент набуває умінь обгрунтовувати одержані результати, якщо викладач систематично використовує тренувальні задачі, в яких виникає необхідність дати достатнє обгрунтування для одержаних в задачі висновків.

Як відомо (4), для діяльності фахівця характерні такі види: систематизація і узагальнення даних спостережень, попередній аналіз умов, побудова формальної моделі середовища та ін. Ці види діяльності мають у основі своєї структури інваріантні компоненти: цілі, поняття, предмети, методи, засоби і результати.

У відповідності до психологічної теорії поетапного формування розумових дій і понять, предметні знання поєднуються з цілями навчання через пізнавальну діяльність, конкретний зміст якої змінюється від найбільш узагальнених прийомів розумової діяльності, адекватної цілям підготовки фахівця, до окремих видів дій, адекватних цілям навчання з навчального предмету (4). Тоді цілі навчання повинні описуватись мовою тієї діяльності, яку засвоює студент, і їх доцільно формулювати у вигляді переліку типових задач.

Відмітимо деяку специфіку процесу навчання поняттям, методам і засобам баз даних (БД). Перш за все, слід враховувати те, що навчальному процесу вивчення технології БД притаманна висока інструментальність, активне використання компютера у навчанні. Серед методів навчання роботи з БД виділимо методи проблемного навчання і самостійної роботи студентів. Наші дослідження свідчать про те, що застосування методів проблемного навчання підвищує інтерес до навчання і сприяє формуванню міцних знань з предмету. Проте вимагає значних витрат часу. Тому вважаємо, що ефективне навчання з БД можливе лише при застосуванні проблемних і традиційних методів.

Система управління базами даних (СУБД) Міcrosoft Ассеss входить до складу пакета Міcrosoft Office (3,5). Версія СУБД Ассеss 7.0 дозволяє розв'язувати широке коло завдань користувачів без програмування.

Будь-яка БД створюється спочатку на папері, а потім вводиться у комп'ютер. Створення бази даних починається з визначення переліку, змісту і типу даних, що використовуються. Система управління базами даних має забезпечити введення в компютер даних, тобто імен полів, їх типів і величин. На етапі супроводу і використання БД, тобто на етапі їх експлуатації, студенти оволодівають технологією редагування даних і виведення необхідних повідомлень.

Редагування містить такі основні операції: Видалення застарілих записів; заміну одних записів іншими; заміну окремих даних у записах; вставку в певні місця нових записів; доповнення новими записами; додавання нових полів, заміна їх імен та ін.

Інформація видається користувачеві у відповідності з запитом, що надійшов від нього. При цьому вона може видаватися як на екран, так і на принтеру різноманітній, зручній і наочній формі. Це може бути, наприклад, таблиці, графіка, діаграми та ін.

Значне місце в системі навчання основним поняттям, методам і засобам БД відводиться лабораторному практикуму. Це пояснюється прикладною спрямованістю матеріалу. Відмітимо деякі особливості опанування знаннями при виконання лабораторних робіт.

Система Ассеss має потужну довідкову систему. Вона не замінює і не може замінити навчальний посібник з цієї системи, але добре його доповнює.

На початковому етапі роботи з БД процес їх створення доцільно починати з підготовчого етапу, а саме: з побудови на папері структури таблиць. Перші кроки щодо створення БД можуть бути різними. Наші спостереження показали, що доцільно поєднувати як індивідуальні, так і колективні форми організації навчання при оволодінні поняттями, методами БД. База даних Ассеss дозволяє виконувати різні операції над даними, які зберігаються у таблицях. При цьому одні і ті ж самі операції можна виконувати різними способами.

Доцільно розглянути зі студентами спосіб роботи з таблицями, який грунтується на використанні контекстного меню, одного з найпростіших способів роботи з таблицями. При цьому спочатку розглядатимемо операції тільки в межах однієї таблиці.

Література

  1. Краткий психологический словарь/Сост. Л.А.Карпенко/ Под общ.ред. А.В.Петровского, М.Г.Ярошевского. - М.: Политиздат, 1985. - 431 с.

  2. Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации

      1. обучения: /Педагогическая наука - реформе школы/-М.: Педагогика,

  3. 1988.- 192 с.

  4. Методичні вказівки та індивідуальні завдання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" до теми: "Система управління базами даних Microsoft Access" для студентів денної та заочної форм навчання./ Укладач: Праворська Н.І. – Хмельницький, 2000. – 64 с.

  5. Психологія: Підручник/ Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 1999. – 558 с.

  6. Чарлзуарг С., Мак-Федриз П. Microsoft Office 95. Энциклопедия пользователя.: Пер. с англ. – К.: НИФП "ДпаСоорт Лтд.", 1996. – 636 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...