WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування творчої особистості в процесі фахової підготовки вчителів фізики - Реферат

Формування творчої особистості в процесі фахової підготовки вчителів фізики - Реферат

Реферат на тему:

Формування творчої особистості в процесі фахової підготовки вчителів фізики

Соціальні та економічні зміни, які відбуваються сьогодні в державі, потребують значної уваги до підвищення якості підготовки національних кадрів з вищою освітою. Однією з найактуальніших освітянських проблем є мотивація зацікавленості студентів у набутті професійних і наукових знань та розвитку їх творчих здібностей.

Ступенева система вищої освіти надає широкі можливості для задоволення різноманітних освітніх потреб особи та суспільства. Вона забезпечує підвищення рівня знань, гнучкість загальноосвітньої, загальнокультурної та професійної підготовки фахівців та інтеграцію їх у світове суспільство.

Важливим елементом сучасної фахової підготовки є не тільки формування вмінь та навичок необхідних фахівцю з даної професії, озброєння знаннями щодо певної галузі, але й розвиток творчих здібностей, здатності до творчого мислення.

Початкові навички творчої діяльності та розвиток креативних здібностей формуються в школі. Щоб простежити динаміку їх змін під час подальшого навчання нами було проведено дослідження серед школярів та студентів. Результати анкетного опитування учнів старших класів свідчать про те, що 42 % виявляють інтерес до творчої діяльності. Під час навчання у вузі інтерес студентів до творчої роботи знижується до 18,5 %. При цьому зростає кількість студентів, які не виявляють інтересу до цього виду діяльності з 22,9 % до 39,5 % порівнюючи з учнями шкіл.

Дані результати дозволяють зробити висновки, що діюча система навчання в вузі не забезпечує достатніх умов щодо активної пошуково-творчої діяльності студентів та розвитку творчих здібностей. Виникає запитання. Як навчити студента творчо мислити?

Для цього необхідно створити умови, при яких сучасний навчальний процес буде носити творчий характер, де знайшли б своє відображення:

розробка інноваційних технологій, методик, прийомів, які б забезпечували креативний (творчий) розвиток особистості;

своєчасне виявлення індивідуальних творчих здібностей студентів;

цілісний безперервний процес поєднання теоретичних знань та практичних навичок.

На етапі розробки інноваційних технологій, методик, прийомів, які б забезпечували креативний розвиток студентів в навчальному процесі рекомендується використовувати:

різноманітні види лекцій – традиційні, проблемні, міжпредметні, інтегровані, лекції-дослідження, лекції-екскурсії;

різноманітні види семінарських занять – традиційні, семінари-дискусії, семінари-дослідження і т. ін.;

нестандартні заняття з розвитку творчих здібностей студентів, конструкторських навичок;

колективна форма навчання, робота студентів у малих творчих групах, на кафедрах, в системі науково-дослідницької роботи студентів;

нові інформаційні технології, навчальні комп'ютерні програми;

модульно-рейтингову систему контролю за рівнем засвоєння студентами знань, умінь, навичок з використанням різнорівневих завдань;

авторські нестандартні завдання підвищеної складності, інтегровані з іншими предметами;

творчі, науково-дослідницькі роботи студентів.

На етапі виявлення індивідуальних творчих здібностей студентів слід більш уваги приділити розвитку цих здібностей. Процес підготовки висококваліфікованих фахівців у вузах необхідно розпочинати з розвитку творчих здібностей та дослідницьких навичок студентів в галузі обраної професії. З цією метою слід методами тестування виявити природні чинники й рівень їх розвитку. На підставі результатів тестування спроектувати навчально-виховний процес, розробити план розвитку здібностей студентів з урахуванням їх індивідуальних особливостей.

Процес професійної підготовки студентів до творчої роботи ми умовно поділяємо на етапи. Форми організації та види навчальної діяльності в період навчання у вузі подані в таблиці.

Розвиток творчих здібностей та професійну підготовку до творчої діяльності необхідно проводити на протязі всього періоду навчання в усіх видах навчальних занять: при проведенні лабораторних та практичних занять загальноосвітніх та спеціальних дисциплін; при написанні курсових та дипломних робіт і т. ін.

Процес формування творчої особистості ми умовно поділяємо на три етапи.

На першому етапі підготовки (І - ІІ курс) слід виявляти та розвивати творчі здібності кожного студента, з урахуванням обраної професії, складати індивідуальний план їх поетапного розвитку. Вивчати основи методів проведення наукових досліджень. Структура та зміст етапу розвитку творчих здібностей подається в таблиці.

Загальні здібності та творчі якості особистості майбутнього фахівця формуються при виконання спеціально розроблених вправ та завдань. Основна увага приділяється розвитку наукової інтуїції, уявлення, умінням нестандартно мислити.

На другому етапі (ІІІ – курс) слід формувати навички розв'язання задач зі спеціальних дисциплін, які потребують творчого підходу, технічного конструювання. Далі розвиваються творчі здібності, формуються уміння та навички застосовувати теоретичні знання для розв'язання практичних завдань.

На третьому етапі (ІУ – У курс) формуються експериментальні навички проведення спеціальних наукових досліджень з обраної галузі, практичні вміння організації індивідуальної та колективної дослідницької роботи. Зміст та структура індивідуальної пошуково-творчої роботи повинні бути спрямовані на проходження студентами основних етапів пізнання.

В процесі розвитку творчих здібностей студентів необхідно уважно стежити за розумним співвідношенням розвитку логічного та творчого (інтуїтивного) підходів при розв'язуванні дослідницьких завдань. Якщо при підготовці бакалаврів достатнім є розвиток логічного мислення, то при підготовці творчої особистості за програмами підготовки спеціалістів та магістрів більш уваги необхідно приділяти розвитку інтуїції. Спираючись тільки на логічне мислення неможливо сформувати фахівця здатного до творчого вирішення проблем. Інтуїцію, навички подолання інертності мислення слід формувати за допомогою системи спеціально підібраних вправ та завдань.

На нашу думку, розумовий творчий процес повинен характеризуватися особливими чинниками, серед яких, окреме місце належить інтелектуальній інтуїції. Її слід розглядати як механізм вирішення завдань, які вимагають креативного підходу, якщо подібне завдання не може бути розв'язане шляхом логічних висновків. Така ситуація виникає тоді, коли для розв'язання творчих завдань у студентів недостатньо знань. Частіше за все, така проблема виникає у творчо працюючих людей. Це положення можливо з успіхом використовувати при розробці методики (вправ) розвитку наукової інтуїції. Завдання які вирішують студенти не повинні мати алгоритмів розв'язання. Там де є алгоритм, там відсутня творчість, так як студент спирається на логіку.

Інтуїтивне рішення проблеми виникає як під час спілкування, роботи з реальними предметами та об'єктами, так і в умовах розумового експерименту. Виходячи з цього, можна зробити висновок, що наукову інтуїцію можливо розвивати методами моделювання об'єктів, явищ та процесів за допомогою сучасних ЕОМ.

Наукова інтуїція тісно пов'язана з творчим уявленням. Розвиток творчого уявлення - це необхідний елемент формування творчих здібностей фахівців. Під творчим уявленням, у межах навчального процесу, розуміємо розробку нової оригінальної моделі об'єкту або процесу які невідомі даному студенту. Для розвитку уяви студенти виконують вправи та завдання по розробці моделей об'єктів з застосуванням елементів інших об'єктів, які пропонуються викладачем. Розроблений новий об'єкт аналізується студентом на предмет його реальної працездатності. Елементи та об'єкти, що розробляються, обираються з урахуванням специфіки тієї галузі знань, до якої готується фахівець. Застосування принципу аналогії можливо у двох аспектах: за запропонованим викладачем об'єктом студентам необхідно розробити аналог з заданими параметрами; студент самостійно визначає об'єкт, аналог якого необхідно розробити.

Важливим етапом творчого пізнавального процесу є побудова абстрактної моделі процесу що досліджується. На нашу думку, не вміння будувати такі моделі є однією з основних причин формального засвоєння знань та викликає труднощі при формуванні гіпотези. Таке невміння проявляється при виконанні завдань дослідницького характеру. Під моделлю будемо розуміти деякий ідеальний образ реального об'єкту або процесу що досліджується, який адекватно відбивається у свідомості студента.

Проведені нами дослідження свідчать про те, що рівень та глибина знань залежать від здібності студентів будувати образні моделі явищ які досліджуються. Низький рівень залишкових знань, труднощі які виникають при вивченні наукових теорій частіш за все пов'язані з невмінням студентів будувати такі моделі. Виникає проблема розробки методики формування навичок образного моделювання. Вірно сформована образна модель дозволяє студенту не тільки глибоко проникнути в сутність явища яке досліджується, але й дає можливість знаходити різні підходи до розв'язання завдань дослідницького характеру. Формування навичок побудови модельних гіпотез необхідно починати з формування образного мислення.

Вміння будувати модельні гіпотези та аналізувати їх, пов'язані з рівнем знань студентів. Логічне дослідження модельних гіпотез веде до нових знань. Експериментальна перевірка модельної гіпотези є завершальним етапом творчого процесу.

Таким чином, основним завданням вузу є формування висококваліфікованого фахівця, а ним може стати тільки творчі особистості, які поєднають в собі міцні теоретичні знання та практичні навички.

Література

  1. Научное творчество: Науковедение проблемы и исследование / Под ред. С.Д.Микулинского, М.Г.Ярошевского. – М.: Наука, 1969. – 446 с.

  2. Пономарев Я.А. Фазы творческого процесса // Исследование проблем психологии творчества. – М.: Педагогика, 1983. – 326 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...