WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста - Реферат

Особистісно-орієнтовані технології та їх місце в професійній підготовці майбутнього спеціаліста - Реферат

Виконання цих завдань потребує комплексних зусиль не тільки школи, але і всього суспільства. Процес навчання сучасної людини не закінчується в школі, коледжі, вузі. Він стає неперервним. Система неперервної освіти — не декларація, а насущна потреба кожної людини. Тому вже в теперішній час виникла необхідність не тільки в очному навчанні, але і в дистанційному, на основі сучасних інформаційних технологій. В якості джерел інформації все ширше використовуються електронні засоби (радіо, телебачення, комп'ютери), в останній час все більше місце в інформаційному забезпеченні людини починають відігравати засоби телематики, в першу чергу, глобальні телекомунікаційні сітки Інтернет. Природно, це вимагає значних матеріальних затрат. Але тут як в народній мудрості: хто не встиг, той запізнився. Якщо ми хочемо бачити Україну серед провідних країн світу, якщо ми хочемо, щоб наші діти були здатні до не тільки будувати власну долю, але і долю України, потрібно шукати, шукати і знаходити... Це — справа політиків, економістів. Наша справа — шукати і знаходити шляхи педагогічного вирішення назрілих проблем освіти.

Вирішувати ці всі актуальні проблеми педагогіки потрібно ефективно і послідовно, причому в достатньо короткі терміни, тому що потреби в перебудові освіти і розвитку відповідної матеріально-технічної бази очевидні вже сьогодні.

На нашу думку, в цьому нам зможуть допомогти не останню чергу нові педагогічні, і зрозуміло, інформаційні технології. Відділити одне від одного неможливо, оскільки тільки широке застосування нових педагогічних технологій дозволить змінити саму парадигму освіти і тільки нові інформаційні технології дозволять найбільш ефективно реалізовувати можливості, закладені в нових педагогічних технологіях. Однак при включенні в навчальний процес інформаційних технологій потрібно враховувати в значній мірі і особливості особистості вчителя: його знання, досвід. Поки вчитель не переконається сам в дійовості того чи іншого підходу, тої чи іншої технології, він не зможе їх застосовувати адекватно, а відповідно, і ефективність "адміністративного" підходу до їх застосування буде досить сумнівна.

Серед різноманітних напрямків нових педагогічних технологій особистісно-орієнтованого спрямування, з нашої точки зору, є: навчання в співробітництві (cooperative learning); метод проектів; різнорівневе навчання; "Портфель учня"; індивідуальний і диференційований підхід до навчання.

Нові педагогічні технології, і будь-які інші, які використовуються в даний момент або тільки зароджуються в головах вчених і педагогів, в надрах педагогічної практики, немислимі без широкого застосування нових інформаційних технологій, комп'ютерних в першу чергу. Саме нові інформаційні технології дозволяють в повній мірі розкрити педагогічні, дидактичні функції цих методів, реалізувати закладені в них потенційні можливості.

Із всієї різноманітності інноваційних напрямків в розвитку сучасної дидактики, метод проектів, навчання в співробітництві (cooperative learning), різнорівневе навчання і "Портфель учня" зараз в значній мірі використовуються багатьма педагогами:

— по-перше, тому, що в умовах ще існуючої у нас класно-урочної системи занять вони найбільш легко "вписуються" в навчальний процес, можуть не зачіпати змісту освіти навчального предмета, який визначено освітнім стандартом для базового рівня освіти. Разом з тим, коли мова йде про гімназії, ліцеї і інші типи навчальних закладів, які передбачають інший зміст, більш поглиблений, профільно-орієнтований, тоді дані технології добре поєднуються і з цими освітніми системами. Це — технології, які дозволяють при інтеграції в реальний навчально-виховний процес досягати поставлених будь-якою програмою, стандартом освіти цілей по кожному навчальному предмету з іншими, альтернативними традиційними методами, зберігаючи при цьому всі досягнення вітчизняної дидактики, педагогічної психології, приватних методик.

— по-друге, тому, що, на наш погляд, ці педагогічні технології, гуманістичні не тільки за своєю філософською і психологічною суттю, але і в чисто моральному аспекті, забезпечують не тільки успішне засвоєння навчального матеріалу всіма учнями, але інтелектуальний і моральний розвиток дітей, їх самостійність, щирість і відвертість по відношенню до вчителя і один до одного, комунікабельність, бажання допомогти іншим. Суперництво, високомірність, грубість, авторитарність, які настільки часто породжувались традиційною педагогікою і дидактикою, несумісні з цими технологіями.

Ці найбільш популярні в наш час у всіх розвинутих країнах світу педагогічні технології, колишній американський президент Біл Клінтон в передмові до книги Філіпа С. Шлехті "Школа ХХІ століття", назвав технологіями ХХІ століття (6, 23).

Тому конкретними завданнями учителів повинні стати найбільш повний розвиток духовного потенціалу особистості, любові до істини, гнучкості мислення, турбота про вміння учнями зміцнювати здоров'я, вести здоровий спосіб життя, рівноцінний розвиток спортивних, соціальних, художніх, інтелектуальних і етичних задатків, формування поваги і любові до життя, вміння жити в гармонії з природою, готовності до участі в створенні вільного і демократичного ладу (3, 143).

Отже, головною відмінною рисою так званого гуманістичного підходу в психології і освіті є особлива увага до індивідуальності людини, її особистості, чітка орієнтація на свідомий розвиток самостійного критичного та творчого мислення. Такий підхід розглядається і світовій педагогічній практиці як альтернативний традиційному. Мова, з нашої точки зору, може йти лише про поступовий еволюційний процес, який враховує потреби сьогоднішнього дня, про зміну пріоритетів в засвоєнні нових знань в ході класних занять, на самостійну активну пізнавальну діяльність кожного учня, з врахуванням його особливостей і можливостей.

Якщо кожен із вказаних напрямків педагогічних технологій буде інтегровано між собою і знайде місце в навчально-виховному процесі, поступово, досить природно витісняючи традиційні методи і форми роботи, тоді, на нашу думку, з ходом часу вдасться виробити оптимальний підхід до організації навчального процесу в наших умовах з врахуванням специфіки української школи і вітчизняного культурного середовища.

Література

  1. Гершунский Б. С. Философия образования. — М.: Московский психоло-социальный институт, Флинта, 1998 — 432 с.

  2. Гусинский Э. Н., Турчанинова Ю. И. Введение в философию образования. — М.: Издательская корпорация " Логос", 2000. — 224 с.

  3. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. М.: Российск. Гос. Гуманит. ун-т., 1999. — 282 с.

  4. Масюкова Н. А. Проектирование в образовании / Под ред. Профессора Б.В. Пальчевского.-Минск: Технопринт, 1999. — 288 с.

  5. Матрос Д. Ш., Полев Д. М., Мельникова Н.Н. Управление качеством образования на основе новых информационных технологий и образовательного мониторинга. М.: Педагогическое общество России,. 1999. — 96 с.

  6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моиисеева, А. Е. Петров; Под ред. Е. С. Полат. – М.: Издательский центр "Академия", 2000. — 272 с.

  7. Сластёнин В. А., Подымова Л.С. Педагогика (Инновационная деятельность). — М.: ИЧП " ИЗДАТЕЛЬСТВО МАГИСТР", 1997. — 308 с.


 
 

Цікаве

Загрузка...