WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій в світовій педагогічній практиці - Реферат

Основні тенденції розвитку систем освіти та освітніх технологій в світовій педагогічній практиці - Реферат

— грамотно працювати з інформацією (вміти збирати необхідні для дослідження певного завдання факти, аналізувати їх, висовувати гіпотези вирішення проблем, робити необхідні узагальнення, співставлення з аналогічними або альтернативними варіантами, які розглядаються, встановлювати статистичні закономірності, формулювати аргументовані висновки і на їх основі виявляти і вирішувати нові проблеми);

— бути комунікабельними, контактними в різноманітних соціальних групах, вміти працювати спільно в різноманітних галузях, попереджувати конфліктні ситуації або вміло виходити із них;

— самостійно трудитися над розвитком власної моральності, інтелекту, культурного рівня (3, 57).

Як відомо, США після запуску радянського штучного супутника Землі були надзвичайно стурбовані своїм відставанням в стратегічно значущих галузях техніки і технології. Корені причин такого відставання досить резонно шукали в стані системи освіти взагалі і шкільної освіти, зокрема. На початку 80-х років було опубліковано відому доповідь комісії за вивченням проблеми якості освіти в школах "Нація в небезпеці: необхідність реформи школи". З цих пір кращі уми країни старалися виробити певну педагогічну доктрину, яка би показала шлях виходу із тупика. Схожих спроб було багато. Серед них має зміст звернутися до масштабного проекту "Освіта світового класу" (World Class Education. Richmond, 1993), який був розроблений педагогічною спільнотою штату Верджінія. В. Я. Пилиповський, на матеріал якого посилається Б. С. Гершунський, виділяє основні "життєві ролі", тобто ким американські учні повинні стати в процесі навчання (6, 8–9).

1. Особистість, яка може реалізувати себе. Людина, яка відрізняється добре розвиненим усвідомленням своїх задатків і потреб, послідовно використовує це знання для вибору альтернатив, які найбільш ймовірно дають можливість вести здорове, продуктивне і наповнене самоздійсненням (самореалізацією) життя. Дана роль охоплює фізичні, розумові і емоційні аспекти життя, які забезпечують основу для особистісної самореалізації.

2.Особистість, яка прагне підтримати інших людей. Це життєва роль людини, яка вміє цінувати взаємовідносини з іншими людьми і розвивати різноманітність плодотворних зв'язків з ними. Дана роль включає в себе весь спектр сімейних, особистих, мікросоціальних зв'язків на рівні общини, ділових і міжнародних точок дотику, без чого важко уявити життя кожної людини.

2.Життя як постійне навчання. Це — роль людини, яка постійно отримує нові знання поряд з вмінням реагувати на умови зовнішнього світу, які постійно змінюються. Дана роль враховує той факт, що нові моделі, ідеї, інформація і можливості проявляються як всередині, так і поза навчальним закладом, — іноді багато років після завершення формальної освіти.

3. Діяльний учасник культурного розвитку. В цій ролі людина вміє цінувати культурну і творчу діяльність, бере участь в ній і розуміє найбільш важливі сторони і аспекти культури, які формують особистість і суспільство. Дана роль включає в себе ту чи іншу діяльність і власну участь в процесі культурного збагачення особистості і суспільства.

4. Висококваліфікований працівник. Це людина, яка бере на себе відповідальність за послідовне виробництво високоякісної продукції і відповідних сервісних послуг. Дана роль має на увазі діапазон умінь, задатків і внутрішніх установок, які необхідні для виробництва, збуту і доставки якісної продукції і сервісних послуг.

5. Інформований громадянин. Це особистість, яка добре обізнана з питаннями історії, політичної ситуації і реальних потреб своєї спільноти, з глибоким зацікавленням реагує на регіональні (локальні), національні і міжнародні проблеми. Дана роль включає в себе різноманітність політичних, економічних і соціальних видів діяльності поряд з громадянською відповідальністю в рамках локальних, національних і міжнародних угрупувань.

6. Захисник навколишнього середовища. Виступаючи в цій ролі, особистість добре усвідомлює взаємозв'язок і механізми, які існують в природі, цінить їх важливість, а також вміє ефективно і відповідально використовувати природні багатства. Ця роль охоплює всі аспекти розуміння природи з метою захисту, регулювання і збільшення її ресурсів.

Другий блок програми розвитку сучасної американської школи складають загальнонавчальні інтелектуальні вміння, різноманітні мислительні і комунікативні вміння, уміння вирішувати різноманітні проблеми, працювати з кількісними даними, а найголовніше тісно співробітничати з іншими людьми.

Як видно із вище сказаного, погляди педагогів різних країн світу на розвиток систем освіти досить близькі. Постіндустріальному суспільству необхідні люди, які можуть самостійно мислити, здатні до самореалізації, зрозуміло, на основі об'єктивної самооцінки. Посилаючись ще раз на прогностичний аналіз американського економіста Ластера Туроу: "технологія і ідеологія потрясають основи капіталізму двадцять першого століття. Технологія робить кваліфікації і знання єдиним джерелом стійкої стратегічної переваги". Усвідомлення цього факту стає надбанням сьогоднішнього дня. Все більше випускників шкіл і вузів розуміють, наскільки їм потрібні знання, практичні і інтелектуальні вміння для самоствердження, самореалізації в цьому житті. Конкурси в вищі навчальні заклади, приток в аспірантуру, не звертаючи увагу на недалекоглядність керівників влади, достатньо очевидно це демонструють. Так і студент сьогодні вже не той. Сьогоднішнього студента не потрібно заставляти до відвідування лекцій, він сам старається потрапити в аудиторію. В школі поки що потрібний перелом не наступив. Необхідна істотна реформаторська робота, яка враховує вище згадані цілі і особливості перехідного періоду (10, 67).

Очевидне і інше: добитися нижче зазначених цілей можливо лише через особистісно-орієнтовані технології, тому що навчання, яке орієнтоване на деякого середнього учня, на засвоєння і відтворення знань, умінь і навичок, не може відповідати ситуації, яка склалася.

Таким чином, головний стратегічний напрямок розвиток системи шкільної освіти в різних країнах світу лежить на шляху вирішення проблеми особистісно-орієнтованої освіти — такої освіти, в якій особистість учня, студента була би в центрі уваги педагога, психолога, в якій діяльність учіння, пізнавальна діяльність, а не викладання, була би ведучою в тандемі учитель-учень, щоб традиційна парадигма освіти учитель-підручник-учень була із всією рішучістю замінена на учень-підручник-учитель. Саме так побудована система освіти в провідних країнах світу. Вона відображає гуманістичний напрямок в філософії, психології і педагогіці.

Системи освіти в будь-якій країні покликані сприяти реалізації основних завдань соціально-економічного і культурного розвитку суспільства, тому що саме школа і вуз готовлять людину до активної діяльності в різноманітних сферах економічного, культурного, політичного життя суспільства. Тому роль школи як базової ланки освіти надзвичайно важлива. Здатність освітньої установи достатньо гнучко реагувати на запити суспільства, зберігаючи при тому накопичений позитивний досвід, має дуже велике значення.

Література

  1. Гершунский Б.С. Философия образования. — М.: Московский психоло–социальный институт, Флинта, 1998 — 432 с.

  2. Гусинский Э.Н., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования. — М.: Издательская корпорация " Логос", 2000. — 224 с.

  3. Зиятдинова Ф.Г. Социальные проблемы образования. М.: Российск. Гос. Гуманит. ун-т., 1999. — 282 с.

  4. Масюкова Н.А. Проектирование в образовании / Под ред. Профессора Б.В. Пальчевского. — Минск: Технопринт, 1999. — 288 с.

  5. Москаленко П.Г. Навчання як педагогічна система. Навч. Посібник для студентів педвузів, вчителів і керівників шкіл. — Тернопіль: ТДПІ, 1995. — 144 с.

  6. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / Е.С.Полат, М.Ю.Бухаркина, М.В.Моиисеева, А.Е.Петров; Под ред. Е.С.Полат. — М.: Издательский центр "Академия", 2000. — 272 с.

  7. Симонов В.П. Педагогический менеджмент (50 НОУ-ХАУ в управлении педагогическими системами): Учебное пособие. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Педагогическое общество России, 1999. — 430 с.

  8. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с.

  9. Creative thinking: Towards broader horizons: proceedings of the Third International Conference on Creative Thinking, July 1997 / edited by Sandra Dingli. — Msida: Malta University Press, 1998. — 245 p.

  10. Тworczosc w Praktyce (Creativity in Practice): materialy z konferencji — Zakopane, Wydawnicwo Wyzszej Szkoly Humanistyczno-Economicznej w Lodzi, 1999. — 136 p.


 
 

Цікаве

Загрузка...