WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Застосування комп’ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів технічного ВНЗ засобами мистецтва - Реферат

Застосування комп’ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів технічного ВНЗ засобами мистецтва - Реферат

Реферат на тему:

Застосування комп'ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів технічного ВНЗ засобами мистецтва

У розв'язання питання вдосконалення навчально-виховного процесу у сучасній вищій школі найбільш вагомий внесок зробили: Б.Ананьєв, С.Архангельський, А.Алексюк, Є.Бондаревська, М.Буланова-Топоркова, С.Вітвицька, З.Єсарєва, І.Зязюн, Д.Чернілевський та інші.

Багато авторів (В.Ю. Биков, П. Гевал, Р.С. Гуревич, М.І. Жалдак, К.К. Колін, В.М. Мадзігон, П.І. Підкасистий, Є.С. Полат, І.В. Роберт, А.В. Хуторський, Д.В. Чернілевський) у своїх дослідженнях намагаються вирішити питання організації навчального процесу з використанням комп'ютерної техніки. Як зазначає Р.С. Гуревич, у процесі розробки педагогічних програмних засобів необхідне раціональне поєднання знань, умінь та навичок дидактики, педагогічної психології, програмування, тощо [1.c.36].

Методологічні засади виховання духовних цінностей у студентів знайшли своє відображення у працях В.Андрущенка, Л.Губерського, М.Євтуха, В.Кременя, Б.Лихачова, М.Нікандрова, Т.Петракової, Д.Чернілевського та інших.

Невирішені питання.

Незважаючи на посилення інтересу до виховного процесу у вищій школі, який пов'язаний зі зміною парадигми освіти ХХІ століття, досягнень сучасної гуманітарної науки про людину як найвищу духовну цінність, проблема виховання духовних цінностей у студентів технічних вищих навчальних закладів все ще залишається недостатньо вивченою і недостатньо технологічно розробленою. Існує обмаль досліджень, в котрих наголошувалось би на застосуванні комп'ютера в процесі виховання, зокрема засобами мистецтва. Сам час зробив ці проблеми найважливішими для нашої незалежної країни, оскільки від їхнього ефективного розв'язання буде залежати якісно новий приріст її інтелектуального, культурного й морального потенціалу. Водночас педагоги повинні враховувати й негативні моменти. Передусім робота з комп'ютером швидко стомлює студента, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи. Комп'ютеризоване навчання не розвиває здатності особистості чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко формуються егоїстичні нахили людини, загострюється індивідуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється виховання колективізму, взаємодопомоги. Здебільшого інтерес до програми з обмеженою інформативністю швидко згасає. Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, студент нерідко почувається "дурнішим" за комп'ютер, що згодом може стати причиною стійкого негативізму до машини.

Аналіз останніх досліджень.

У наш час людині, яка отримує вищу технічну освіту, замало бути просто гарним інженером, який знається виключно на своїй спеціалізації. Вища освіта повинна бути всебічно розвиваючою. Тому й постає питання про необхідність гуманізації системи вищої технічної освіти, у результаті якої студент з об'єкта навчання перетворюється у суб'єкт творчої, розвиваючої навчально-пізнавальної діяльності.

Питання моральної культури висвітлені у працях мислителів, філософів, подвижників світових релігій. Серед них були і представники української філософської думки: І.Вишенський, Ф.Прокопович, Г.Сковорода,В. Вернадський.

Проблема моральних аспектів культури знайшла відображення в працях Ф.Ніцше, В.Соловйова, А.Швейцера, П.Тейяра де Шардена. Проблемі виховання моральної культури студентської молоді вищого навчального закладу присвячено праці Л.Ази, Є.Бондаревської, О.Горожанкіної, І.Зязюна, В.Козакова, М.Ковтун, О.Олексюк, В.Петрової, Л.Чорної та ін.

Проте, незважаючи на посилену увагу науковців до цієї проблеми, формуванню духовно-моральних якостей студентства технічного ВНЗ засобами мистецтва поки що не присвячено спеціального дослідження.

Враховуючи накопичений досвід, шануючи історію і навчаючи на прикладі відомих людей ми зможемо відновити престиж технічної освіти та відтворити національну технічну інтелігенцію.

Деякі розглядають гуманізацію дещо спрощено, зводячи її до гуманітаризації, тобто механічного збільшення кількості годин на викладання гуманітарних наук. Механічне зникнення математико-природничих та спеціальних дисциплін і, як наслідок, заміна їх гуманітарними не приведе до глибинної гуманізації.

Освіта є гуманістичною не тоді, коли викладаються переважно гуманітарні курси, а коли у центрі її знаходиться студент як суб'єкт, як особистість, коли у достатньому обсязі відбувається його виховання, яке, як відомо, є процесом систематичного і цілеспрямованого впливу на духовний та фізичний розвиток особистості з метою підготовки її до виробничої, суспільної і культурної діяльності.

Сучасні наукові положення про цінності виховання, духовні цінності, загальнолюдські і національні, ціннісні орієнтації; про духовно-моральну основу підготовки педагогічних кадрів; про інтеграційні процеси взаємодії різних культур, про збереження культурної ідентичності і набуття культурних смислів життя знаходимо в працях В.Андрущенка, С.Анісімова, І.Беха, Є.Бондаревської, В.Кременя, Т.Петракової, О.Данилюка, Д.Чернілевського; Г.Ричардсона, Г.Ріккерта та інших).

Особливий інтерес мають дослідження проблем цінностей природи й людського життя, особливо здорового способу життя (Г.Тарасенко, В.Оржеховська, О.Мягченко, В.Горащук). Стрімкий розвиток екології й валеології свідчить про значущість й актуальність цієї проблематики.

Спеціальні технічні засоби навчання (ТЗН) — необхідний чинник засвоєння знань. Комп'ютеру належить чільне місце серед сучасних технічних засобів навчання. Перелік професій, пов'язаних з використанням комп'ютерів, дедалі ширшає. Тому вміти працювати з ними повинен кожний, і вища школа не може стояти осторонь цієї справи. Узагальнивши сучасні уявлення про можливості комп'ютеризації в царині освіти і виховання, можна дійти висновку про необхідність застосування комп'ютерної технології в процесі формування духовно-моральних якостей студентів, зокрема засобами мистецтва.

Використання комп'ютера в процесі навчання сприяє також підвищенню інтересу й загальної мотивації навчання завдяки новим формам роботи і причетності до пріоритетного напряму науково-технічного прогресу; активізації навчання та виховання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подання інформації, змаганню студентів з машиною та самих із собою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задовольняє; розширенню інформаційного і тестового "репертуарів", доступу студентства до "банків інформації", можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обсязі; об'єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і навичок .

Загалом спілкування з комп'ютером сприяє розвиткові інтелектуального, духовного та морального потенціалу молоді, виховує уміння планувати й раціонально будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності, формує акуратність, точність і обов'язковість.

Тому освіта повинна бути підпорядкованою вихованню загальній культури індивіда, широкій науковій ерудиції й високому гуманістичному почуттю – почуттю любові до людини. . В основу сучасної концепції освіти повинен бути закладений культурологічний підхід, який обумовлює звертання до майбутнього фахівця як до соціокультурного індивіда, продукту культури нації, людства. Культурологічний підхід припускає інтеграцію всієї сукупності загальнокультурних знань, що є основою високого рівня освіченості особистості. Розглядаючи педагогічні знання як частину духовної культури, вважаємо за необхідне інтегрувати їх з філософією, психологією, соціологією, етикою й естетикою, історією культури, історією релігії, методикою викладання й інших наук. Зміст навчального матеріалу, що викладається студентам, повинен бути вбраний в такі форми, представлений такими педагогічними технологіями, які, з одного боку, сприяли б найбільш оптимальному засвоєнню матеріалу, а з іншого – були б зразками сучасних форм навчання, впроваджуваних у практику ВНЗ.


 
 

Цікаве

Загрузка...