WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій - Реферат

Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій - Реферат

Реферат на тему:

Формування іншомовної компетентності студентів ВТНЗ шляхом використання сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій

Сучасна економіка орієнтується на кадри, освіта яких має бути значно якіснішою, ніж та, показники якої ми маємо на сьогоднішній день. З іншого боку, абсолютно очевидним є і те, що більш значимими сьогодні є не окремі, розпорошені знання, а система знань, що виражається в умінні вирішувати повсякденні та професійні проблеми, здатності до іншомовного спілкування, підготовці в області нових інформаційних технологій і т.і. Тому в сучасній педагогіці та вищій школі виокремився освітній напрямок, який називають компетентнісним підходом.

Компетентність пред'являється, в першу чергу, роботодавцями та суспільством у вигляді деяких специфічних очікувань, пов'язаних із професійною діяльністю випускника. Більш того, саме рівень відповідності індивідуальних показників очікуванням роботодавця й суспільства і подається як основний показник компетентності.

Компетентнісний підхід в сучасній освіті являє собою проблему. Як зарубіжні, так і вітчизняні дослідники почали не лише вивчати компетенції, виділяючи від 3 до 39 [7] її різновидів, але й будувати освіту, маючи на увазі її формування як кінцевий результат даного процесу (Н.В. Кузьміна, А.К. Маркова, Л.А. Петровська). Вчені для різних видів діяльності називають різні види компетентності. Наприклад, для мовної компетенції/компетентності Рада Європи (1990) виділяє стратегічну, соціальну, соціолінгвістичну, мовну та навчальну.

Нас в плані використання можливостей застосування компетентнісного підходу при навчанні спеціалістів з комп'ютерної техніки іноземній мові в умовах втнз більшою мірою цікавить поняття "іншомовна компетентність". Це поняття видається зрозумілим, однак і воно викликало свого часу деякі розбіжності щодо його визначення. Досить сказати, що праць, які детально розглядають формування ІК студентів втнз практично не існує. Зате ряд робіт присвячено розгляду таких термінів як "комунікативна компетентність" [2], "іномовна комунікативна компетентність" [5; 6], "професійна компетентність" [4; 197] та ін..

Питання визначення мовної компетентності зокрема зацікавило вчених ще на початку минулого століття, доказом тому є праця Фердінанда де Сассе, в якій він стверджує, що система мови – це настільки складний механізм, що його неможливо зрозуміти без глибокого вивчення, з іншого боку, незнання людьми цього механізму не заважає їм користуватися мовою щоденно. [9; 86].

Бахман [8; 86] наводить детальну класифікацію мовної компетентності, до якої включає два підкласи: організаційну та прагматичну компетентності, які в свою чергу, теж мають розгалужену структуру.

Очевидно, що мовна компетентність не є простим поняттям. Її складність не лише в кількості компонентів, слід пам'ятати також про те, що всі ці компоненти є взаємозалежними. [1].

Досить цікавим для нас є дисертаційне дослідження О.Ю. Іскандарової, яка розглядала формування "іншомовної професійної компетентності спеціаліста" і в своїй праці розробила концепцію формування іншомовної професійної компетентності студентів медичного вузу. [3].

Проблема професійно-орієнтованого навчання іноземній мові є малодослідженою сферою в педагогіці. Питання методики навчання іноземній мові з урахуванням специфіки немовного ВНЗ обговорювались в окремих статтях ИЯВШ, лекційних курсах підвищення кваліфікації викладачів іноземних мов, посібниках та науково-методичних збірниках окремих ВНЗ.

На жаль, сьогодні володіння іноземною мовою, що забезпечує навчально-наукове та професійне спілкування, часто розглядається як другорядне, таке, що базується на загальному володінні мовою. Проте, в зв'язку з тим, що ставлення до мови спеціальності поступово змінюється, видається велика кількість підручників та посібників, орієнтованих на професійне спілкування. Вивчаються такі підсистеми мови, як науковий стиль, усна наукова мова, лексико-граматичні особливості мови конкретної спеціальності.

З іншого боку, рівень економічного та технологічного розвитку сучасної світової спільноти вимагає від майбутнього спеціаліста формування досвіду існування в інформаційному просторі, тобто – інформаційної компетентності. А оскільки для студентів, що вивчають комп'ютерні науки, це новоутворення є особливо значущим, не можна пройти повз можливість об'єднати обидві цілі, що стоять перед сучасною професійною освітою: формування іншомовної та інформаційної компетентностей у студентів втнз у процесі вивчення курсу іноземної мови.

Саме з цією метою кафедрою іноземних мов ВНТУ було розроблено програму, згідно якої "володіння іноземною мовою повинно допомагати спеціалісту реалізовувати такі аспекти професійної діяльності як: своєчасне ознайомлення з новими технологіями, тенденціями розвитку науки і техніки, сучасними відкриттями; успішне виконання професійних функцій; пошук інформації, обмін досвідом; встановлення ділових контактів із закордонними партнерами, тобто забезпечує розвиток й удосконалення рівня його професійної компетенції". [6].

В контексті мовної освіти це означає надання можливості використання інформаційних та телекомунікаційних технологій для створення технологічного навчального середовища (тобто середовища, у якому поряд із традиційними матеріалами та видами роботи використовуються можливості ресурсів інформаційно-комп'ютерних технологій (ІКТ) та навчальні матеріали нового покоління), а також середовищ, що передають соціокультурну своєрідність лінгвосоціуму, що вивчається.

Здійснивши аналіз методичної літератури, яка пропонує класифікацію та опис сучасних ІКТ, що використовуються (або лише плануються до використання) в сучасній професійній педагогіці, ми дійшли висновку, що ті можливості, що пропонують сьогодні сучасні інформаційні та телекомунікаційні комп'ютерні технології доцільно розділити на два класи: власне середовища, де відбуватиметься процес опанування професійною іноземною мовою (навчальне середовище) та інструментарій, засобами якого здійснюватиметься формування необхідних для майбутнього спеціаліста компетентностей.

До першого класу віднесемо: тематичні форуми, дистанційні конференції, олімпіади, курси та проекти, розміщені на мікропорталах, закритих навчальних платформах та інтернет-сайтах.

До другого класу належать наступні засоби: від телекомунікаційних ресурсів Інтернет , спеціалізованого лінгводидактичного програмного забезпечення (навчальні програми, аудіо- та відеопрограми, навчальні симулятори, тестові додатки, ресурси спеціалізованих сайтів, наприклад http://www.cambridge.org, http://hotpot.uvic.ca, http://web.uvic.ca, http://www.multitran.ru і т.і., матеріали, разміщені на CD-ROM, наприклад TENSE BUSTER, EXTR@) до загальних програмних додатків (Word, PowerPoint, Excel і т.і.).

Мікропортал – це документ, реалізований на основі текстового редактора, наприклад, Word, котрий містить не лише текстову інформацію, а й гіпертекстові посилання на ресурси Інтернету, окремі Інтернет-сайти. В нашому випадку це можуть бути автентичні аудіоматеріали, відео-документи, анімація; відеокліпи, малюнки; графіки, таблиці, додаткові тексти і т.і. Документ може також бути викладений у вигляді списку URL-адрес сайтів, що пропонуються до перегляду, завдань для роботи у всесвітній мережі Інтернет та питань для контролю засвоєного навчального матеріалу. В результаті такий популярний та широко застосовуваний додаток як Word, може перетворитися на дієвий інструмент навігації в Інтернет, що є основою технологічного навчального середовища. Інакше кажучи, мікропортал — це виконаний в текстовому редакторі документ, що використовується як мала електронна платформа для роботи дослідницького та евристичного характеру.

Закрите навчальне середовище, навчальна платформа або ж система управління процесом навчання – це програмне забезпечення для керування процесом навчання, що дозволяє створювати та розміщувати на платформі навчальні матеріали, вести облік результатів навчання, здійснювати зв'язок між учасниками цього процесу. Тобто, це структуроване багатовимірне навчальне середовище, котре поєднує можливості традиційного навчання із сучасними інформаційними технологіями, що базуються на автоматизації взаємодії викладача та студента. Доступ до платформи зазвичай захищений паролем і дозволяється лише уповноваженим користувачам цієї платформи та може надаватися як через Інтернет, так і через внутрішню локальну мережу учбового закладу. В результаті створюється закрите навчальне середовище.

На разі таке навчальне середовище створено на базі Вінницького національного технічного університету. Завітавши на сайт Центру дистанційної освіти (http://cde.vstu.edu.ua), вповноважений учасник навчального процесу (викладач або студент) може отримати доступ до навчальних матеріалів, викладених на сайті. Викладач при цьому має змогу внести всі необхідні зміни як до структури, так і до теоретичного наповнення матеріалу, перевірити результати поточної роботи або перевірки засвоєння знань кожним окремо взятим студентом, а студент, в свою чергу, – отримати доступ до теоретичного, практичного та тестового матеріалу та виконати всі необхідні завдання.


 
 

Цікаве

Загрузка...