WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників - Реферат

Результати теоретико-експериментального дослідження щодо формування професійно-термінологічної компетентності у майбутніх фахівців-аграрників - Реферат

Враховуючи етапи формування ПТК, крім традиційних методів навчання, викладачі згідно з розробленими рекомендаціями [3] використовували дискусії, ігрові, тренінгові методи. Так, інтелектуальні ігри розширюють фахову грамотність, ерудицію, вчать працювати з літературними джерелами, дають можливість опанувати необхідний понятійний апарат, тренують пам'ять, особливо фазу пригадування, розвивають мислення, формують потреби та мотиви навчання. Різновид інтелектуальних ігор – ігри зі словами, які пов'язані з відгадуванням зашифрованих слів або речень (словограми, чайнворди, кросворди, ребуси). У методичних рекомендаціях "Формування професійно-термінологічної компетентності лікарів ветеринарної медицини" [3, с. 30] розкрито методику застосовування ігор: "Термінологічний конструктор" (на складання термінів з грецьких та латинських терміноелементів під час вивчення клінічної термінології ветеринарної медицини); інструментальної гри "Скелет собаки" (на закріплення анатомічних термінів); словограм "Nomina anatomica veterinaria" та "Inflammatio"; парного чайнворду "Запальні хвороби тварин".

Для поетапного формування ПТК використовувалася така система методів і прийомів, яка спрямована не лише на повідомлення студентам нових термінів, їх запам'ятовування та відтворення, а й на самостійне ознайомлення з термінологією, засвоєння умінь і навичок в процесі активної пізнавальної та практичної комунікативної діяльності.

Застосування методів групової дискусії, тренінгів та рольових ігор, сприяло формуванню у студентів рефлексивного ставлення до комунікативного аспекту майбутньої професійної діяльності. А комплекс професійно-орієнтованих ситуативних завдань зумовив професійну спрямованість навчання та розвинув вміння ділового спілкування.

Під час ознайомлення студентів з лексико-граматичними типами термінів, семантичними, словотвірними процесами у термінології, проводилися історичні коментарі під час розгляду певних мовних явищ. Наприклад, становлення терміносистем окремих галузей, роль особистостей у цьому процесі, етимологічні екскурси щодо походження окремих терміноодиниць, ознайомлення з діалектними назвами-термінами, зіставлення гіпотез, теорій різних термінологічних шкіл і т. ін. У контрольних групах заняття проводилися за традиційною методикою.

На етапі завершення експерименту в контрольних та експериментальних групах здійснено підсумкову діагностику рівня сформованості ПТК. Експериментальна перевірка ефективності цілеспрямованої системи формування професійно-термінологічної компетентності випускників вищих аграрних навчальних закладів показала, що середня оцінка сформованості ПТК у першій експериментальній групі після експерименту збільшилася на 3,3 бала; у другій та третій відповідно на 2,9 та 2,3 бала.

Отже, проведена в експериментальних групах робота сприяла посиленню інтересу до культури професійного мовлення, кращому усвідомленню значущості професійно-термінологічної компетентності, зумовила помітні зрушення в оволодінні фаховою понятійно-термінологічною підсистемою; сприяла формуванню професійно-термінологічної грамотності в усному і писемному мовленні.

Висновки

Успішна реалізація навчальної мети відносно формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх фахівців-аграрників визначається, передусім, педагогічними умовами, факторами та принципами навчання, які становлять основу відповідної наукової концепції.

Система цілеспрямованого формування професійно-термінологічної компетентності студентів з позиції системного підходу дає підстави розглядати її як компонент більш широкої сукупності – системи підготовки фахівців у вищому аграрному закладі освіти. Це свідчить про її взаємодію з системами більш високого порядку (метасистемами).

Розроблена структурно-функціональна модель спрямованого формування професійно-термінологічної компетентності виявилася адекватною щодо опису психолого-педагогічної проблеми, поєднання етапів формування із їх завданнями, методиками й діагностикою та ефективною порівняно із безсистемними і пошуковими прийомами вирішення педагогічних питань.

Література

  1. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем: проблемы и методы психолого-педагогического обеспечения технических обучающих систем. – Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та, 1977. – 304 с.

  2. Бородіна Н. С. Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної термінології студентами філололічних факультетів: Автореф. на ... канд. пед. наук / 13.00.02. – Херсон: Херсонський державний університет, 2007. – С. 1-16.

  3. Вікторова Л. В. Формування професійно-термінологічної компетентності лікарів ветеринарної медицини: Методичні рекомендації. – К., 2007. – 50с.

  4. Вікторова Л. В. Методологічні аспекти формування професійно-термінологічної компетентності студентів-аграрників // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 14. Ч.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – С. 164–171.

  5. Вікторова Л. В. Концепція формування професійно-термінологічної компетентності майбутніх лікарів ветеринарної медицини // Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України", 20–22 вересня 2007р., м. Ялта. – Зб. статей: Ч.2. – Ялта: РВВ КГУ, 2007. – С. 14–18.

  6. Лузан П. Г. Активізація навчання студентів. – К.: Ред. — вид. відділ Наукметодцентру агроосвіти, 1999. – 216 с.

  7. Максимов О. С. Формування технічного мислення школярів у процесі навчання природничих предметів: Дис... д-ра пед. наук: 13.00.01. – К., 1996. – 341 с.

  8. Сидоренко В. К., Дмитренко П. В. Основи наукових досліджень: Навчальний посібник. – К.: РННЦ "ДІНІТ", 2000. – 259 с.

  9. Шостак А. В., Лузан П. Г. Студентська група і підготовка спеціалістів // Механізація сільського господарства. – 1988. – № 8. – С.26—27.


 
 

Цікаве

Загрузка...