WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Особливості професійного іншомовного спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Особливості професійного іншомовного спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності - Реферат

Реферат на тему:

Особливості професійного іншомовного спілкування менеджерів зовнішньоекономічної діяльності

Нові соціально-економічні умови розвитку нашої держави, її входження до світового співтовариства викликають необхідність змін у підготовці висококваліфікованих фахівців економічних спеціальностей, здатних розв'язувати складні проблеми розбудови демократичної держави. Особливої уваги набуває проблема підготовки менеджерів зовнішньоекономічної діяльності, які у своїй професійній діяльності здатні вільно користуватися іноземними мовами - у першу чергу – англійською.

Проведений аналіз стану міжнародної діяльності підприємств Подільського регіону допоміг встановити, що підготовка фахівців з вищою економічною освітою, які в своїй професійній діяльності можуть вільно користуватися іноземною мовою, набуває актуальності. Про це свідчить хоча б той факт, що підприємства Вінниччини успішно співпрацюють з партнерами із 76 країн світу на всіх континентах, що складає 41,7% країн-членів ООН. Зовнішньоторговельний оборот Вінниччини становить 231,9 млн. дол. США. Ефективність зовнішньої торгівлі товарами та послугами характеризується позитивним сальдо в 76,1 млн. дол. США. Зовнішньоекономічні операції здійснюються з 23 із 24 індустріально розвинутих країн світу, питома вага яких становила 40,1%. Обсяги товарообігу з країнами „великої сімки" досягли 67,0 млн. доларів, що становить 28,9% товарообігу Вінницької області. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі вивело Вінницьку область на 19 місце в Україні, в тому числі, за обсягом експорту – 16, імпорту – 22 місце.

Такі позитивні економічні показники спричинили ситуацію, коли молоді фахівці економічних спеціальностей, враховуючи перспективу професійного та кар'єрного росту, відчули нагальну проблему у досконалому володінні фахово спрямованою іноземною мовою. Враховуючи таку ситуацію, нами було проаналізовано зміст та характер професійної діяльності фахівців економічних спеціальностей, які в своїй професійній діяльності користуються іноземною мовою, а також діяльності фахівців, які працюють в відділах зовнішньоекономічних зв'язків підприємств та фірм на посадах керівників підрозділів та перекладачів технічної документації.

В результаті дослідження було встановлено, що поряд із навичками вільного спілкування іноземною мовою на побутову тематику, таким фахівцям необхідні уміння та навички професійно спрямованого перекладу в певній галузі науки чи техніки, а також уміння користуватися іноземною мовою у телекомунікаційних мережах, де необхідні уміння обмінюватися письмовими та усними повідомленнями із зарубіжними партнерами. Ведення спонтанної бесіди на професійні теми з носіями мови усно чи письмово передбачає високий рівень активного володіння іноземною мовою, максимально наближений до рівня володіння носієм мови. В таких умовах суттєво зростає відповідальність за використання мови, оскільки діяльність фахівця на такому рівні вимагає прийняття певних рішень, пов'язаних з діяльністю підприємства в умовах конкурентної боротьби, яка, як уже зазначалося, є невід'ємною частиною ринкової економіки. Такий рівень володіння мовою вимагає від фахівців не просто знання та розуміння закономірностей побудови форми іншомовного висловлювання але й глибоке розуміння іншомовної культури та реалій [4].

Інтеграційні процеси України в міжнародну економічну спільноту виявили проблеми як інформаційно технічні, так і культурні. За таких умов процес фахово-спрямованого навчання іноземним мовам передбачає також поряд із знаннями лінгвістичного характеру забезпечити розуміння чужої для нас культури а також практики діяльності в іншомовному інформаційному середовищі. В зв'язку з цим, виникає ще одна мета навчання фахово-спрямованій іноземній мові фахівців технічних та економічних спеціальностей – навчання письмовому спілкуванню в телекомунікаційних мережах, що доцільно забезпечити засобами сучасних інформаційних технологій [1,2].

Проаналізувавши сучасний стан розвитку міжнародної діяльності підприємств Подільського регіону, ми з'ясували основні види іншомовної діяльності, які здійснюють фахівці економічних спеціальностей. Їм доводиться виконувати різноманітні види робіт з оригінальною літературою зі спеціальності, а саме: розуміти зміст, вміти отримати необхідну інформацію, перекласти або реферувати необхідний матеріал, мати навички діалогічного мовлення а також володіти зв'язним монологічним мовленням на рівні як самостійно підготовленого, так і непідготовленого висловлювання, розуміти діалогічне та монологічне мовлення в межах певної спеціалізації. Вони також повинні володіти навичками як усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на рідну та навпаки; знати основи ведення ділової документації іноземною мовою, вести ділове листування, переговори; володіти основними навичками двостороннього перекладу; знати особливості культури країни, мовою якої написано оригінал; використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі; вміти стисло та точно висловлювати думки рідною та іноземною мовами; володіти технікою ведення записів для більш точного перекладання; володіти комп'ютерною технікою на рівні користувача, вміти користуватися електронними перекладачами та словниками, а також вміти використовувати засоби сучасних інформаційних технологія для спілкування та передачі інформації.

Однак, основним завданням фахівців економічних спеціальностей з поглибленими фахово спрямованими знаннями з іноземних мов залишається здійснення перекладацької та референтської діяльності, здійснення пошуку найбільш ефективних форм та методів організації та управління підприємництвом шляхом вивчення досвіду світового виробництва [4].

Поряд з цим, одним із важливих питань з проблеми професійно спрямованої іншомовної підготовки фахівців технічних та економічних спеціальностей залишається питання спеціалізації в мові, тематики та змісту матеріалу в їх зв'язку з профілюючими економічними дисциплінами. На думку фахівців, існує необхідність раннього включення в курс предмета „Іноземна мова" матеріалу для читання, аудіювання та усного мовлення, безпосередньо пов'язаного з майбутньою спеціалізацією. Це дозволить з самого початку вивчати певну „підмову" певної області науки чи техніки. Фахівці вважають, що в даному випадку такий підхід до викладання професійно спрямованої іноземної мови в технічних вищих навчальних закладах має значні переваги, оскільки процес вивчення іноземної мови наближається до навчання профілюючим предметам [3,5].

Проте, враховуючи сучасні вимоги до рівня оволодіння професійно спрямованою іноземною мовою студентами технічних чи економічних спеціальностей, необхідно також зауважити, що навчання іноземним мовам не зводиться тільки до оволодіння підмовою спеціальності.

На основі аналізу вищенаведеної діяльності фахівців економічних спеціальностей, які в своїй професійній діяльності користуються фахово спрямованими іноземними мовами, можна стверджувати, що такі фахівці повинні:

володіти навичками як усного, так і письмового перекладу з іноземної мови на рідну та навпаки;

знати основи ведення ділової документації іноземною мовою, вести ділове листування, переговори тощо;

володіти основними навичками двостороннього перекладу;

знати особливості культури країни, мовою якої доводиться спілкуватись;

використовувати словники та довідковий матеріал при перекладі;

вміти стисло та точно висловлювати думки рідною та іноземною мовами;

володіти комп'ютерною технікою на рівні користувача, вміти користуватися електронними перекладачами та словниками, а також вміти використовувати засоби сучасних інформаційних технологій для спілкування іноземною мовою, передачі інформації, здійснення перекладацької діяльності.

Отже такому фахівцю необхідно набути таких знань, умінь та навичок, які дозволять йому в подальшому працювати на виробництві у багатьох ролях, а саме: керівника, фахівця-перекладача, який може здійснювати об'єктивне оцінювання роботи підприємства, порівнювати її з роботою аналогічних закордонних фірм.

Висновки

Аналіз специфіки діяльності промислових підприємств дозволяє стверджувати, що оволодіння економічною спеціальністю на професійному рівні неможливе без професійної іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей. Вищезазначене дозволяє визначити компоненти, які необхідно враховувати при організації занять з поглибленого професійно спрямованого навчання іноземних мов фахівців економічних спеціальностей:

предметний компонент, що передбачає глибокі знання та навички у галузі основної спеціалізації;

мовний та мовленнєвий компонент, що передбачає знання, уміння та навички, необхідні для ведення навчального процесу засобами професійно спрямованої іноземної мови.

Література

  1. Борщовецька В.Д. Вправи для навчання англійської фахової лексики студентів-економістів // Іноземні мови. – 2003. - №2. – 226 с.

  2. Борщовецька В.Д. навчання студентів-економістів англійської фахової лексики з урахуванням когнітивних стратегій // Іноземні мови. Вісник КНЛУ. Серія: Педагогіка та психологія. – 2005. - №1. – С. 26-29.

  3. Герасимова І.Г. Гуманізація професійної підготовки майбутніх менеджерів виробничої сфери. Дис. канд. наук: 23.00.04. – Київ, 2005. – 230 с.

  4. Коломієць С.С. навчання спеціалістів професійно-орієнтованого спілкування із зарубіжними партнерами / на матеріалі англійської мови/: Дис. канд. пед. наук: 13.00.02. – К., 1993. – 162 с.

  5. Попко І.А. Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у вищих навчальних закладах // Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України: Зб. наукових статей учасників всеукр. наук.-практ. конф., Київ. – 2003. – С. 278-294.


 
 

Цікаве

Загрузка...