WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів - Реферат

Автентичний художній текст у процесі навчання діалогічного мовлення студентів-філологів - Реферат

Зазначимо, що в англійському літературознавстві існує чимала термінологічна плутанина у визначенні самого жанру "short story". Поряд з поняттям "short story" використовують "novella", "tale". Незважаючи на дані розбіжності в термінології, які не мають суттєвого значення для нашого дослідження, вважаємо правомірним в даній статті використовувати термін "оповідання".

Таким чином, відповідно до тлумачення словника, оповідання – це невеликий розповідний художній твір про одну чи кілька подій у житті персонажа, які відіграють важливу роль у його долі. Характерними ознаками оповідання є проста композиція, однолінійний сюжет, невелика кількість персонажів. Описані в оповіданні події здебільшого відбуваються протягом невеликого проміжку часу в одному місці [14, 750].

Оповідання як жанр знаходить вираження в типах або жанрових різновидностях. Типи оповідань визначають за різними критеріями. Так, за критерієм спосіб зображення характеру оповідання поділяють на психологічні та портретні. Якщо керуватися стильовими особливостями, то розрізняють реалістичні та романтичні оповідання. За часом розгортання сюжету оповідання бувають історичні, сучасні, оповідання про майбутнє. За змістом виділяють 15 типів оповідань: побутове; соціальне; психологічне; соціально-психологічне; детективне; пригодницьке; ліричне; гротескне; науково-фантастичне; філософське; гумористичне; біографічне; оповідання "фантасмагорія"; оповідання "жах"; сатиричне. Такий розподіл типів оповідань є умовним, оскільки в "чистому вигляді" вони не існують. Але це не заважає відрізняти один тип оповідання від іншого згідно з характерними для кожного типу оповідання змістовними та образними компонентами. Так, оповідання побутового типу порушують проблеми, пов'язані з особистим життям героїв, розповідаючи про їх побутові стосунки. Соціальне оповідання, в свою чергу, демонструє залежність героя від суспільства, в якому він живе. В соціально-психологічному – ця залежність зміщується на психіку людини.

Спираючись на дослідження Ю.Б. Борисова, І.Н. Гущіної, Л.І. Тимофеєва, зазначимо, що найбільш придатними для мовленнєвої практики студентів є оповідання соціального, соціально-психологічного, психологічного, побутового, детективного, гумористичного та ліричного типів. Ці типи оповідань, відбиваючи актуальні та вічні морально-етичні та соціальні проблеми, містять в собі можливість зіставлення різних точок зору щодо певних проблем, які й дають привід для дискусій, стимулюють мислення студентів, пробуджують в них асоціацію з особистим життєвим досвідом, впливають на їх почуття та емоції, виступаючи при цьому потенційним мотивом, який активізує мовленнєву діяльність студента-читача [15, 78]. В цих оповіданнях превалюють реальні життєві факти, тому вони сприймаються краще, ніж, наприклад, оповідання філософські, гротескні, де абстрактні явища та поняття домінують над життєвими, що ускладнює їх сприйняття.

Висновки

Таким чином, з огляду на вищевикладене зробимо такі висновки:

1. Розглянуті психолінгвістичні передумови навчання дискусії на матеріалі англомовного оповідання дозволяють визначити цей жанр як основну тематику, мотиваційну базу для навчання вільного спілкування ІМ2 студентів мовних факультетів. Аналіз специфіки процесу сприйняття ХТ студентом-читачем дозволяє стверджувати, що ХТ є засобом формування змістовного базису та мовленнєвої потреби.

2. Ефективне використання автентичних оповідань як ілюстративного навчального матеріалу для навчання дискусії є можливим за умов урахування змістовних та образних компонентів ХТ. Це дозволить виявити їх основну проблематику та найбільш частотні комунікативні завдання, які знаходитимуть своє відображення у формі мовленнєвих вчинків.

Перспективним напрямком може стати визначення критеріїв і принципів відбору автентичних ХТ малої епічної форми для навчання студентів мовних факультетів іншомовної дискусії, здійснення відбору текстового матеріалу та укладення рекомендованого списку літератури для домашнього та індивідуального читання чому і будуть присвячені наші наступні публікації.

Література

 1. Програма з англійської мови для університетів/інститутів (чотирирічний курс навчання): Проект/ С.Ю.Ніколаєва, М.І.Соловей, Ю.В.Головач та ін.– К.: Координат.-інформ. центр "Злагода", 1999.

 2. Смелякова Л.П. Деякі психологічні передумови адекватного використання іншомовної художньої літератури // Методика викладання іноземних мов. - К.: Рад. школа, 1990. - Вип.19.

 3. Артемьева С.С. Характер текста, используемого на этапе совершенствования речевых навыков // Иностранные языки в школе. - 1980. - №1.

 4. Brown G., Malmkjr, Pollit A., Williams J. Language and Understanding. - Oxford: Oxford University Press. - 1995.

 5. Моль А. Теория информации и естетическое воспитание. - М.: Мир, 1966.

 6. Красных В.В. Основы психолингвистики и теории коммуникации: Курс лекций. - М.: ИТДГК "Гнозис", 2001.

 7. Дупленко Е.П. Обучение смысловой интерпретации иноязычного художественного текста/Вопросы совершенствования процесса обучения иностранному языку в средней школе. - Горький, 1977. - Вып.2.

 8. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования / Отв. ред. Г. В. Степанов. - М.: Наука, 1981.

 9. Смелякова Л.П. Художественный текст в обучении иностранным языкам на языковом факультете вуза ( Теория и практика отбора) : Монография. - СПб.: Образование, 1992.

 10. Гущина И. Н. Методика обогащения словарного запаса студентов старших курсов в ходе обсуждения содержания художественного произведения на занятиях по домашнему чтению (английский язык, языковой вуз): Дис... канд. пед. наук:13.00.02. - М., 1988.

 11. Кузовлёв В.П. Индивидуализация обучения иноязычной речевой деятельности как средство создания коммуникативной мотивации ( на материале обучения говорению на английском языке в средней школе) : Автореф. дис...канд. пед. наук:13.00.02/ Моск. гос. пед. ин-т. - М., 1982.

 12. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы: Учебное пособие для студентов пединститутов. - 5-е изд. - М.: Просвещение, 1976.

 13. Вильяллон Э.Х. Использование художественного текста для развития монологической речи на английском языке: Дис...канд.пед.наук:13.00.02. -М.,1986.

 14. Литературный энциклопедический словарь / Под ред. В.М.Кожевникова, П.А.Николаева.– М. "Советская энциклопедия", 1987.

 15. Борисов Ю.Б. Пути интенсификации обучения иноязычной речи на материале литературных текстов. - Минск: МГПИИЯ, 1986.

 16. Топтигіна Н.М. Психолінгвістичні та комунікативні аспекти навчальної дискусії у процесі вивчення іноземної мови // Теоретичні питання освіти та виховання: Збірник наукових праць. - К.: Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2001. - Вип.15. - С.92-96.

 17. Топтигіна Н.М. Психолінгвістичні передумови навчання дискусії на матеріалі художнього тексту // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія". - К.: Вид. центр КНЛУ, 2001. - Вип.3. - С.161-169.

 18. Топтигіна Н.М. Зміст навчання студентів мовних факультетів дискусії на матеріалі художніх текстів // Вісник Київського державного лінгвістичного університету. Серія "Педагогіка та психологія". - К.: Вид. центр КНЛУ, 2002. - Вип.5. - С.103-111.

 19. Топтигіна Н.М. Принцип активності у процесі навчання дискусії на матеріалі художніх текстів // Теоретичні питання культури, освіти та виховання: Збірник наукових праць. - К.: Вид. центр КНЛУ, НМАУ, 2002. - Вип.19. - С.31-34.

 20. Топтигіна Н.М. Міні словник ідіом та мовленнєвих штампів для ведення дискусії англійською мовою // Іноземні мови. - 2002. - №2. - С.41-47.

 21. Топтигіна Н.М. Навчання студентів мовних факультетів дискусії на матеріалі проблемних ситуацій художніх текстів // Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної: Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференції - Полтава, 2002. – С.293.

 22. Топтигіна Н.М. Роль дискусії у процесі навчання вільного спілкування іноземною мовою //Інноваційні підходи до навчання іноземних мов та культур у новому тисячолітті: Тези доповідей міжнародної науково-методичної конференції – Дніпропетровськ: Вид. ДУЕП, 2002. – С.90.

 23. Топтигіна Н.М. Home Reading Guide. W.S.Maugham "Rain and Other Short Stories": Навчальний посібник – Ізмаїл: ІДГУ, 2003. — 107с.


 
 

Цікаве

Загрузка...