WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ - Реферат

Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ - Реферат

Реферат на тему:

Використання інформаційних систем та електронних видань у процесі вивчення іноземної мови у ВНЗ

В даний час в період швидкого інтегрування вітчизняної економіки в світове співтовариство, суттєво зростає потреба у всебічному розширенні знань та доскональному володінні іноземною мовою українського менеджменту. Тому в навчальному процесі загострюються суперечності між зростаючим обсягом необхідної інформації, яку треба засвоїти студенту за обмежений термін часу, відведений на навчання, і існуючими традиційними методиками навчання. Це протиріччя може бути мінімізоване за рахунок інтенсифікації навчання з використанням сучасних інформаційних технологій.

В даній статті також розкриваємо переваги електронних видань порівняно з друкованими і їх зростаючу роль у навчальному процесі при вивченні іноземної мови у вищих навчальних закладах.

Інформаційна система – взаємозалежна сукупність засобів, методів і персоналу, які беруть участь в обробці даних [2].

Експертно-навчальні інформаційні системи становлять різновидність інтелектуальних навчальних інформаційних систем, які використовуються для презентації навчального матеріалу, контролю знань, супроводу виконання вправ на рівні репетитора, для автоматизації процесу керування навчальною діяльністю.В процесі функціонування вони здатні імітувати роботу людини-експерта в певній предметній галузі (при вивченні іноземної мови).

Практична реалізація окресленої функції передбачає, що дані системи складаються із трьох підсистем: бази знань навчального призначення, що містить знання експерта в даній предметній галузі; системи пошуку необхідної інформації в базі знань; інтерфейсу користувача, що забезпечує обмін інформацією між користувачами та інформаційними системами.

Перспективним напрямком розвитку комп'ютерно зорієнтованих засобів навчання у вищих навчальних закладах є інформаційні системи на основі штучного інтелекту. Серед них: програми навчання іноземним мовам; програми автоматичного доведення теорем, навчання розв'язування задач з фізики; побудови та репрезентації моделей; навчання на прикладах; виведення закономірностей; навчальні експертні інформаційні системи тощо [3; 4]. Більшість цих програм можуть бути використані як у навчальному процесі, так і в практиці наукових досліджень. В їхній побудові чітко структурована організація знання, яке закладене в основу. Працюючи з такою системою, студент не тільки знайомиться з новим навчальним матеріалом, а ще й має змогу проаналізувати способи репрезентації знання у галузі, яку він вивчає, що сприяє інтеграції та систематизації знань студента.

Інформаційні системи штучного інтелекту можуть використовуватись з довідковою метою. В даний час намітилась тенденція до створення обширних баз знань у різних предметних галузях. Від тих, які зберігають інформацію в пасивному вигляді, до баз даних, які містять структуровану інформацію проблемно-орієнтованого типу. Такі бази знань можуть використовуватися з метою залучення відомостей із деякої суміжної галузі для проведення міждисциплінарних досліджень для формування інтегрального підходу до розв'язання проблем. Наприклад, студенти, що готуються стати економістами, використовуючи інформаційні системи, можуть отримати значний обсяг інформації для вивчення іноземної мови на професійному рівні, тобто створюється можливість доступу до тієї інформації, яку можна одержати навіть у тій галузі, у якій користувач ще не є фахівцем [5].

На етапі створення експериментально-навчальних систем формується модель студента, потім у процесі функціонування цієї системи діагностується його знання на основі знань експертів в даній предметній галузі. У процесі роботи студента з системою фіксуються помилки й ускладнення, що виникають під час відповідей. У пам'ять комп'ютера заносяться відомості про знання, навички, помилки, здібності кожного, хто навчається. Система проводить аналіз результатів навчальної діяльності окремого студента, групи чи кількох груп, виявляє ускладнення і типові помилки, дає рекомендації студенту і узагальнені результати викладачу, що дозволяє оптимізувати процес організації і керування навчальною діяльністю. Одержані дані дозволяють викладачам виявити ті розділи теми, що студенти засвоїли слабко, звернути особливу увагу на незасвоєний матеріал, провести коригування методик, навчальних планів і програм.

Можлива диференціація навчання, яка передбачає поділ навчальних питань, задач, завдань за ступенем складності, поділ студентів за рівнем підготовки (низький, середній, високий) або за рівнем засвоєння матеріалу (догматично-копіювальний, репродуктивно-алгоритмічний, евристичний, пошуково-творчий) [6]. Ефект від використання експертно-навчальної інформаційної системи визначається досвідом експерта чи групи експертів, чиї узагальнені знання і досвід покладені в основу роботи даної конкретної інформаційної системи. Безумовно, ефективність організації і керування системою визначається технічними можливостями мультимедійних технологій, які використовуються в навчальному процесі вищого навчального закладу, якістю програмного забезпечення.

Передбачається діалоговий або інтерактивний режим роботи студента з комп'ютером (що відіграє особливу роль при навчанні іноземній мові), який самостійно вибирає темп роботи з системою і траєкторію власного навчання.

Інтелектуальні навчальні інформаційні системи розвиваються в напрямі розуміння процесів людського пізнання і складаються з навчальної бази даних, бази знань, підсистеми інтелектуального керування навчанням.

Навчальна база даних орієнтована на конкретну предметну галузь, містить у собі різного роду інформацію: таблиці, текст, малюнки, анімаційні фрагменти, відеофрагменти, звук тощо.

База знань містить структуру навчання і схему навчальної діяльності, механізм адаптації системи до конкретного об'єкта навчання. Сервісний модуль, який входить до бази знань, дозволяє робити вибір стратегії навчання і навчальних впливів; здійснювати експертизу рівня знань, правильності розв'язку різного роду завдань; збирати дані про сформовані вміння студента і способи застосування цих умінь.

Якщо студент опановує матеріал самостійно, використовується підсистема, яка містить засоби інтелектуального аналізу обсягу і структури знань, необхідних для керування і організації навчального процесу. В неї входять інтелектуальна консультативна програма, що реалізує інтерактивний діалог користувача з системою; контрольно-діагностичний модуль, що дозволяє розрахувати і оцінити параметри суб'єкта навчання для визначання оптимальної стратегії і тактики на кожному етапі навчання. Актуальним завданням, яке розв'язується інтелектуальною навчальною інформаційною системою, є раціональне використання інформації про знання, вміння, можливості окремого студента. Система забезпечує взаємодію в схемі: студент – інформаційна система – викладач.Викладач завжди має змогу одержати інформацію про рівень сформованості у студента кожної навчальної операції.

Оскільки, штучний інтелект тільки віддалено нагадує певні людські якості і ніякою мірою не може ототожнюватися з інтелектом людини, ефективність роботи навчальних систем залежить від додержання певних умов:

швидкості обробки інформації і виконання всіх процедур, оскільки затримки в роботі системи негативно впливають на процес навчання;

валідність критеріїв оцінки рівня знань; рівня підготовки (низький, середній, високий) або рівня засвоєння матеріалу (дізнавання, алгоритмічний, евристичний, творчий);

можливості накопичення й застосування знань про результати навчання студента, для вибору індивідуальних навчальних впливів і керування навчальним процесом для формування комплексних знань;

можливість адаптації системи до зміни рівня знань студента (студент належав до середнього рівня, але на даному етапі його знання наближаються до високого, чи, навпаки, до низького рівня).

Те, що в пам'яті комп'ютера зберігається значний обсяг інформації (текст, графіка, звук, людський голос, кольорові зображення, музика, відео фрагменти, анімація) сприяє створенню авторських мультимедіа-систем, призначених для інформаційної підтримки різних форм навчання. І тут велике поле для творчої діяльності педагога.

Мультимедіа у поєднанні з гіпертекстом утворюють системи гіпермедіа (Hypermedia – надсередовище), які містять значний обсяг інформації і тому записуються в основному на CD-ROM/DVD-ROM диски. У процесі роботи з інформаційною системою з'являється можливість поєднати текстову і графічну інформацію зі звуком, анімаційними роликами і відеофрагментами, що є особливо ефективним при вивченні іноземної мови.

Враховуючи те, що нині відбувається швидкий процес інтеграції друкованої продукції в єдиний простір медіа-індустрії, відбувається поєднання друкованих та електронних видань.

Причинами цього процесу, насамперед є те, що практично всі нові інформаційні технології перейшли на цифрову форму, оснастились комп'ютерною технікою, програмним забезпеченням професійного рівня, технічними засобами обробки зображень. Той самий процес відбувається і з поширенням будь-яких видів інформаційної продукції: з'явилися компакт і DVD-диски з електронними виданнями. Видавництва впровадили найновіші мережеві технології, пов'язані з поширенням медіа-інформації через інтра- і екстрамережі, в глобальній мережі INTERNET.

Нині електронна книга суттєво дешевша друкованої, і її виготовлення не пов'язане з витратами важковідновлюваних ресурсів (лісу) і забруднення довкілля. Неухильно продовжується впровадження електронних видань у навчальній сфері, починаючи із шкільного навчання і до вищої освіти, в багатьох випадках вони являються більш функціональними, ніж друковані. Довідкове або навчальне електронне видання дозволяє більш динамічно побудувати процес вивчення матеріалу і підсилити його мотивацію, що, в підсумку, дозволяє прискорити процес сприйняття і запам'ятовування інформації.


 
 

Цікаве

Загрузка...