WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах - Реферат

Проблеми підготовки спеціалістів з безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах - Реферат

У роботах вітчизняних авторів, присвячених питанням удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" як у вищих навчальних закладах [15-22], так і в економічних зокрема [23] вказується, що потреби подальшого розвитку економіки, соціальна направленість державної політики вимагають від вищої освіти підготовки фахівців, які мають у складі професійних якостей здатність забезпечити безпеку у виробничій і поза виробничій діяльності та в умовах надзвичайних ситуацій.

Про реальне ставлення студентів до питань доцільності викладання БЖД дають певне уявлення результати проведених досліджень у Вінницькому національному технічному університеті (ВНТУ) та Вінницькому інституті економіки Тернопільського національного економічного університету (ВІЕ ТНЕУ). В технічному університеті викладання здійснюється у наступній послідовності: бакалаврат: І курс – "Охорона праці в робочій професії" (при отриманні диплома кваліфікованого робітника), ІІІ-ІV курс – "Безпека життєдіяльності", ІV курс – "Основи охорони праці"; магістратура (інженерія) – "Охорона праці в галузі". Студенти стаціонару, опитані після вивчення БЖД на І курсі ВІЕ ТНЕУ та ІV курсі ВНТУ, визначають відповідно рівень своїх знань як високий – 0-5% та 9-10%, середній – 69-88% та 70-85%, низький – 6-19% та 5-21%. Незважаючи на те, що більшість студентів вважають рівень викладача високим (86-100% та 87-90%) та відповідність навчальної програми сучасним вимогам безпечної життєдіяльності (61-86% та 70-86%), вони визначають незначне підвищення рівня своїх знань після вивчення дисципліни: високий – 19-33% та 14-22%; середній – 75-100% та 65-77%, а необхідність їх поглиблювати визначена 76-94% та 65-76% опитаних. При цьому професійну орієнтацію цих знань (необхідність у майбутній професійній діяльності) відзначають 95-100% та 65-76% студентів, в той час, як необхідність їх у повсякденному житті та під час навчання – 78-94% та 52-61%.

Як видно із результатів дослідження, студенти ТНЕУ завищують рівень своїх знань, визначають незначне їх підвищення, хоча не вважають за необхідність їх підвищувати і використовувати як у майбутній професійній діяльності, так і у побуті.

Опитування, проведене на одній у спеціальностей стаціонару ("Економіка підприємства") ВІЕ ТНЕУ, де "Охорона праці" ще вивчається у 2007-2008 н.р. на IV курсі, показало, що при більшості подібних результатів зі студентами І курсу ступінь використання отриманих знань з БЖД у побуті та під час навчання вище на 10-19%, а більш бажаними (більше ніж вдвічі) формами подання матеріалу є лабораторно-практичні заняття і дискусія, на відміну від лекцій, розповідей та бесід, що свідчить про підвищення професійності у ставленні студентів до отримання знань.

У якості порівняння опитування також були поведені на І курсі заочного відділення, де БЖД вивчається за новою програмою, та при отриманні другої вищої освіти у ВІЕ ТНЕУ. При інших аналогічних показниках ці категорії студентів визначають підвищення середнього рівня знань до 69-85%, при цьому відповідно необхідність їх поглиблювати визначена 70-88% та 86-90%, необхідність у майбутній професійній діяльності відзначають 72-84% та 73-80%, а у повсякденному житті та під час навчання – 85-90% та 83-85%.

Отриманні результати по необхідності отриманих знань та їх покращенню значно вищі, ніж у недосвідчених студентів І курсу стаціонару і практично співпадають із результатами, отриманими на IV курсі ВНТУ.

Опитування були проведені і після вивчення БЖД та "Охорони праці" на ІІІ курсі Вінницького відділення Київського фінансово-економічного коледжу та при проведенні в Обласному центрі післядипломної освіти медичних працівників післядипломної освіти медсестер терапевтичного напрямку, студенти і курсанти яких при інших майже аналогічних показниках відмітили відповідно необхідність поглиблювати знання – 70-86% та 96-100%; необхідність професійного використання – 65-75% та 86-91%; використання у повсякденному житті – 69-88% та 69-78%.

Низьке значення використання знань у повсякденному житті у медиків пов'язане із суб'єктивним відчуттям професійної захищеності.

Висновки

Попередній теоретичний аналіз проблеми, вивчення стану викладання безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах і, зокрема, для економічних спеціальностей дає змогу визначити низку суперечностей між:

задекларованою державою позицією щодо необхідності розвивати підготовку фахівців у відповідності з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та галузевих стандартів вищої освіти з безпеки життєдіяльності (випускник ВНЗ повинен володіти знаннями з БЖД та уміти: створювати комфортні та безпечні умови, обирати заходи попередження травматизму, прогнозувати виникнення шкідливих та небезпечних факторів, приймати адекватні рішення для зменшення ризику до допустимих значень, надавати першу медичну допомогу тощо) і скороченням навчального навантаження на цю підготовку;

об'єктивними потребами суспільства у здорових працівниках і недостатнім професійним рівнем, об'єктивною наявністю на більшості робочих місць небезпечних та шкідливих умов праці;

потреби формування у майбутніх економістів готовності до оцінки різних потенційно можливих ситуацій та виховання культури безпеки і низьким рівнем забезпечення методики формування такої готовності та недостатнім науковим обґрунтуванням існуючих методик її формування;

отриманням професійно-орієнтованих знань з БЖД під час практики і неадекватною ідеологією виробничого персоналу, що базується на помилкових мотиваційних установках і пов'язаних з цим неадекватних (небезпечних) діях, недостатньою інформованістю працівників щодо практики з підвищення безпеки їх умов праці, пасивним ставленням до цих питань керівників середньої ланки, відсутністю механізму мотивації.

Література

 1. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник для студентів вищ. навч. закладів / Є.П. Желібо, Н.М. Заверуха, В.В. Зацарний. За ред. Є.П. Желібо. – 3-є вид. – К.: Каравела, 2003. – 326 с.

 2. Заплатинский В.М., Чорненька В.Д., Флеренсова К.М. Дисципліна "Безпека життєдіяльності" — основа спеціальних дисциплін з питань безпеки // Безпека життєдіяльності людини як умові сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали 1-ої міжнародної конф. - К.: Основа - С. 95 – 101.

 3. Кузнецов В.О., Мухін В.В., Буров О.Ю. та ін.. Концепція освіти з напрямку "Безпека життя і діяльності людини" // Інформаційний вісник "Вища освіта". К.: Видавництво науково-методичного центру вищої освіти МОНУ. – 2001. - №6. – С. 6-17.

 4. Лапін В. М. Дисципліна "безпека життєдіяльності" як фактор формування у студентів гуманістичного світогляду щодо безпеки людства // Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Матеріали 1-ої міжнародної конф. - К.: Основа. - С. 256 - 260.

 5. Сидорчук Л.А. Методика навчання основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. – 2004. - №9 – С. 35-39.

 6. 6.Рішення Національної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення. Протокол № 1 // Безпека життєдіяльності. - К., 2004. - С. 11 - 13.

 7. Ільєнко А.Г. Нові підходи до визначення напрямів покращення стану безпеки життєдіяльності в Україні // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№9. – С.32-34.

 8. Желибо Е.П., Чмырь А.И. Безопасность жизнедеятельности как учебная дисциплина // Матеріали II Наук.-метод. конференції "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика". - К.;- НАУ, 2003. - С. 67-68.

 9. Заплатинський В.М. Зміст освіти з БЖД // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного інституту. – 2002. - №1 –С. 18-28.

 10. Запорожець О.І., Михайлюк В.О. Перше засідання науково-методичної комісії з цивільної безпеки. Освіта та виховання у сфері БЖДЛ потребують концептуальних змін // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №12. – С.7-11.

 11. 11. Зацарний В. В. Навчальна дисципліна "Безпека життєдіяльності": становлення, розвиток та перспективи // Безпека життєдіяльності. — 2004. - № 8. - С. 16-20.

 12. Кондрацька Г.Д. Особливості підготовки студентів до викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №7. – С.42-43.

 13. Сидорчук Л.А. Методика навчання основ безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності. – 2004. - №9 – С. 35-39.

 14. Бєгун В.В. Ризик – справа благородна, але... // Безпека життєдіяльності. – 2006. - №2. – С.18-24.

 15. Биков В.І., Кожем'якін О.С. Удосконалення процесу викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у вищих закладах освіти // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №5. – С.38-39.

 16. Желібо Є.П., Сагайдак І.С. Проблеми викладання дисципліни "Безпека життєдіяльності" у ВНЗ України // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №12. – С.35-36.

 17. Запорожець О.І., Русаловcький А.В., Заплатинський В.М., Халмурадов Б.Д. Питання державного регулювання викладання у ВНЗ дисципліни "Безпека життєдіяльності", "Охорона праці" та "Цивільний захист" // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №11. – С.11-13.

 18. Захматов В.Д., Маслов Е.П., Міхєєв Ю.В., Пятова А.В. Концептуальний підхід до формування змісту дисципліни "Безпека життєдіяльності" в НТУУ "КПІ" // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№2. – С.37-40.

 19. Кучеров І.С., Лебединець Н.В. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№12. – С.37-39.

 20. Шиян В.Д. Міжпредметні зв'язки, особливості методики та дидактики викладання дисциплін про ризик та небезпеки в ОВС // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№3. – С.35-41.

 21. Шиян В.Д. Наукові основи викладання курсу "Безпека життєдіяльності" у вищих начальних закладах // Безпека життєдіяльності. – 2006. - №7. – С.36-41.

 22. Стоянов В.У., Бабенко Д.А., Бломквист В.Е., Чиняєва Т.С., Бакулина М.В. Розробка та впровадження єдиного курсу "Безпека життєдіяльності" та "Цивільна оборона" // Безпека життєдіяльності. – 2006. -№2. – С.41-44.

 23. Ігнатович М.В., Худолей В.Ю. Проблеми викладання курсу "Безпека життєдіяльності" студентам економічних спеціальностей // Безпека життєдіяльності. – 2007. - №10. – С.42-43.


 
 

Цікаве

Загрузка...