WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу - Реферат

Шляхи формування професійних компетенцій у студентів технічного коледжу - Реферат

Не менш важливою особливістю сучасної підготовки конкурентоздатних фахівців є інтегрована система підготовки, яка об'єднує теоретичне навчання студентів за певним напрямом з їх професійною діяльністю на підприємствах (організаціях, закладах).

Інтегрована система підготовки потребує тісних взаємовідносин з підприємствами (організаціями, закладами), на замовлення яких проводиться підготовка фахівців. Зазвичай, такі підприємства в минулому були "базовими" для навчального закладу. Прагнення системи освіти до найбільш повного задоволення потреб ринку праці в кваліфікованих фахівцях знаходили відображення у різних формах співробітництва з підприємствами. Починаючи з 30-х років минулого сторіччя, в СРСР існувала відома схема "завод-вуз", у Великій Британії з 1903 р. – "сендвіч-програма", у США з 1906 року – "кооперативне навчання".

Стратегія розвитку вищої професійної освіти в Україні на найближчий час визначає, що одним з найважливіших чинників нарощування конкурентоспроможності нашої економіки є вдосконалення системи підготовки фахівців з урахуванням світового педагогічного досвіду. Важливою залишається проблема вдосконалення методичного підходу до викладання спецдисциплін на основі концепції інформаційно-модульної побудови навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій, орієнтованих на підготовку спеціалістів високого рівня, потрібних на сучасному ринку праці [5, 278].

Сучасний період розвитку вищої освіти вимагає запровадження різноманітних інноваційних процесів. Особистий педагогічний досвід роботи, участь у науково-методичних конференціях, аналіз публікацій з даної проблематики засвідчив, що більшість навчальних закладів обирають розробку, впровадження та використання інноваційних освітніх технологій як пріоритетний напрямок розвитку. Підготовка фахівців, професійно-мобільних на сучасному ринку праці, вимагає варіативних освітніх програм, які враховують особистісні запити студентів.

Дослідники виділяють наступні напрямки розвитку інноваційних освітніх технологій:

формування нового змісту освіти;

розробка та реалізація нових педагогічних технологій, педагогічних методик;

формування нових видів навчальних закладів.

Для формування у студентів необхідних професійних компетенцій під час навчання у коледжі, за останні роки оновлюється, як перелік традиційних навчальних предметів, так і їх зміст. Цілеспрямоване набуття знань, умінь та навичок, їх трансформація у компетентності сприяє особистому культурному розвитку, здатності швидко реагувати на вимоги часу. Модернізація навчального процесу направлена на досягнення гарантованих результатів як у межах традиційних форм навчання студентів, так і збільшення занять дослідницького характеру, організації пошукової, навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Нині у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації все більше приділяється увага зростанню науково-педагогічного рівня та методичної майстерності викладачів. Результатом постійної наукової та методичної роботи викладачів стають методичні рекомендації та наукові статті, що знаходять впровадження у навчальному процесі в вигляді особистих педагогічних знахідок під час навчального процесу. Стали традицією проведення відкритих уроків, майстер-класів, семінарів-практикумів, на яких поширюється педагогічний досвід по підготовці молодших спеціалістів, формування у них професійної компетентності.

Упродовж останніх років в системі підготовки молодших спеціалістів значна увага приділяється коригуванню й узгодженню робочих навчальних програм, впровадженню інтегрованих форм і методів навчання студентів. Уся система навчального матеріалу, що засвоюють студенти, зазвичай викладається з урахуванням професійного спрямування.

Професійно-практична підготовка студентів здійснюється в лабораторіях, майстернях, на тренажерах, на виробництві під час практики. Студенти беруть безпосередньо участь у процесі реального виробництва та наданню послуг відповідно до профілю майбутньої професії. Мета професійної практичної підготовки (ППП) – практичне застосування отриманих знань, формування професійних компетенцій. Виробнича практика є складовою частиною навчального плану і є обов'язковою для кожного студента. Конкретний зміст професійної практичної підготовки визначається для кожного семестру навчання у відповідності до кваліфікаційних вимог, що знаходять відображення у змісті навчальних планів і програм за певною спеціальністю, а також у відповідності до специфіки підприємства, на якому студент проходить практику. Робочі програми проведення практики на кожний семестр у відповідності до навчального плану розробляють циклові комісії коледжу.

Під час проходження практики студентами вирішуються наступні завдання:

вивчення специфіки процесу виробництва, встановлення зовнішніх та внутрішніх зв'язків виробництва, організація документообігу, ознайомлення з технологічними процесами, особливостями продукції, засобів виробництва, тенденціями подальшого розвитку підприємства;

вивчення та аналіз основних практичних показників виробничої діяльності підприємства;

вивчення системи, методів і засобів контролю окремих підрозділів;

виконання елементів аналізу з деяких управлінських та економічних питань;

набуття досвіду винахідницької діяльності;

участь у громадському житті трудового колективу.

Науковим підґрунтям підготовки молодших спеціалістів технічного профілю шляхом інтеграції навчання, використання нових інформаційних технологій та виробничої практики у вищому навчальному закладі є системно-структурний підхід до дослідження закономірностей та принципів цілісного педагогічного процесу обґрунтованого у чисельних наукових працях відомих науковців.

На сьогодні законодавча база – Закон України "Про вищу освіту" починає відставати від потреб вищої освіти, економіки країни та суспільства. Тому модернізація структури вищої професійної освіти нашої країни потребує змін у законодавчому і нормативно-правовому регулюванні з урахуванням вимог європейської системи стандартів та сертифікації. Такі зміни забезпечать визнання на європейському та міжнародному рівні документів про освіту, конкурентоспроможність випускників на національному та міжнародному ринках праці.

Якість та конкурентоспроможність системи освіти залежить від впровадження в навчальний процес унікальних, інноваційних методик навчання, залучення підприємств до підготовки фахівців, і таким чином дозволяє забезпечити потреби в кваліфікованих знаннях, навичках, компетенція, а також вирішує проблему працевлаштування випускників.

Висновки

Сучасна вища професійна освіта повинна забезпечувати виконання низки завдань, зокрема, економічний успіх країни, сталий розвиток суспільства. Ці завдання можливо реалізувати через таку підготовку майбутніх фахівців, яка відповідає запитам сучасного ринку праці. Основна увага у вищих навчальних закладах повинна приділятись розвитку особистості студента, його комунікативній підготовленості, формуванню професійних компетенцій, здатності здобувати і розвивати знання, мислити і працювати по-новому.

Література

  1. Гуревич Р. С., Кадемія М. Ю. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: Навч. Пос. – Київ-Вінниця: ТОВ "Планер", 2005. – 36 с.

  2. Кремень В. Г. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія / За ред. І. А. Зязюна – К.: Віпол, 2000. – 613 с.

  3. Мусис Н. Усе про спільні політики Європейського Союзу / Пер. з англійської. – К.: "К. І. С.", 2005. – 466 с.

  4. Ничкало Н. Г. Сучасні світові тенденції, українські реалії та перспективи наукового забезпечення якісної освіти / Якісна освіта в багатоетичному суспільстві: Матеріали регіонального семінару. К.: Сфера, 2004. – С. 35—45.

  5. Пальчук М. І. Підготовка педагогічного персоналу в умовах європейської інтеграції // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість, технології: Зб. Наук. праць / За заг. ред. Н. Г. Ничкало. – Харків: НТУ "ХПІ", 2007. – С. 275 – 279.


 
 

Цікаве

Загрузка...