WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПедагогіка, Сценарії виховних заходів → Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця - Реферат

Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця - Реферат

Реферат на тему:

Підвищення ефективності процесу навчання математики, як передумова якісної професійної підготовки фахівця

Соціально – економічні перетворення, що здійснюються в Україні зумовлюють необхідність в якісній підготовці фахівців нового покоління. Перед системою професійної освіти стоять нові завдання професійної підготовки майбутнього фахівця, а саме: формування загальнопрофесійних знань і умінь, розвиток творчих здібностей, забезпечення професійної мобільності та конкурентноздатності, здатність адаптуватися до швидких змін у житті. Вагомим компонентом базової підготовки сучасних спеціалістів економічного профілю є вивчення математичних дисциплін. Математика має широкі можливості розвитку логічного мислення, просторових уявлень; формування вмінь встановлювати причинно – наслідкові зв'язки; обґрунтовувати твердження; моделювати ситуації. Математичні методи та математичне моделювання широко використовуються для розв'язання практичних задач різних галузей науки, економіки, виробництва, що важливо для підготовки висококваліфікованих фахівців для господарської діяльності та науки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій

Загальні аспекти проблем професійної підготовки у процесі навчання у вищому навчальному закладі широко дослідженні в роботах Г. О. Балла, Н. Дупак, Т. А. Жижко, І. М. Носаченко та ін. У роботах, В. П. Бермана, О. С. Симонова, Л. О. Соколенка, І. Г. Стрельченка, М. О. Терезина та ін., розкриті окремі аспекти процесу навчання математики у вищому навчальному закладі, а саме: добору задач, вимог до розв'язання, вироблення вмінь розв'язувати задачі, тощо. Однак на сучасному етапі розбудови системи вищої освіти, навчання математики потребує вивчення та побудови якісно нової моделі викладання, яка б відповідала новим вимогам щодо підготовки висококваліфікованих фахівців.

Мета даної статті: аналіз шляхів вдосконалення процесу навчання математики в коледжах економічного профілю, як передумови підвищення ефективності рівня професійної підготовки майбутнього фахівця.

Нині навчальними закладами України накопичено значний досвід і фактичний матеріал щодо навчання математичних дисциплін, але існуючі методичні системи навчання достатньою мірою не відповідають новій освітній парадигмі щодо використання новітніх інформаційних технологій у процесі навчання, розвитку творчого мислення, комунікативних навичок студентів тощо. В освітньо-професійній програмі підготовки молодших спеціалістів економічного профілю визначені завдання навчання курсу вищої математики: "застосування математичних знань у процесі розв'язування економічних задач, побудові економіко-математичних моделей; розвиток аналітичного мислення". В реалізації вказаних завдань в практиці організації навчально – виховного процесу ВНЗ ІІ рівня акредитації існує багато проблем. Низький рівень математичної підготовки випускників шкіл, а також зменшення обсягу часу, який відводиться на вивчення дисципліни (54 (60) аудиторних годин) у коледжі, призводить до невідповідності між рівнем математичних знань студентів і запитами сучасного суспільства, до їх математичної грамотності і культури як майбутніх фахівців. У зв'язку з цим висуваються нові вимоги до процесу навчання математики.

Навчальними планами економічних спеціальностей ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації не передбачено вивчення прикладних математичних дисциплін. Принцип прикладної спрямованості навчання має стати визначальним у змісті, прийомах і засобах навчання вищої математики. Студентам необхідно отримати не тільки базові знання з даної дисципліни, а й уміти їх використовувати в процесі розв'язування конкретних задач, в економічних розрахунках.

У даній ситуації оволодіння студентами системою математичних знань, умінь і навичок для їх успішного практичного застосування, майже неможливе без різних видів кваліфікованої, творчої, а іноді навіть інноваційної діяльності викладача.

Зупинимось на окремих аспектах формування фахівця в процесі навчання математики в економічному коледжі, які вважаємо важливими компонентами для підвищення ефективності професійно орієнтованого навчання математики.

Зокрема, не згодні з поширеною точкою зору, що у процесі навчання математики, важливо лише розвивати практичні уміння, які зводяться до відпрацювання певних алгоритмів. Сьогодні належний теоретичний рівень стає основою для встановлення причинно – наслідкових зв'язків, обґрунтовування тверджень, побудови економіко-математичних моделей. Слід зауважити, економіко-математичні методи – це узагальнююча назва комплексу економічних і математичних дисциплін, об'єднаних для вивчення економіки. Частиною цих методів є математичне моделювання, тобто вираження мовою математики основних властивостей економічних явищ і процесів у їх взаємозв'язку і функціональній залежності (рівняння, система рівнянь, нерівність, система нерівностей тощо). На заняттях з вищої математики потрібно покласти початок ознайомлення студентів з економіко-математичними методами, зацікавити їх цим напрямком.

У власній практичній діяльності для кращого усвідомлення теоретичного матеріалу студентами проводяться асоціації, демонструється зв'язок з життєвим досвідом, використовуються блок-схеми для групової роботи. Наприклад, математичне означення збіжності ряду не викликає у більшості студентів ніяких асоціацій, які б розкрили суть і зміст цього поняття. Проте розуміння цих понять можна суттєво полегшити, якщо викликати у студентів таку асоціацію: викладатимемо на ваги члени ряду і слідкуватимемо за нагромадженням загальної маси. Для прикладу скористаємося збіжним рядом і розбіжним – .

Ілюстрацією процесів, які відбуваються в цих рядах, можуть бути два малюнки:

Ознайомлення студентів з побудовою навчального матеріалу з теми „Ряди" можна здійснити за допомогою наочної блок-схеми:

Ознайомлювальна схема теми „Ряди"

Дослідити ряд

Числові ряди

Функціональні ряди

Знакосталі

1. Достатня ознака розбіжності

2. Ознака Даламбера

3. Ознаки Коші

4. Ознаки порівняння

Знакозмінні

Ознака Лейбніца

1. Ряд Тейлора

2. Ряд Маклорена

3. Ряд Фур'є

Схема ознайомлює студентів із головною задачею теми „Ряди" – дослідити ряд, з класифікацією рядів, із взаємозв'язками між ними, з назвами рядів та ознаками їх дослідження.

Однією з складових технології формування фахівця у процесі навчання математики в коледжі є система задач на практичному занятті, яка, на нашу думку, є важливим компонентом для підвищення ефективності професійно орієнтованого навчання математики. Крім того, у власній практичній діяльності під час добірки задач на практичне заняття намагаємось включити задачі на обчислення, доведення, дослідження і побудову. Важливо, що ці задачі були спрямованні на закріплення теоретичних питань, формування умінь розв'язувати задачі; враховували умови диференціації навчання та особистісний розвиток студентів; демонстрували використання математики в інших предметах; розкривали прикладний характер навчального матеріалу.

Важливим фактором засвоєння теоретичного матеріалу, оволодіння математичними методами, закріплення і розвитку навичок розв'язування задач є самостійна діяльність студентів, яка є суттєвою складовою якості професійної підготовки фахівця. Спираючись на власну практичну діяльність та ознайомлення з різними аспектами дослідження проблеми самостійної діяльності студентів, вважаємо, що успішність формування досвіду самостійної роботи студентів в значній мірі визначається завданнями, які перед ними ставить викладач. Зокрема, завданнями: індивідуальними та груповими (репродуктивного і творчого характеру); додатковими, які за умови правильного їх виконання, дадуть змогу студенту отримати „автоматичну" оцінку на екзамені; щодо написання рефератів, доповідей; відносно підготовки до читання лекцій та проведення практичних занять; з приводу підготовки, проведення та безпосередньої участі студентів у олімпіадах, вікторинах, конкурсах, оглядах, конференціях.


 
 

Цікаве

Загрузка...